Zarządzenie nr 56/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 1 marca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Zlecenie realizacji zadania wiąże się z udzieleniem dotacji na wsparcie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1.

§ 2.  Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2022 roku, o godz. 14:00.

§ 3.  Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej treści:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bip.bogatynia.pl.
2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl.
3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.