Zarządzenie Nr 135/2022

                                Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

                                               z dnia 26.05.2022 r.

    w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz podania do publicznej  wiadomości  wykazu

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy


  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), w związku z § 2 uchwały nr LVI/513/98 Rady Gminy

   i Miasta w Bogatyni z dnia  13 stycznia 1998 r. zarządzam, co następuje:

                                                               §  1

  Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                             § 2

   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

   Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz  zamieszczenie na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

                                                             § 3

    Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości  i  Zagospodarowania Przestrzennego.

                                                             § 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.