Zarządzenie Nr 214/2022
Burmistrza Miasta i Gminy
w Bogatyni
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 198/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni

Na  podstawie  art. 63 ust. 14, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) zarządzam  co następuje:


§ 1


W zarządzeniu nr 198/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni § 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„ 11) Renata Belkner- przedstawiciel ZNP – członek,”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.