Zarządzenie Nr 290/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 23 listopada 2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego
 się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

 

Na podstawie art. 9 g ust. 2, w związku z art. 91 d, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Magdaleny Rzepeckiej – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bogatyni, ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

 

1)   Mariola Danielewska – przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole,

2)   Sylwia Ciszek – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,

3)   Marzanna Samelska – członek, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 7 w Bogatyni,

4)    Jolanta Jaworska – członek, ekspert z zakresu pedagogiki, pomocy psychologicznej, studium socjoterapii, profilaktyki i pomocy zdrowia, nauczania początkowego, pedagogiki specjalnej, zarządzania oświatą, logopedii, terapii pedagogicznej, wychowania do życia
w rodzinie, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej z pomocą psychologiczno- pedagogiczną,

 

5)   Beata Toczek – członek, ekspert z zakresu pedagogiki, profilaktyki wspomagania rodzinie, terapii pedagogicznej z socjoterapią, wychowania przedszkolnego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, zarządzania oświatą, wychowania do życia w rodzinie, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczą z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, pedagogiki resocjalizacyjnej.

 

§ 2

 

Komisja pracuje w terminach ustawowych, aż do czasu zakończenia prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela wymienionego w zarządzeniu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.