Zarządzenie nr 29/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.

Działając na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bogatynia w związku § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu.
2. Zlecenie realizacji zadania wiąże się z udzieleniem dotacji na wsparcie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1.

§ 2.  Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2023 roku, o godz. 15:30.

§ 3.  Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej treści:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bip.bogatynia.pl.
2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl.
3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.