Zarządzenie nr46/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 24 lutego 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w związku § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Zlecenie realizacji zadania wiąże się z udzieleniem dotacji na wsparcie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin składania ofert upływa w dniu 21 marca 2023 roku, o godz. 15:30.

§ 3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bip.bogatynia.pl;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.