Zarządzenie ZB Nr 57/23
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmian budżetu gminy


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm. ) oraz § 13 Uchwały Nr XCVIII/615/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 761.607,09 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące kwota 761.607,09 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 167.100,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące kwota 167.100,00 zł

§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.063.271,45 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.063.271,45 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 468.764,36 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 468.764,36 zł

§ 3

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2023 rok wynosi:
- po stronie dochodów budżetowych                             218.313.398,63 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             240.424.804,52 zł
- deficyt budżetu                                                              22.111.405,89 zł
- przychody budżetu                                                         27.272.088,74 zł
- rozchody budżetu                                                             5.160.682,85 zł

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.