Zarządzenie Nr 63/2023
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 10 marca 2023 r
.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia.

Na podstawie § 12 ust. 4 § 20 i 21 rozporządzenia Ministra i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U z 2022 r. poz. 144 ze zm.), § 9 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 w związku
z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję Kierowników samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego: szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Porajowie, Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni, Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni, Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni, Straży Miejskiej w Bogatyni oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, do przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w systemie finansowo-księgowym lub SJO Besti@. Dokumenty wygenerowane elektronicznie w formacie xml, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych należy przesyłać na adres e- mail  sprawozdania@bogatynia.pl.

2. Zobowiązuję Kierowników jednostek posiadających osobowość prawną: Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, Biblioteki Miasta i Gminy
w Bogatyni, Bogatyńskiego Ośrodka Kultury do przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem obowiązujących formularzy dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl. Dokument elektroniczny zawierający dane sprawozdawcze, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesyłać na adres e-mail sprawozdania@bogatynia.pl.

3. Dane zawarte w sprawozdaniach przekazywanych w formie elektronicznej powinny wynikać z ewidencji księgowej.

4. Wyznaczony pracownik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni dokonuje kontroli formalno-rachunkowej złożonych przez jednostki organizacyjne sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych
oraz weryfikuje poprawność i kompletność złożonych na sprawozdaniach podpisów elektronicznych.

5. Sprawozdania jednostkowe Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni jako jednostki budżetowej i jako organu są sporządzane w systemie finansowo-księgowym w formie jednego sprawozdania oraz importowane do systemu Besti@ w formie pliku xml. Zatwierdzenie
i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Skarbnika i Burmistrza
z wykorzystaniem informatycznego systemu Besti@ jest równoznaczne ze złożeniem sprawozdania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26 marca 2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy
do sprawozdań sporządzanych za I kwartał 2023 roku.