ZARZĄDZENIE NR 58/23
BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  BOGATYNIA
z dnia 9 marca 2023 roku


w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 35/23 z dnia 10.02.2023 r.

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa( Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm. ) oraz § 13 Uchwały Nr XCVIII/615/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatyniana 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmian w Zarządzeniu Nr 35/23 z dnia 10 lutego 2023 roku w następujący sposób:

1. W załączniku Nr 1 po stronie zwiększenia dochodów budżetowych skreśla się
kwotę 342.712,97zł :
w dziale 754, rozdział 75495 § 2100 – kwota 194.310,97 zł
w dziale 758, rozdział 75814 § 2100 – kwota 142.610,00 zł
w dziale 852, rozdział 85295 § 2100 – kwota     5.792,00 zł

2. Skreślenia w załączniku Nr 2 po stronie zwiększeń wydatków budżetowych kwotę 343.742,97 zł :
w dziale 750, rozdział 75023 § 4709 – kwota     1.030,00 zł
w dziale 754, rozdział 75495 § 4370 – kwota 194.310,97 zł
w dziale 801, rozdział 80195 § 4750 – kwota 142.610,00 zł
w dziale 852, rozdział 85295 § 3290 – o kwotę  2.592,00 zł
w dziale 852, rozdział 85295 § 4840 – o kwotę  2.671,20 zł
w dziale 852, rozdział 85295 § 4850 – o kwotę     528,80 zł

3. Skreślenia się w załączniku Nr 2 po stronie zmniejszenia wydatków budżetowych
kwotę 1.030,00 zł :
w dziale 750, rozdział 75023 § 4700 – kwota 1.030,00 zł

§ 2


Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2023 rok wynosi:
- po stronie dochodów budżetowych                             217.970.685,66 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             240.082.091,55 zł
- deficyt budżetu                                                              22.111.405,89 zł
- przychody budżetu                                                         27.272.088,74 zł
- rozchody budżetu                                                             5.160.682,85 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.