ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2023 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Zapoznanie się i wydanie opinii dot. Raportu o stanie Gminy Bogatynia za 2022 rok.
3.Przedstawienie Uchwały nr VIII/17/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 rok.
4.Przyjęcie protokołu z kontroli dot. analizy wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 rok. /absolutorium/
5.Wydanie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2022 rok.
6.Głosowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                
Krystian Bajsarowicz