ZARZĄDZENIE Nr 155/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 07.06.2023 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

         Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 900) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Bogatyni wyznaczam panią Annę Berencz - nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 09.06.2023 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 4 w Bogatyni – pani Elżbiecie Mikicińskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.