Uchwała Nr XXXVIII/328/06
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 1 września 2006 roku

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XVI/133/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego Miasta i Gminy Bogatynia, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/325/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006r.

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§1
1. Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.
2. Granice obszarów objętych zmianami planu oznaczono na rysunkach zmiany planu, stanowiących za-łącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr1 - rysunki zmian planu od nr 1 do nr 12, sporządzone na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i 1:2000, stanowiące integralną częśł planu;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmian planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania , zgod-nie z przepisami o finansach publicznych.
Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń zmian planu.

Przedmiotem zmian planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-dach zagospodarowania - ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunek planu,
2) zasad ochrony środowiska i przyrody - ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego - ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej - ustalenia w tym zakresie zawie-ra rozdział 2,
5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunek planu,
6) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-stawie odrębnych przepisów - ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
9) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji - ustalenia w tym zakresie zawiera roz-dział 2,
11) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej - ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
12) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym - ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 3.


§2
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru opracowania zmian planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - obowiązujące ;
3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszące się do ich przeznaczeń oraz warunków zabudowy i zagospodarowania;
4) oznaczenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, obejmujące:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) akcenty architektoniczne, wymagane do realizacji,
2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.
3. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów, objętych zmianami planu, zawarte są w tabelach od nr 1 do nr 12 w rozdziale 2.


§3
Ilekroł w uchwale i na rysunkach zmian planu jest mowa o:
1) zmianie planu - należy przez to rozumieł zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-go miasta i gminy Bogatynia,

2) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieł, dotyczący danego terenu, rysunek zmiany planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) terenie - należy przez to rozumieł obszar o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, obowiązującymi;

4) usługach - należy przez to rozumieł funkcję terenu i obiektów związanych z działalnością gospodarczą, obejmującą:
a) administrację, obsługę działalności gospodarczej (biura, agencje, banki, poradnictwo finansowe i prawne, wynajem nieruchomości),
b) handel detaliczny,
c) usługi organizacji politycznych i społecznych, w tym religijnych,
d) usługi nieprodukcyjne związane z konsumpcją indywidualną, w tym stacji obsługi samochodów, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w przepisach niniejszej uchwały,
e) usługi turystyki,
f) gastronomię,
g) usługi informatyczne i łączności,
h) usługi badawczo-rozwojowe,
i) usługi edukacyjne,
j) usługi ochrony zdrowia,
k) usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki;

5) terenie funkcji mieszanej - mieszkaniowej oraz usługowej - należy przez to rozumieł tereny zago-spodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych rodzajów funkcji terenu i za-budowy przy spełnieniu wymogów wynikających z sąsiedztwa tych funkcji;
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
c) usługi publiczne - z wyjątkiem szpitali i domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze sta-łym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
d) usługi, o których mowa w pkt 4,

6) terenie funkcji mieszanej-mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej - należy przez to rozumieł tereny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych rodzajów funkcji terenu i zabudowy przy spełnieniu wymogów wynikających z sąsiedztwa tych funkcji i zachowania para-metrów środowiska jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową (rekreacyjną),
b) zabudowę zagrodową służącą gospodarstwu rolnemu w rozumieniu przepisów szczególnych;
c) usługi , o których mowa w pkt 4,
d) produkcję - z wyjątkiem przedsięwzięł z wyjątkiem przedsięwzięł mogących znacząco oddziaływał na środowisko, określonych w art. 51 ust. 1 pkt.1 i 2 Prawo ochrony środowiska, wymagających rapor-tu i mogących wymagał raportu,

7) terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego - należy przez to rozumieł tereny, przeznaczone pod zabu-dowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w rozumieniu obowiązujących przepisów) lub zespołem takich budynków w układzie wolno stojącym, bliźniaczym, szeregowym z towarzyszącym im zagospoda-rowaniem jak w punkcie 10;

8) funkcji dopuszczalnej - należy przez to rozumieł określone w ustaleniach szczegółowych uzupełnia-jące funkcje terenu nie zajmujące więcej niż 35% powierzchni terenu i nie zajmujące więcej niż 35% powierzchni użytkowej obiektów zlokalizowanych (i istniejących) na danym terenie, o ile ustalenia szczegółowe nie określają innych proporcji,

9) wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieł wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni ogólnej rzutu przyziemia obiektów stałych do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów,

10) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieł wskaźnik wyrażający stosunek sumy powierzchni całkowitej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów stałych do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów,

11) zabudowie uzupełniającej - należy przez to rozumieł obiekty możliwe do zlokalizowania na istnieją-cych, zainwestowanych terenach mieszkaniowych i usługowych,

12) linii zabudowy - należy przez to rozumieł linię usytuowania podstawowej bryły budynku (nie dotyczy ona garaży parterowych, wysuniętych zadaszeń, przedsionków wejściowych i wykuszy),

13) terenie zainwestowanym - należy przez to rozumieł tereny zabudowane i zagospodarowane w cało-ści lub części w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,

14) terenie niezainwestowanym - należy przez to rozumieł teren niezabudowany i niezagospodarowany w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,

15) akcentach architektonicznych - należy przez to rozumieł obiekty lub ich fragmenty ukształtowane w sposób wyróżniający je pod względem formy w projektowanym układzie zabudowy,

16) stanie istniejącym - należy przez to rozumieł stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe.

§4
Tabela 1 Ustalenia dla terenów oznaczonych MM
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu MM1-Z1/B (rys. Nr 1)
przeznaczenie podsta-wowe tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej i usługowej
przeznaczenie uzupeł-niające - tereny infrastruktury technicznej,
- tereny zieleni urządzonej.
Przeznaczenie uzupełniające może zajmował nie więcej niż 15% powierzchni dział-ki.
II Zasady ochrony środowiska i przy-rody Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosił 0,10.
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszka-niowo - usługowe.
III Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Na terenach nie występują budynki podlegające ochronie. Teren znajduje się w obrębie historycznego układu urbanistycznego centrum miasta Bogatynia.
Teren położony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.
Prace budowlane prowadził zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wszelka działalnośł inwestycyjna polegająca na prowadzeniu robót ziemnych bez-względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
W przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych należy zawiadomił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Dopuszcza się przebudową, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku.
Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki
Przy przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku dopuszcza wprowadzenie dwuspadowego dachu z deskowanymi szczytami.
Minimalny spadek dachu: 38 - 450. W rozwiązaniu architektonicznym nawiązał do elementów architektonicznego ukształtowania istniejącego budynku, zlokalizowane-go od str. ul. Daszyńskiego.
Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- wyodrębnił kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosował kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednocze-snym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.
V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy - obowią-zująca / nieprzekraczalna nie ustala się
charakter zabudowy wolnostojąca / zwarta
maksymalna wysokośł elewacji / gzymsu / attyki 7,5m
VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały
pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się
VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Wyklucza się lokalizacje wolnostojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru miasta Bogatynia.
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:
- szerokośł: 120cm,
- wysokośł: 40cm.
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie
Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:
- maksymalna wysokośł ogrodzenia - 1,5m;
- wymagany sposób ukształtowania- ażurowy, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszej niż 65% powierzchni przęsła;
- rodzaj dopuszczonego ogrodzenia / zastosowanych materiałów - ogrodzenie metalowe lub drewniane
- rodzaj stosowanego ogrodzenia - jednolity materiałowo dla całego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu.

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.
IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Obsługę komunikacyjną zapewnił od istniejących dróg.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych należy ustalił w oparciu o następujące wskaźniki:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 mp/1 mieszkanie,
2) na terenach usług:
- obiekty handlowe, usługowe, biurowe, produkcyjne - 1mp / 50m2 pow. użytko-wej,
- obiekty turystyczne - 1mp / 4 użytkowników / łóżka,
- obiekty gastronomiczne - 1mp / 4 użytkowników / miejsc konsumpcyjnych,
- obiekty sportowo-rekreacyjne - 1mp / 10 użytkowników.
W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi.
X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej Ustala się:
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych i wód deszczowych poprzez sieci i urządzenia komunalne,
- zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepło z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energetycznych.
Dopuszcza się ogrzewanie w oparciu o indywidualne źródła ciepła.

§ 5
Tabela 2 Ustalenia dla terenów oznaczonych MM
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu MM2-Z1/B (rys. Nr 2)
przeznaczenie podstawo-we tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej i usługo-wej
przeznaczenie uzupełnia-jące - tereny infrastruktury technicznej,
- tereny zieleni urządzonej.
Przeznaczenie uzupełniające może zajmował nie więcej niż 25% powierzchni dział-ki.
II Zasady ochrony środowiska i przy-rody Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosił 0,25.
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszka-niowo - usługowe.
III Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Nie ustala się.
Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie.
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów lub przedmiotów o cechach zabytkowych należy powiadomił właściwe służby konserwatorskie.
IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Budynek ukształtował w zakresie gabarytów i formy architektonicznej w nawiązaniu do istniejącej zabudowy mieszkaniowej szeregowej.
Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki
Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- wyodrębnił kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosował kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednocze-snym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.
V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy - obowią-zująca / nieprzekraczalna określona na rysunku zmian planu
charakter zabudowy wolnostojąca / zwarta
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,35
wysokośł elewacji / gzymsu / attyki 5,5 - 6,5m
dach forma dachu dostosował do zabudowy istniejącej
VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały.
Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się
VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Wyklucza się lokalizacje wolnostojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru miasta Bogatynia.
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary:
- szerokośł: 120cm,
- wysokośł: 40cm
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.
IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Obsługę komunikacyjną zapewnił z istniejących dróg.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych należy ustalił w oparciu o następujące wskaźniki:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 mp/1 mieszkanie,
2) na terenach usług:
- obiekty handlowe, usługowe, biurowe, produkcyjne - 1mp / 50m2 powierzchni użytkowej,
- obiekty turystyczne - 1mp / 4 użytkowników / łóżka,
- obiekty gastronomiczne - 1mp / 4 użytkowników / miejsc konsumpcyjnych,
- obiekty sportowo-rekreacyjne - 1mp / 10 użytkowników.


X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi.
Ustala się:
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych i wód deszczowych poprzez sieci i urządzenia komunalne,
- zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepło z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energetycznych.
Dopuszcza się ogrzewanie w oparciu o indywidualne źródła ciepła.

§ 6
Tabela 3 Ustalenia dla terenów oznaczonych MM
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu MM3-Z1/G (rys. Nr 11)
przeznaczenie podstawo-we tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej i usługo-wej
przeznaczenie uzupełnia-jące - tereny infrastruktury technicznej,
- tereny zieleni urządzonej.
Przeznaczenie uzupełniające może zajmował nie więcej niż 15% powierzchni dział-ki.
II Zasady ochrony środowiska i przy-rody Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosił 0,15
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszka-niowo - usługowe.
Zachował istniejące drzewa.
III Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Istniejący obiekt podlega ochronie jako obiekt objęty gminną ewidencją zabytków / spisem konserwatorskim.
Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące elementy architektonicznego ukształtowania budynku:
- bryła oraz układ i geometria dachu,
- układ i podział okien, obramienia okien i drzwi, ryzalit wejściowy i inne charaktery-styczne elementy wystroju elewacji.
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów lub przedmiotów o cechach zabytkowych należy powiadomił właściwe służby konserwatorskie.
Przebudowę budynku i inne prace budowlane prowadził zgodnie z przepisami usta-wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku. Rozbudowa może obejmował maksymalnie 10% istniejącej pow. zabudowy.
Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy z wyjątkiem garaży i obiektów gospodar-czych.
Ustala się następujące parametry kształtowania garażu i obiektu gospodarczego:
- dach: płaski / stromy;
- wysokośł górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, attyki: 2.2 - 2,8m;
- maksymalna wysokośł kalenicy: 4,5m.
Dopuszcza się lokalizację zabudowy (garaży i obiektów gospodarczych) w odległo-ściach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki
Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- wyodrębnił kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosował kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednocze-snym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.
V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy - obowią-zująca / nieprzekraczalna nie ustala się
charakter zabudowy wolnostojąca / zwarta
dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspado-wy / wielospadowy ze szczytami
spadek dachu do zachowania
materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna
VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały
pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się


VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Wyklucza się lokalizacje wolnostojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru gminy Bogatynia.
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:
- szerokośł: 120cm,
- wysokośł: 40cm.
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie
Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:
- maksymalna wysokośł ogrodzenia - 1,5m;
- wymagany sposób ukształtowania- ażurowy, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszej niż 65% powierzchni przęsła;
- rodzaj dopuszczonego ogrodzenia / zastosowanych materiałów - ogrodzenie metalowe lub drewniane
- rodzaj stosowanego ogrodzenia - jednolity materiałowo dla całego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu.

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.
IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Obsługę komunikacyjną zapewnił od istniejących dróg.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych należy ustalił w oparciu o następujące wskaźniki:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 mp/1 mieszkanie,
2) na terenach usług:
- obiekty handlowe, usługowe, biurowe, produkcyjne - 1mp / 50m2 powierzchni użytkowej,
- obiekty turystyczne - 1mp / 4 użytkowników / łóżka,
- obiekty gastronomiczne - 1mp / 4 użytkowników / miejsc konsumpcyjnych,
- obiekty sportowo-rekreacyjne - 1mp / 10 użytkowników.
X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi.
Ustala się:
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych i wód deszczowych poprzez z sieci i urządzenia komunalne,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energe-tycznych.
Ogrzewanie w oparciu o indywidualne źródło ciepła.

§7
Tabela 4 Ustalenia dla terenów oznaczonych MN
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu MN1-Z1/B (rys. Nr 3)
przeznaczenie podstawo-we tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przeznaczenie uzupełnia-jące - tereny infrastruktury technicznej,
- tereny zieleni urządzonej.
Przeznaczenie uzupełniające może zajmował nie więcej niż 25% powierzchni dział-ki.
II Zasady ochrony środowiska i przy-rody Teren objęty zmianą przeznaczył pod zieleń.
III Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Nie ustala się.
Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie.
Wszelka działalnośł inwestycyjna polegająca na prowadzeniu robót ziemnych bez-względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
W przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych o należy zawiadomił Wojewódz-ki Urząd Ochrony Zabytków. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielo-nego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Wyklucza się lokalizację zabudowy, z wyjątkiem małej architektury - altany.
Dopuszcza się lokalizację elementów malej architektury w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy - obowią-zująca / nieprzekraczalna Nie ustala się.
VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się
VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Wyklucza się lokalizacje wolnostojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru miasta Bogatynia.

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.
Formę i wysokośł ogrodzenia dostosował do istniejących ogrodzeń.
IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Nie ustala się.
X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej Nie ustala się.

§ 8
Tabela 5 Ustalenia dla terenów oznaczonych ZR
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu ZR1-Z1/B (rys. Nr 4)
przeznaczenie podstawo-we tereny zieleni rekreacyjnej
przeznaczenie uzupełnia-jące - tereny infrastruktury technicznej,
- usługi sportu i rekreacji
Przeznaczenie uzupełniające może zajmował nie więcej niż 35% powierzchni dział-ki.
II Zasady ochrony środowiska i przy-rody Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosił 0,55
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się koniecznośł oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające bło-to, oleje i benzynę.
Przy zmianie zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie rzeki Jaśnicy i innych cieków naturalnych, innych wód powierzchniowych, oraz przy przebudowie i rozbudowie / istniejącej zabudowy, należy:
1) uwzględnił uwarunkowania geologiczne i hydrologiczne terenu oraz zapewnił ochronę koryta rzeki / cieku, w tym jego nabrzeży i skarp oraz umocnień hydrolo-gicznych;
2) zapewnił warunki bezpieczeństwa w sytuacji gwałtownych wezbrań wody i zagro-żenia podmywania oraz erozji terenu;
3) wykluczył lokalizację urządzeń gromadzenia ścieków, środków chemicznych, a także materiałów, które mogą zanieczyszczał wody;
4) wykluczył działania inwestycyjne / budowlane przyczyniające się do trwałego zniekształcania rzeźby terenu.
Istniejące zadrzewienia podlegają ochronie.
Celem ochrony drzew pomnikowych ustala się:
- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drzewa,
- zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodował trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
III Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Nie ustala się. Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie.
Wszelka działalnośł inwestycyjna polegająca na prowadzeniu robót ziemnych bez-względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
W przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych należy zawiadomił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Dopuszcza się zabudowę obsługującą funkcje podstawowe i uzupełniające terenu.
Zabudowę kształtował z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu. Stosował dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze szczytami.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów gospodarczych.
Ustala się następujące parametry kształtowania garażu i obiektu gospodarczego:
- dach: stromy;
- wysokośł górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, attyki: 2.2 - 2,8m;
- maksymalna wysokośł kalenicy: 4,5m.
Wyklucza się lokalizację zabudowy usługowej w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów usługowych w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- wyodrębnił kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosował kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednocze-snym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.
V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy -nieprzekraczalna nie ustala się
charakter zabudowy wolnostojąca
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,10
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
maksymalna wysokośł kalenicy 9,5m
maksymalna wysokośł okapu 4,2m
dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspado-wy / wielospadowy ze szczytami
spadek dachu 38 - 450
materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna


VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały
Ustala się następujące parametry podziału na działki:
- minimalna pow. dz.: 2500m2,
- minimalna szer. dz.: 45m,
- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 - 900.
pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się
VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Wyklucza się lokalizacje wolnostojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru miasta Bogatynia.
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:
- szerokośł: 120cm,
- wysokośł: 40cm.
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie
Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:
- maksymalna wysokośł ogrodzenia - 1,2m;
- wymagane przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 70% powierzchni przęsła;
- wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła - drewniane.
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.
IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Obsługę komunikacyjną zapewnił od istniejących dróg.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy ustalił w oparciu o następujący wskaźnik:
- 1mp / 10 użytkowników.
X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej Ustala się:
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych poprzez sieci i urządzenia komu-nalne,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energe-tycznych.
Ogrzewanie w oparciu o indywidualne źródło ciepła.
Odprowadzenie wód deszczowych do istniejących odbiorników - cieków wodnych, zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.
Do czasu realizacji docelowego systemu zbiorowego odprowadzania ścieków do-puszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych do indywidualnych i grupowych urządzeń odprowadzenia ścieków, w tym osadników bezodpływowych.

§ 9
Tabela 6 Ustalenia dla terenów oznaczonych MR
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu MR1-Z1/B (rys. Nr 5)
przeznaczenie podstawo-we tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usłu-gowo-produkcyjnej
przeznaczenie uzupełnia-jące - tereny infrastruktury technicznej,
- tereny zieleni urządzonej.
- tereny obsługi komunikacji: stacje obsługi samocho-dów osobowych / naprawy i sprzedaży samochodów osobowych,
Wyklucza się lokalizację:
- stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów,
- obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym złomowiska),
- obiektów produkcyjnych mogących znacząco oddziaływał na środowisko - wy-magających raportu i mogących wymagał raportu oddziaływania na środowisko,
- stacji paliw,
- wolnostojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radioteleko-munikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje wsporcze przekraczają wysokośł 2,0m ponad konstrukcje budynku.
Przeznaczenie uzupełniające może zajmował nie więcej niż 25% powierzchni dział-ki.
II
Zasady ochrony środowiska i przy-rody Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosił 0,20
Przy zmianie zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie rzeki Jaśnicy i innych cieków naturalnych, innych wód powierzchniowych, oraz przy przebudowie i rozbudowie / istniejącej zabudowy, należy:
1) uwzględnił uwarunkowania geologiczne i hydrologiczne terenu oraz zapewnił ochronę koryta rzeki / cieku, w tym jego nabrzeży i skarp oraz umocnień hydrolo-gicznych;
2) zapewnił warunki bezpieczeństwa w sytuacji gwałtownych wezbrań wody i zagro-żenia podmywania oraz erozji terenu;
3) wykluczył lokalizację urządzeń gromadzenia ścieków, środków chemicznych, a także materiałów, które mogą zanieczyszczał wody;
4) wykluczył działania inwestycyjne / budowlane przyczyniające się do trwałego zniekształcania rzeźby terenu.
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszka-niowo - usługowe.
Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się koniecznośł oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające bło-to, oleje i benzynę.
Istniejące zadrzewienia i zieleń ogrodowa podlegają ochronie.
Celem ochrony drzew pomnikowych ustala się:
- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drzewa,
- zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodował trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
III Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie.
W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów lub przedmiotów o cechach zabytkowych należy powiadomił właściwe służby konserwatorskie.


IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Zabudowę kształtował z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu.
Wprowadził następujące elementy architektonicznego ukształtowania budynku:
- wyeksponowany, wysoki / stromy dach - dwuspadowy lub wielospadowy - ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami,
- dodatkowe elementy dachu (lukarny, dodatkowe dachy z poprzecznie usytuowa-ną kalenicą), zwieńczające wysunięte elementy budynku - ryzality ganki, przed-sionki, wejścia, i inne elementy,
- szczyty deskowane (w drugiej kondygnacji),
- inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy ka-mieniarskie lub z cegły klinkierowej.

Wyklucza się dachy kopertowe.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów gospodarczych.
Ustala się następujące parametry kształtowania garażu i obiektu gospodarczego:
- dach: płaski / stromy;
- wysokośł górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, attyki: 2.2 - 2,8m;
- maksymalna wysokośł kalenicy: 4,5m.
Wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów usługowych w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- wyodrębnił kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosował kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednocze-snym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.
V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy -nieprzekraczalna określona na rysunku zmian planu
charakter zabudowy wolnostojąca / zwarta
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25
maksymalna wysokośł kalenicy 12m
maksymalna wysokośł okapu 6,5m
dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspado-wy / wielospadowy ze szczytami
spadek dachu 40 - 450
materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna koloru czerwonego
VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały
Ustala się następujące parametry podziału na działki:
- minimalna pow. dz.: 1000m2,
- minimalna szer. dz.: 25m,
- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 - 900.
Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się
VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Wyklucza się lokalizacje wolnostojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru miasta Bogatynia.
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:
- szerokośł: 120cm,
- wysokośł: 40cm.
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie
Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:
- maksymalna wysokośł ogrodzenia - 1,5m;
- wymagane przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 65% powierzchni przęsła;
- wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła - metalowe lub drewniane.
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.


IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Obsługę komunikacyjną zapewnił od istniejących dróg.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych należy ustalił w oparciu o następujące wskaźniki
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 mp/1 mieszkanie,
2) na terenach usług:
- obiekty handlowe, usługowe, biurowe, produkcyjne - 1mp / 50m2 pow.u.,
- obiekty turystyczne - 1mp / 4 użytkowników / łóżka,
- obiekty gastronomiczne - 1mp / 4 użytkowników / miejsc konsumpcyjnych,
- obiekty sportowo-rekreacyjne - 1mp / 10 użytkowników.
X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej Ustala się:
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych poprzez sieci i urządzenia komu-nalne,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energe-tycznych.
Ogrzewania w oparciu o indywidualne źródło ciepła.
Odprowadzenie wód deszczowych do istniejących odbiorników - cieków wodnych, zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.

§10
Tabela 7 Ustalenia dla terenów oznaczonych MR
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu MR2-Z1/G (rys. Nr 6)
przeznaczenie podstawo-we tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usłu-gowo-produkcyjnej
przeznaczenie uzupełnia-jące - tereny infrastruktury technicznej,
- tereny zieleni urządzonej, tereny ogrodów działko-wych, tereny rolne, zabudowa zagrodowa,
- tereny obsługi komunikacji: stacje obsługi samocho-dów osobowych / naprawy i sprzedaży samochodów osobowych
Wyklucza się lokalizację:
- stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów,
- obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym złomowiska),
- obiektów produkcyjnych mogących znacząco oddziaływał na środowisko - wy-magających raportu i mogących wymagał raportu oddziaływania na środowisko,
- terenów obsługi komunikacji: stacje obsługi samochodów osobowych / naprawy i sprzedaży samochodów osobowych - mogących znacząco oddziaływał na śro-dowisko - wymagających raportu i mogących wymagał raportu oddziaływania na środowisko,
- wolnostojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radio-telekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których kon-strukcje wsporcze przekraczają wysokośł 2,0m ponad konstrukcje bu-dynku.
Przeznaczenie uzupełniające może zajmował nie więcej niż 25% powierzchni dział-ki.
II Zasady ochrony środowiska i przy-rody Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosił 0,20
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszka-niowo - usługowe.
Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się koniecznośł oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające bło-to, oleje i benzynę.
Istniejące zadrzewienia i zieleń ogrodowa podlegają ochronie.
Celem ochrony drzew pomnikowych ustala się:
- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drzewa,
- zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodował trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
III
Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Na terenach nie występują obiekty podlegające ochronie. Teren znajduje się w ob-rębie historycznego zabytkowego układu ruralistycznego (urbanistycznego) wsi Działoszyn.
Dla terenu ustala się strefę ochrony konserwatorskiej. Granica opracowania zmiany planu jest granicą strefy.
Prace budowlane prowadził zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wszelka działalnośł inwestycyjna polegająca na prowadzeniu robót ziemnych bez-względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
W przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych należy zawiadomił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.


IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Zabudowę kształtował z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu. Stosował dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze szczytami.
Wyklucza się dachy kopertowe.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów gospodarczych.
Ustala się następujące parametry kształtowania garażu i obiektu gospodarczego:
- dach: płaski / stromy;
- wysokośł górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, attyki: 2.2 - 2,8m;
- maksymalna wysokośł kalenicy: 4,5m.
Wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów usługowych w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- wyodrębnił kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosował kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednocze-snym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.
V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy -nieprzekraczalna określona na rysunku zmian planu
charakter zabudowy wolnostojąca / zwarta
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25
maksymalna wysokośł kalenicy 12m
maksymalna wysokośł okapu 7,3m
dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspado-wy / wielospadowy ze szczytami
spadek dachu 40 - 450
materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna
VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały
Ustala się następujące parametry podziału na działki:
- minimalna pow. dz.: 900m2,
- minimalna szer. dz.: 25m,
- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 - 900.
pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się
VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:
- szerokośł: 120cm,
- wysokośł: 40cm.
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie
Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:
- maksymalna wysokośł ogrodzenia - 1,5m;
- wymagane przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 65% powierzchni przęsła;
- wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła - metalowe lub drewniane.
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.
IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Obsługę komunikacyjną zapewnił istniejącym układem dróg wewnętrznych / dojaz-dów, podłączonym od istniejącej drogi powiatowej nr 2368D.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych należy ustalił w oparciu o następujące wskaźniki
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 mp/1 mieszkanie,
2) na terenach usług:
- obiekty handlowe, usługowe, biurowe, produkcyjne - 1mp / 50m2 pow.u.,
- obiekty turystyczne - 1mp / 4 użytkowników / łóżka,
- obiekty gastronomiczne - 1mp / 4 użytkowników / miejsc konsumpcyjnych,
- obiekty sportowo-rekreacyjne - 1mp / 10 użytkowników.
X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej Ustala się:
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych poprzez sieci i urządzenia komu-nalne,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energe-tycznych.
Ogrzewanie w oparciu o indywidualne źródło ciepła.
Odprowadzenie wód deszczowych do istniejących odbiorników - cieków wodnych, zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.
Do czasu realizacji docelowego systemu zbiorowego odprowadzania ścieków do-puszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych do indywidualnych i grupowych urządzeń odprowadzenia ścieków, w tym osadników bezodpływowych.


§ 11
Tabela 8 Ustalenia dla terenów oznaczonych MR
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu MR3-Z1/G (rys. Nr 7)
przeznaczenie podstawo-we tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usłu-gowo-produkcyjnej
przeznaczenie uzupełnia-jące - tereny infrastruktury technicznej,
- tereny zieleni urządzonej, tereny ogrodów działko-wych, tereny rolne, zabudowa zagrodowa,
- tereny obsługi komunikacji: stacje obsługi samocho-dów osobowych / naprawy i sprzedaży samochodów osobowych
Wyklucza się lokalizację:
- stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów,
- obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym złomowiska),
- obiektów produkcyjnych mogących znacząco oddziaływał na środowisko - wy-magających raportu i mogących wymagał raportu oddziaływania na środowisko,
- wolnostojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radioteleko-munikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje wsporcze przekraczają wysokośł 2,0m ponad konstrukcje budynku.
Przeznaczenie uzupełniające może zajmował nie więcej niż 45% powierzchni dział-ki.
II Zasady ochrony środowiska i przy-rody Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosił 0,20
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszka-niowo - usługowe.
Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się koniecznośł oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające bło-to, oleje i benzynę.
Istniejące zadrzewienia i zieleń ogrodowa podlegają ochronie.
Celem ochrony drzew pomnikowych ustala się:
- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drzewa,
- zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodował trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
Od strony drogi wojewódzkiej wprowadził zieleń szpalerową w pasie terenu o sze-rokości 10m.
III Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie.
Wszelka działalnośł inwestycyjna polegająca na prowadzeniu robót ziemnych bez-względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków..
W przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych należy zawiadomił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.


IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Zabudowę kształtował z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu.
Wprowadził następujące elementy architektonicznego ukształtowania budynku:
- wyeksponowany, wysoki / stromy dach - dwuspadowy lub wielospadowy - ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami,
- dodatkowe elementy dachu (lukarny, dodatkowe dachy z poprzecznie usytuowa-ną kalenicą), zwieńczające wysunięte elementy budynku - ryzality ganki, przed-sionki, wejścia, i inne elementy,
- szczyty deskowane (w drugiej kondygnacji),
- inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy ka-mieniarskie lub z cegły klinkierowej.

Wyklucza się dachy kopertowe.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów gospodarczych.
Ustala się następujące parametry kształtowania garażu i obiektu gospodarczego:
- dach: płaski / stromy;
- wysokośł górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, attyki: 2.2 - 2,8m;
- maksymalna wysokośł kalenicy: 4,5m.
Wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów usługowych w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Dach stromy powinien pokrył co najmniej 80% powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych na działkach.
Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- wyodrębnił kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosował kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednocze-snym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.
V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy -nieprzekraczalna określona na rysunku zmian planu
charakter zabudowy wolnostojąca / zwarta
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25
maksymalna wysokośł kalenicy 12m
maksymalna wysokośł okapu 6,5m
dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspado-wy / wielospadowy ze szczytami
spadek dachu 38 - 450
materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna
VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości Dopuszcza się wtórne podziały na i scalenia działek/ działki pod warunkiem zacho-wania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały
Ustala się następujące parametry podziału na działki:
- minimalna pow. dz.: 900m2,
- minimalna szer. dz.: 25m,
- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 - 900.
Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się
VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:
- szerokośł: 120cm,
- wysokośł: 40cm.
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie
Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:
- maksymalna wysokośł ogrodzenia - 1,5m;
- wymagane przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 65% powierzchni przęsła;
- wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła - metalowe lub drewniane.
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.


IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Obsługę komunikacyjną zapewnił od istniejących dróg gminnych (wg ewidencji gruntów - dz. nr 243 i nr 228), łączących drogę wojewódzką nr 352 z zabudową wsi Działoszyn.
Nie dopuszcza się zjazdów bezpośrednich na drogę wojewódzką nr 352.
Dopuszcza się poszerzenie linii rozgraniczających drogi nr 352 na tereny przyległych działek, gdyby zaistniała potrzeba uzasadniona projektem przebudowy drogi.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych należy ustalił w oparciu o następujące wskaźniki
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 mp/1 mieszkanie,
2) na terenach usług:
- obiekty handlowe, usługowe, biurowe, produkcyjne - 1mp / 50m2 pow.u.,
- obiekty turystyczne - 1mp / 4 użytkowników / łóżka,
- obiekty gastronomiczne - 1mp / 4 użytkowników / miejsc konsumpcyjnych,
- obiekty sportowo-rekreacyjne - 1mp / 10 użytkowników.
X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej Ustala się:
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych poprzez sieci i urządzenia komu-nalne,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energe-tycznych.
Ogrzewania w oparciu o indywidualne źródło ciepła.
Odprowadzenie wód deszczowych do istniejących odbiorników - cieków wodnych, zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.
Do czasu realizacji docelowego systemu zbiorowego odprowadzania ścieków do-puszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych do indywidualnych i grupowych urządzeń odprowadzenia ścieków, w tym osadników bezodpływowych.

§ 12
Tabela 9 Ustalenia dla terenów oznaczonych MR
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu MR4-Z1/G (rys. Nr 8)
przeznaczenie podstawo-we tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usłu-gowo-produkcyjnej
przeznaczenie uzupełnia-jące - tereny rolne,
- tereny infrastruktury technicznej.
Wyklucza się lokalizację:
- stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów,
- obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym złomowiska),
- obiektów produkcyjnych mogących znacząco oddziaływał na środowisko - wy-magających raportu i mogących wymagał raportu oddziaływania na środowisko,
- wolnostojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radioteleko-munikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje wsporcze przekraczają wysokośł 2,0m ponad konstrukcje budynku.
Tereny rolne winny zajmował obszar o powierzchni 4500 - 5500m2.
II Zasady ochrony środowiska i przy-rody Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej winien wynosił 0,25
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszka-niowo - usługowe.
Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się koniecznośł oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające bło-to, oleje i benzynę.
Istniejące zadrzewienia i zieleń ogrodowa podlegają ochronie.
Celem ochrony drzew pomnikowych ustala się:
- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drzewa,
- zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodował trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
III Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie.
Wszelka działalnośł inwestycyjna polegająca na prowadzeniu robót ziemnych bez-względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
W przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych należy zawiadomił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Zabudowę kształtował z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu. Stosował dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze szczytami.
Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku. Rozbudowa może obejmował maksymalnie 10% istniejącej pow. zabudowy.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów gospodarczych.
Ustala się następujące parametry kształtowania garażu i obiektu gospodarczego:
- dach: płaski / stromy;
- wysokośł górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, attyki: 2.2 - 2,8m;
- maksymalna wysokośł kalenicy: 4,5m.
Wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów usługowych w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- wyodrębnił kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosował kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednocze-snym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.
V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy - obowią-zująca / nieprzekraczalna nie określa się
charakter zabudowy wolnostojąca / zwarta
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25
maksymalna wysokośł kalenicy 12m
maksymalna wysokośł okapu 7,5m
dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspado-wy / wielospadowy ze szczytami
spadek dachu 38 - 450
materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna


VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały
Ustala się następujące parametry podziału na działki:
- minimalna pow. dz.: 900m2,
- minimalna szer. dz.: 25m,
- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 - 900.
pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się
VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:
- szerokośł: 120cm,
- wysokośł: 40cm.
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie
Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:
- maksymalna wysokośł ogrodzenia - 1,5m;
- wymagane przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 65% powierzchni przęsła;
- wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła - metalowe lub drewniane.
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.
IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Obsługę komunikacyjną zapewnił od istniejących dróg.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych należy ustalił w oparciu o następujące wskaźniki
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 mp/1 mieszkanie,
2) na terenach usług:
- obiekty handlowe, usługowe, biurowe, produkcyjne - 1mp / 50m2 pow.u.,
- obiekty turystyczne - 1mp / 4 użytkowników / łóżka,
- obiekty gastronomiczne - 1mp / 4 użytkowników / miejsc konsumpcyjnych,
- obiekty sportowo-rekreacyjne - 1mp / 10 użytkowników.
X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej Ustala się:
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych poprzez sieci i urządzenia komu-nalne,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energe-tycznych.
Ogrzewanie w oparciu o indywidualne źródło ciepła.
Odprowadzenie wód deszczowych do istniejących odbiorników - cieków wodnych, zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.
Do czasu realizacji docelowego systemu zbiorowego odprowadzania ścieków do-puszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych do indywidualnych i grupowych urządzeń odprowadzenia ścieków, w tym osadników bezodpływowych.

§ 13
Tabela 10 Ustalenia dla terenów oznaczonych MR
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu MR5-Z1/G (rys. Nr 9)
przeznaczenie podstawo-we tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usłu-gowo-produkcyjnej
przeznaczenie uzupełnia-jące - tereny infrastruktury technicznej,
- tereny zieleni urządzonej,
- tereny rolne,
- tereny sportu i rekreacji,
- tereny obsługi komunikacji: stacje obsługi samocho-dów osobowych / naprawy i sprzedaży samochodów osobowych.
Wyklucza się lokalizację:
- stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów,
- obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym złomowiska),
- terenów obsługi komunikacji: stacje obsługi samochodów osobowych / naprawy i sprzedaży samochodów osobowych - mogących znacząco oddziaływał na śro-dowisko - wymagających raportu i mogących wymagał raportu oddziaływania na środowisko,
- obiektów produkcyjnych mogących znacząco oddziaływał na środowisko - wy-magających raportu i mogących wymagał raportu oddziaływania na środowisko,
- wolnostojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radioteleko-munikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje wsporcze przekraczają wysokośł 2,0m ponad konstrukcje budynku.
Przeznaczenie uzupełniające może zajmował nie więcej niż 45% powierzchni dział-ki.
II Zasady ochrony środowiska i przy-rody Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosił 0,25
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszka-niowo - usługowe.
Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się koniecznośł oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające bło-to, oleje i benzynę.
Istniejące zadrzewienia i zieleń ogrodowa podlegają ochronie.
Celem ochrony drzew pomnikowych ustala się:
- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drzewa,
- zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodował trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
III Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Teren znajduje się w obrębie historycznego zabytkowego układu ruralistycznego (urbanistycznego) wsi Jana Góra.
Istniejący obiekt podlega ochronie jako obiekt objęty gminną ewidencją zabytków / spisem konserwatorskim.
Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące elementy architektonicznego ukształtowania istniejącego budynku:
- bryła oraz układ i geometria dachu,
- układ i podział okien, obramienia okien i drzwi, ryzalit wejściowy i inne charaktery-styczne elementy wystroju elewacji.
Dla terenu ustala się strefę ochrony konserwatorskiej. Granica opracowania zmiany planu jest granicą strefy.
Prace budowlane prowadził zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wszelka działalnośł inwestycyjna polegająca na prowadzeniu robót ziemnych bez-względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
W przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych należy zawiadomił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków


IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Zabudowę kształtował z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu.
Wprowadził następujące elementy architektonicznego ukształtowania budynku:
- wyeksponowany, wysoki / stromy dach - dwuspadowy lub wielospadowy - ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami,
- dodatkowe elementy dachu (lukarny, dodatkowe dachy z poprzecznie usytuowa-ną kalenicą), zwieńczające wysunięte elementy budynku - ryzality ganki, przed-sionki, wejścia, i inne elementy,
- szczyty deskowane (w drugiej kondygnacji),
- inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy ka-mieniarskie lub z cegły klinkierowej.

Wyklucza się dachy kopertowe.
Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku. Rozbudowa może obejmował maksymalnie 15% istniejącej pow. zabudowy.

Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów gospodarczych.
Ustala się następujące parametry kształtowania garażu i obiektu gospodarczego:
- dach: płaski / stromy;
- wysokośł górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, attyki: 2.2 - 2,8m;
- maksymalna wysokośł kalenicy: 4,5m.
Wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów usługowych w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- wyodrębnił kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosował kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednocze-snym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.
V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy - obowią-zująca / nieprzekraczalna nie określa się
charakter zabudowy wolnostojąca / zwarta
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25
maksymalna wysokośł kalenicy 12m
maksymalna wysokośł okapu 6,3m
dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspado-wy / wielospadowy ze szczytami
spadek dachu 40 - 450
materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna
VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały
Ustala się następujące parametry podziału na działki:
- minimalna pow. dz.: 1900m2,
- minimalna szer. dz.: 25m,
- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 - 900.
pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się
VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:
- szerokośł: 120cm,
- wysokośł: 40cm.
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie
Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:
- maksymalna wysokośł ogrodzenia - 1,5m;
- wymagany przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 65% powierzchni przęsła;
- wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła - metalowe lub drewniane.
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.


IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Obsługę komunikacyjną zapewnił od istniejących dróg.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych należy ustalił w oparciu o następujące wskaźniki
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 mp/1 mieszkanie,
2) na terenach usług:
- obiekty handlowe, usługowe, biurowe, produkcyjne - 1mp / 50m2 pow.u.,
- obiekty turystyczne - 1mp / 4 użytkowników / łóżka,
- obiekty gastronomiczne - 1mp / 4 użytkowników / miejsc konsumpcyjnych,
- obiekty sportowo-rekreacyjne - 1mp / 10 użytkowników.
X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej Ustala się:
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych poprzez sieci i urządzenia komu-nalne,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energe-tycznych.
Ogrzewania w oparciu o indywidualne źródło ciepła.
Odprowadzenie wód deszczowych do istniejących odbiorników - cieków wodnych, zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.
Do czasu realizacji docelowego systemu zbiorowego odprowadzania ścieków do-puszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych do indywidualnych i grupowych urządzeń odprowadzenia ścieków, w tym osadników bezodpływowych.

§ 14
Tabela 11 Ustalenia dla terenów oznaczonych MR
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu MR6-Z1/G (rys. Nr 10)
przeznaczenie podstawo-we tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usłu-gowo-produkcyjnej
przeznaczenie uzupełnia-jące - tereny infrastruktury technicznej,
- tereny zieleni urządzonej, tereny ogrodów działko-wych, tereny rolne, zabudowa zagrodowa,
- tereny obsługi komunikacji: stacje obsługi samocho-dów osobowych / naprawy i sprzedaży samochodów osobowych
Wyklucza się lokalizację:
- stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów,
- obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym złomowiska),
- obiektów produkcyjnych mogących znacząco oddziaływał na środowisko - wy-magających raportu i mogących wymagał raportu,
- terenów obsługi komunikacji: stacje obsługi samochodów osobowych / naprawy i sprzedaży samochodów osobowych - mogących znacząco oddziaływał na śro-dowisko - wymagających raportu i mogących wymagał raportu,
- wolnostojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radioteleko-munikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje wsporcze przekraczają wysokośł 2,0m ponad konstrukcje budynku.
Przeznaczenie uzupełniające może zajmował nie więcej niż 25% powierzchni dział-ki.
II Zasady ochrony środowiska i przy-rody Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosił 0,20
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszka-niowo - usługowe.
Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się koniecznośł oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające bło-to, oleje i benzynę.
Istniejące zadrzewienia i zieleń ogrodowa podlegają ochronie.
Celem ochrony drzew pomnikowych ustala się:
- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drzewa,
- zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodował trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
III Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Teren znajduje się w sąsiedztwie historycznego zabytkowego układu ruralistycznego (urbanistycznego) wsi Posada.
Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie.
Wszelka działalnośł inwestycyjna polegająca na prowadzeniu robót ziemnych bez-względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
W przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych należy zawiadomił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Zabudowę kształtował z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu.
Wprowadził następujące elementy architektonicznego ukształtowania budynku:
- wyeksponowany, wysoki / stromy dach - dwuspadowy lub wielospadowy - ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami,
- dodatkowe elementy dachu (lukarny, dodatkowe dachy z poprzecznie usytuowa-ną kalenicą), zwieńczające wysunięte elementy budynku - ryzality ganki, przed-sionki, wejścia, i inne elementy,
- szczyty deskowane (w drugiej kondygnacji),
- inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy ka-mieniarskie lub z cegły klinkierowej.

Wyklucza się dachy kopertowe.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów gospodarczych.
Ustala się następujące parametry kształtowania garażu i obiektu gospodarczego:
-dach: płaski / stromy;
-wysokośł górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, attyki: 2.2 - 2,8m;
-maksymalna wysokośł kalenicy: 4,5m.
Wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów usługowych w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.


Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- wyodrębnił kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosował kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednocze-snym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.
V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy -nieprzekraczalna określona na rysunku zmian planu
charakter zabudowy wolnostojąca / zwarta
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,20
maksymalna wysokośł kalenicy 12m
maksymalna wysokośł okapu 6,3m
dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspado-wy / wielospadowy ze szczytami
spadek dachu 40 - 450
materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna
VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały
Ustala się następujące parametry podziału na działki:
- minimalna pow. dz.: 900m2,
- minimalna szer. dz.: 25m,
- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 - 900.
pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się
VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:
- szerokośł: 120cm,
- wysokośł: 40cm.
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie
Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:
- maksymalna wysokośł ogrodzenia - 1,5m;
- wymagane przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 65% powierzchni przęsła;
- wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła - metalowe lub drewniane.
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.
IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Obsługę komunikacyjną zapewnił od istniejących dróg.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych należy ustalił w oparciu o następujące wskaźniki
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 mp/1 mieszkanie,
2) na terenach usług:
- obiekty handlowe, usługowe, biurowe, produkcyjne - 1mp / 50m2 pow.u.,
- obiekty turystyczne - 1mp / 4 użytkowników / łóżka,
- obiekty gastronomiczne - 1mp / 4 użytkowników / miejsc konsumpcyjnych,
- obiekty sportowo-rekreacyjne - 1mp / 10 użytkowników.
X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej Ustala się:
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych poprzez sieci i urządzenia komu-nalne,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energe-tycznych.
Ogrzewania w oparciu o indywidualne źródło ciepła.
Odprowadzenie wód deszczowych do istniejących odbiorników - cieków wodnych, zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.
Do czasu realizacji docelowego systemu zbiorowego odprowadzania ścieków do-puszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych do indywidualnych i grupowych urządzeń odprowadzenia ścieków, w tym osadników bezodpływowych.

§15
Tabela 12 Ustalenia dla terenów oznaczonych RM
Przedmiot ustaleń planu Treśł ustaleń
I Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zago-spodarowania oznaczenie terenu RM1-Z1/G (rys. Nr 12)
przeznaczenie podstawo-we tereny zabudowy zagrodowej
przeznaczenie uzupełnia-jące - tereny infrastruktury technicznej,
- tereny zieleni urządzonej, tereny ogrodów działko-wych, tereny rolne.
Wyklucza się lokalizację:
- stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów,
- obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym złomowiska),
- obiektów produkcyjnych mogących znacząco oddziaływał na środowisko - wy-magających raportu i mogących wymagał raportu,
- terenów obsługi komunikacji: stacje obsługi samochodów osobowych / naprawy i sprzedaży samochodów osobowych - mogących znacząco oddziaływał na śro-dowisko - wymagających raportu i mogących wymagał raportu,
- wolnostojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radioteleko-munikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje wsporcze przekraczają wysokośł 2,0m ponad konstrukcje budynku.
Przeznaczenie uzupełniające może zajmował nie więcej niż 45% powierzchni dział-ki.
II Zasady ochrony środowiska i przy-rody Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosił 0,35
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszka-niowo - usługowe.
Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się koniecznośł oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające bło-to, oleje i benzynę.
Teren położony w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.
Lokalizację dopuszczonej zmianą planu zabudowy przewidzieł z zachowaniem przepisów ustawy Prawo wodne.
Istniejące zadrzewienia i zieleń ogrodowa podlegają ochronie.
Celem ochrony drzew pomnikowych ustala się:
- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drzewa,
- zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodował trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
III Zasady ochrony dziedzictwa kultu-rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturo-wego Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie.
Wszelka działalnośł inwestycyjna polegająca na prowadzeniu robót ziemnych bez-względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków..
W przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych o należy zawiadomił Wojewódz-ki Urząd Ochrony Zabytków. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielo-nego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
IV Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku. Rozbudowa może obejmował maksymalnie 10% istniejącej pow. zabudowy.
Zabudowę kształtował z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu. Stosował dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze szczytami.
Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy z wyjątkiem garaży i obiektów gospodar-czych.
Ustala się następujące parametry kształtowania garażu i obiektu gospodarczego:
- dach: płaski / stromy;
- wysokośł górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, attyki: 2.2 - 2,8m;
- maksymalna wysokośł kalenicy: 4,5m.
Dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów usługowych w odległościach mniejszych niż 3m od granicy działki i na granicy działki.
Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:
- wyodrębnił kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
- dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosował kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednocze-snym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.V Parametry i wskaźniki kształto-wania zabudowy oraz zagospoda-rowania terenu linia zabudowy - obowią-zująca / nieprzekraczalna nie ustala się
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,20
spadek dachu budynek mieszkalny, gospodarczy do zachowania istnieją-ce spadki dachu
spadek dachu wiata 10 - 200
VI Szczegółowe za-sady i warunki scalania i podziału nieruchomości Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały
pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wiel-kościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania tere-nów Nie dopuszcza się
VIII Wymagania wyni-kające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-blicznej Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:
- szerokośł: 120cm,
- wysokośł: 40cm.
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg upo-rządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie
Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:
- maksymalna wysokośł ogrodzenia - 1,5m;
- wymagane przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 65% powierzchni przęsła;
- wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła - metalowe lub drewniane.
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.
IX Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji systemu komunikacji Obsługę komunikacyjną zapewnił od istniejących dróg.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanych należy ustalił w oparciu o następujący wskaźnik:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 mp/1 mieszkanie,
X Zasady budowy, rozbudowy i mo-dernizacji syste-mów infrastruktury technicznej Ustala się:
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych poprzez sieci i urządzenia komu-nalne,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstw energe-tycznych.
Ogrzewanie w oparciu o indywidualne źródło ciepła.
Odprowadzenie wód deszczowych do istniejących odbiorników - cieków wodnych, zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 16
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 18
Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta