UCHWAŁA Nr LXXII/433/2010
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 27 maja 2010 roku


w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
każdego roku budżetowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się zakres i formę informacji przedstawianych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/342/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka