Uchwała nr LXXII/435/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Bogatynia


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXVIII/331/06 z 1 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w ob-szarze miasta Bogatynia, po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarun-kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia przyjętego uchwa-łą nr XXXII/255/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. i zmienionego uchwałami nr: XXXVII/325/06 z dnia 08 sierpnia 2006 r. i nr LXIV/381/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. uchwala się

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Bogatynia.

Integralną część niniejszej uchwały stanowią:
- załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu nr 1 w skali 1:2000,
- załącznik graficzny nr 2 - rysunek planu nr 2 w skali 1:1000,
- załącznik nr 3 - „Rozstrzygnięcia dot. uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasad ich finanso-wania”.


Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu.

§ 1
Przedmiot i zakres ustaleń zmiany planu

1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są obszary położone w mieście Bogatynia:
1/ w rejonie ul.Dąbrowskiego,
2/ w rejonie ul.Górskiej.
2. Zakres ustaleń planu oraz działań podejmowanych w granicach obszarów nim objętych określa się poniżej.
3. Nie wprowadza się, ze względu na brak występowania, ustaleń w zakresie:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, usta-lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:
a) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
b) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
c) granice terenów wymagających rekultywacji,
d) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji im-prez masowych.


§ 2
1. W rysunkach planu obowiązującymi ustaleniami planu są przeznaczenie terenu i linie rozgrani-czające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach gospodarowania, przeznaczenie podstawowe terenów wyrażone symbolami literowymi wyróżniającymi poszczególne tereny, nieprzekraczalne linie zabudowy, przebiegi dróg istniejących i projektowanych, linii elektroener-getycznych wysokich napięć oraz granice obszarów objętych zmianą planu. Pozostałe ozna-czenia mają charakter regulacyjny i informacyjny lub przesądzone są innymi niż plan przepisa-mi.
2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) plan - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-go dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Bogatynia;
2) uchwała - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy i Miasta wraz załączni-kami;
3) rysunki planu - należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1 i 2 do nin. uchwały , od-noszące ustalenia uchwały do obszarów objętych zmianami planu oraz zawierające ozna-czenia o charakterze obowiązującym lub informacyjnym;
4) przepisy odrębne (szczególne) - należy przez to rozumieć ustawy wraz z aktami wykonaw-czymi i aktami prawa miejscowego, a także ograniczenia w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych;
5) linie rozgraniczające - należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnym prze-znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg przedstawiony w ry-sunku planu ma charakter przesądzony i nie może ulegać korektom w ramach realizacji planu; granica opracowania planu, granica gminy oraz granice obrębów są jednocześnie ustalonymi liniami rozgraniczającymi;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy - dopuszczalna linia usytuowania bryły budynku, określona w metrach odległość projektowanej zabudowy od określonej w planie linii rozgraniczającej, regulacjom liniami zabudowy nie podlegają w szczególności wykusze, balkony, ganki i za-daszenia przedwejściowe, gzymsy, okapy, itp., wysunięte nie więcej niż 1,2 m poza lico ściany frontowej budynku;
7) tereny zainwestowane - tereny, dla których plan ustala lub dopuszcza możliwość realizacji zabudowy kubaturowej lub użytkowania nierolniczego i nieleśnego;
8) przeznaczenie podstawowe terenu - należy przez to rozumieć określone w planie przezna-czenie przeważające na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi; wprowa-dzenie innych niż podstawowa funkcji terenu, jest dopuszczalne wyłącznie, o ile stanowią tak ustalenia nin. uchwały;
9) przeznaczenie uzupełniające terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które mo-że być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na terenach na których do-puszczają je ustalenia nin. uchwały oraz w stopniu określonym przepisami prawa po-wszechnego;
10) tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów z zakresu działalności komercyjnej: usług niepublicznych - z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa, administracji i zarządzania, ubezpieczeń i finansów oraz z za-kresu drobnej wytwórczości, produkcji i składowania, nie powodujące szkodliwego oddzia-ływania na środowisko i zdrowie ludzi;
11) wskaźnik zabudowy działki - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabu-dowy wszystkich stałych obiektów kubaturowych zlokalizowanych w obrębie nieruchomo-ści do powierzchni tej nieruchomości.


§ 3
W planie określono:
1) W rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunkach planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-nicznej.
2) W rozdziale 4 uchwały - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
3) W rozdziale 2, 3 i 4 uchwały oraz na rysunkach planu - sposób i termin tymczasowego za-gospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
4) W rozdziale 4 uchwały - stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 

Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów - ustalenia ogólne

§ 4
Podstawowe ustalenia funkcjonalno-przestrzenne
dla terenów zainwestowania

1. Ustala się zasięg istniejącego i projektowanego zainwestowania jak na rysunkach planu.
2. W obrębie terenów zainwestowania dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usłu-gowej, nieuciążliwej produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz zainwestowania służącego ce-lom publicznym, w tym związanego z gospodarką komunalną.
3. Na wszystkich terenach prócz terenów w liniach rozgraniczających ulic - jeżeli ustalenia szcze-gółowe zawarte w rozdziale 3 uchwały nie stanowią inaczej - dopuszcza się lokalizację niewiel-kich urządzeń gospodarki komunalnej na ewent. wydzielonych działkach do 150 m2, zaś na te-renach mieszkaniowych i usługowo-produkcyjnych również jako obiektów wbudowanych. Do-puszcza się ponadto sytuowanie instalacji magazynowych - zbiorników paliw płynnych i gazo-wych - do celów grzewczych i bytowych (olej opałowy, gaz płynny).
4. Przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określono na rysunku planu oraz w rozdz.2 i 3 nin. uchwały. Używane w ustaleniach funkcjonalnych określenia: „przezna-czenie/funkcja/e podstawowa/e” i „przeznaczenie/funkcja/e uzupełniająca/e (dopuszczalna/e, towarzysząca/e)” oznaczają odpowiednio: przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi oraz przeznaczenie nie kolidujące z przezna-czeniem podstawowym, które może uzupełniać przeznaczenie podstawowe.
5. W rozdziale 3 nin. uchwały w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych obsza-rów i terenów ustala się zasady przekształcania istniejącego zainwestowania, gabaryty i charak-ter projektowanych obiektów kubaturowych oraz określa wymagania dotyczące zagospodaro-wania terenów.
6. Wymaga się, aby sytuując projektowane obiekty respektować określone w planie ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy, a w przypadku ich braku w oparciu o przepisy szczególne.
7. Wzdłuż dróg i placów publicznych nie dopuszcza się realizacji ogrodzeń pełnych.
8. W rysunkach planu i w ustaleniach szczegółowych dla niektórych terenów wskazano warto-ściową istniejącą zieleń wysoką przewidywaną do zachowania. Dopuszcza się wycinanie poje-dynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny.
9. Ustala się rehabilitację terenów zainwestowania w szczególności poprzez realizację sieci sani-tarnych, oświetlenia ulic oraz modernizację dróg.
10. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące parcelacji określono w § 17 nin uchwały.


§ 5
Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczającymi

1. Dla terenów dominujących funkcjonalnie i przestrzennie w granicach istn. i proj. zainwestowa-nia ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne zostały ustalone w p-ktach 2 -7. Dotyczy to te-renów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych w rysunku planu symbolami: MN i U/P. Dla pozostałych terenów ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne zostały ustalone w p-kcie 4.
2. Tereny MN :
1) przeznaczenie podstawowe - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności;
2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty usługowe i administracyjne, pensjonaty, obiekty go-spodarcze, garaże i parkingi, sady i uprawy szklarniowe, boiska i place zabaw, zieleń urzą-dzona, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, stawy rekreacyjne, obiekty i urzą-dzenia infrastruktury technicznej.
3. Tereny U/P :
1) przeznaczenie podstawowe - tereny projektowanej zabudowy usługowo-produkcyjno-składowej;
2) przeznaczenie uzupełniające - usługi i administracja, zakłady rzemieślnicze, obiekty gospo-darcze, garaże i parkingi, stacje paliw, zieleń urządzona, stawy rekreacyjne, sieci i urządze-nia infrastruktury technicznej.
4. Dla pozostałych terenów - poza dominującymi - wprowadza się następujące ogólne ustalenia funkcjonalne - przeznaczenie podstawowe i uzupełniające:
dla terenów i obiektów energetyki (E) - obiekty administracyjno-socjalne i gospodarcze, garaże i parkingi, zieleń urządzona, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
5. W liniach rozgraniczających dróg określonych w rysunku planu dopuszcza się sytuowanie wiat przystankowych komunikacji zbiorowej.
6. Ustalone w planie przeznaczenie terenów może być ograniczane przepisami prawa po-wszechnego lub/i decyzji ustanawiających formy ochrony terenów lub/i strefy ograniczonego użytkowania.


§ 6
Zasady ochrony środowiska i przyrody.

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku ustala się zaliczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - do grupy „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”
2. W celu uniknięcia tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania - stosując dostępne rozwią-zania techniczne, technologiczne i organizacyjne - należy zapewniać dotrzymywanie standar-dów jakości środowiska poza terenami inwestycji mogących oddziaływać na środowisko. Wy-maga się, aby ewentualne uciążliwości związane z realizacją i funkcjonowaniem zespołów projek-towanego zainwestowania nie wykraczały poza granice nieruchomości należących do właścicieli obiektów. Powyższe nie dot. linii elektroenergetycznych WN oraz dróg publicznych.
3. Projektowane obiekty i zespoły zabudowy należy podłączać do istniejących i projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych place manewrowe i parkingi (powyżej 10 mp) sytu-owane w granicach istn. i proj. zainwestowania należy wyposażać w separatory substancji ro-popochodnych, w których winny być oczyszczane wody opadowe przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników.
5. Ewentualne roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie urządzeń melioracyjnych lub z nimi koli-dujące muszą być uzgadniane z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
6. W systemach grzewczych zaleca się korzystanie z paliw ekologicznych. W przypadku realizo-wania nowych zbiorczych kotłowni lokalnych (dla zespołów zabudowy mieszkaniowej lub w ob-rębie terenów oznaczonych symbolem U/P ustala się zakaz stosowania paliw węglowych.
7. Dla ochrony wód powierzchniowych ustala się zakaz zrzutu ścieków sanitarnych do cieków po-wierzchniowych.
8. Istniejącą zieleń przyuliczną (przydrożną) przeznacza się do zachowania. Dopuszcza się wy-cinki drzew i krzewów w trakcie modernizacji dróg w niezbędnym zakresie. Wymaga się reali-zacji nasadzeń uzupełniających szpalery zieleni wysokiej. Ustalenia dot. istniejącej i projektowanej zieleni na terenach, dla których obowiązują ustalenia szczegółowe - zawarto w rozdziale 3 uchwały, gdzie określono charakter i funkcje nowych nasadzeń oraz - w niektó-rych wypadkach - zalecenia dotyczące istniejących zespołów zieleni.
9. Wymaga się, aby realizując obiekty kubaturowe i sieci infrastruktury technicznej nie naruszać systemów korzeniowych drzew, prowadząc roboty ziemne - w miarę możliwości - poza zasię-giem ich koron. Wymaga się zabezpieczania drzew na placach budów dla ich ochrony przed zniszczeniami mechanicznymi.
10. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania innych, nie określonych w rysunku planu nasa-dzeń, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu oraz nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.


§ 7
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazu kulturowego

1. Na rysunku planu nr 2 ustalono przebieg granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej dla obsza-ru o stosunkowo dobrze zachowanych głównych elementach historycznej struktury przestrzen-nej, w którego obrębie należy utrzymać podstawowe elementy zespołów: rozplanowanie, rodzaj użytkowania działek, typ i charakter zabudowy. Ustala się zasadę harmonijnego kształtowania przestrzennego istn. układu urbanistyczno-architektonicznego i proj. zabudowy, dostosowując do otoczenia gabaryty, formę i stosowane materiały projektowanych obiektów.
2. W przypadku działań inwestycyjnych (remontów, adaptacji, modernizacji oraz lokalizacji proj. zabudowy i urządzeń) dot. obszaru objętego granicą strefy „B” ochrony konserwatorskiej należy uzyskać na etapie pozwolenia na budowę pozytywną opinię służby ochrony zabytków.
3. Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref oraz szczegóło-we zalecenia zawarte w rozdziale 3 uchwały. Dopuszcza się rozbiórkę budynków i budowli znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, a nie wpisanych do rejestru zabytków, gdy jest to uzasadnione względami technicznymi lub wynika z ustaleń planu.
4. Na całym obszarze objętym planem, w przypadku prowadzenia robót ziemnych i natrafienia na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu należy niezwłocznie powiado-mić służbę ochrony zabytków.

 

§ 8
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną w obszarze objętym planem są elementy układu drogowej komunikacji publicznej oznaczone w rysunku planu symbolami KD (G i Z).
2. Umieszczanie wolnostojących reklam i znaków nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sy-gnałów drogowych - dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych.
3. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych zawarto również w rozdziale 3 uchwały.


§ 9
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz dotyczące sposobu zagospodarowywania te-renów zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów.


§ 10
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

1. Zasady ochrony środowiska i przyrody określono w § 6 nin. uchwały.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kul-turowego określono w § 7 nin. uchwały.
3. Na terenach objętych planem ochronie podlega istniejąca zieleń wysoka (za wyjątkiem drzew owocowych, drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat oraz drzew i krzewów sadzonych na plantacjach). W przypadku wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów na inwesto-ra może być nałożony obowiązek przesadzenia drzewa lub krzewu w inne miejsce lub dokonania nasadzeń rekompensujących. Dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bez-pieczeństwa i organizacji ruchu.
4. Dla ochrony wód powierzchniowych ustala się zakaz zrzutu ścieków sanitarnych do cieków powierzchniowych.

§ 11
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz - w niektó-rych wypadkach wskaźniki kształtowania zagospodarowania - ustalone zostały dla poszczególnych obszarów i terenów w rozdziale 3 uchwały.


§ 12
Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów zainwestowanych poprzez sieć istniejących i projek-towanych dróg publicznych i wewnętrznych określonych w rysunkach planu - jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.
2. W obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się możliwość lokalizacji - w uzgodnie-niu z zarządcami dróg - obiektów nie ograniczających ruchu:
- związanych z obsługą ruchu (np. wiaty przystankowe),
- małych obiektów usługowych (np. kioski) o powierzchni całkowitej maks. 15,0 m2, nie związa-nych trwale z gruntem,
- elementów małej architektury (np. reklamy, miejsca odpoczynku).
3. Dopuszcza się możliwość wydzielania niezbędnych wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych o minimalnych szerokościach: 6,0 m - dla obsługi do 4 działek, 8,0 m - dla obsługi większej ilości niż 4 działki.
4. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczególnych dróg publicznych zawiera rozdział 3.
5. W ramach modernizacji dróg publicznych dopuszcza się możliwość niezbędnych wycięć istnie-jących zadrzewień i zakrzewień.


§ 13
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się przyłączenie proj. zabudowy do istniejącej sieci wodociągowej w ul.Dąbrowskiego i Górskiej.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się,
1) do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozwiązanie gospodarki ściekowej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej realizowane będzie w oparciu o indywidualne zbiorniki bezodpływowe;
2) konieczność podczyszczania ścieków przemysłowych z terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, o ile nie będą odpowiadały normom.
Dla proj. zabudowy usługowo-produkcyjnej dopuszcza się możliwość realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;

3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1) adaptację odcinków linii elektroenergetycznych wysokich napięć 110 kV; zezwala się na ich modernizację i rozbudowę;
2) adaptację i stopniową rozbudowę istniejącego systemu sieci i urządzeń SN, nie ogranicza-jąc możliwości prowadzenia nowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia i reali-zacji stacji transformatorowych 20/0,4 kV, stosownie do potrzeb, na ewentualnie wydziela-nych działkach o powierzchni do 100 m2 (dopuszcza się zbliżenia ścian obiektów stacji trans-formatorowych do granic działek); ustala się warunek kablowania lub przebudowy istnieją-cych linii napowietrznych kolidujących z projektowanym zainwestowaniem lub ograniczają-cych możliwość jego realizacji, po uprzednim ustaleniu warunków z zarządcą sieci;
3) doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich terenów przewidywanych do zagospoda-rowania; zasilanie projektowanego zainwestowania - z istniejących i projektowanych sieci SN oraz istniejących i projektowanych stacji transformatorowych.

4. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) trwałą adaptację istniejących sieci teletechnicznych, dopuszczając ich modernizację i ko-rekty przebiegu w przypadku kolizji z projektowanym zainwestowaniem; dopuszcza się możliwość rozbudowy sieci, zalecając prowadzenie nowych odcinków w kanalizacjach podziemnych; zaleca się systematyczne kablowanie napowietrznych odcinków sieci;
2) zakaz lokalizacji stacji bazowych i przekaźnikowych telefonii mobilnej.

5. W zakresie gospodarki cieplnej nie przewiduje się realizacji systemu centralnego zaopatrzenia w ciepło. Obiekty kubaturowe winny być ogrzewane przez indywidualne lub lokalne kotłownie. Zaleca się stopniową likwidację indywidualnych kotłowni na paliwo stałe i stosowanie innych zamiennych źródeł energii (paliwa proekologiczne).

6. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) odpady komunalne winny być składowane na komunalnym składowisku odpadów w Boga-tyni - jak w stanie istniejącym;
2) odpady niebezpieczne (np. szlamy z separatorów, odpadowe oleje hydrauliczne, płyny ha-mulcowe itp.) winny być gromadzone w szczelnych pojemnikach i przekazywane do wykorzy-stania lub unieszkodliwiania w instalacjach specjalistycznych;
Wymaga się wprowadzanie systemu segregacji odpadów komunalnych.

8. Zaleca się prowadzenie nowych odcinków sieci jako podziemne, w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg - w uzgodnieniu z zarządcą drogi, wzdłuż istniejących i projektowanych korytarzy infrastruktury technicznej oraz wzdłuż granic działek.

9. W obrębie obszarów opracowania dopuszcza się wydzielanie działek pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o powierzchni do 100 m2, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi lub innymi ustaleniami planu.

§ 14
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu
dla poszczególnych kategorii terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

1. Dla terenów dominujących funkcjonalnie i przestrzennie w granicach istn. i proj. zainwestowa-nia, oznaczonych w rysunkach planu symbolami: MN i U/P szczegółowe ustalenia funkcjonal-no-przestrzenne dot. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu zostały ustalone w p-cie 2. Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustalone dla w/w terenów zostały w pkcie 3.

2. Określa się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Dla terenów oznaczonych symbolami: MN :
a) w zakresie remontów, modernizacji lub rozbudowy obiektów istniejących:
- wymaga się dostosowania dobudowywanych części budynków do istniejącej zabu-dowy w zakresie wysokości, geometrii i kąta nachylenia dachów oraz materiałów elewacyjnych i pokrycia dachu,
- przy projektowanej rozbudowie wskaźnik zabudowy dla działki nie może się zwięk-szyć o więcej niż 40%;
b) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy:
- wymaga się, aby usytuowanie projektowanych obiektów respektowało przebiegi ustalonych planem nieprzekraczalnych lub obowiązujących linii zabudowy,
- na terenach, dla których w planie nie określono przebiegów linii zabudowy, obowią-zują przepisy prawa powszechnego, a w szczególności przepisy ustawy o drogach publicznych,
- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy gra-nicy działki (nie dotyczy granic z drogami lub ciągami pieszo-jezdnymi), o ile nie naru-sza to ustalonych planem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz nie stoi w sprzecz-ności z przepisami odrębnymi, w tym dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- maks. wysokość proj. obiektów - 2 kondygnacje + poddasze użytkowe,
- ustala się następujące maksymalne wskaźniki zabudowy dla działek z nowo projek-towaną zabudową: jednorodzinną - 0,25, wielorodzinną - 0,35;
c) w zakresie innych elementów zagospodarowania:
- jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, nie przesądza się o sposobie gro-dzenia terenów, lecz nie dopuszcza się grodzenia posesji ogrodzeniami pełnymi od strony dróg publicznych,
- istniejąca wartościowa zieleń wysoka - do zachowania, dopuszcza się wycinanie po-jedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działek - 40%,
- zalecane nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz od strony zabudowań gospodarczych lub boksów garażowych i miejsc postojowych.

2) Dla terenów oznaczonych symbolami U/P:
a) w zakresie remontów, modernizacji lub rozbudowy obiektów istniejących:
- wymaga się dostosowania dobudowywanych części budynków do istniejącej zabu-dowy w zakresie wysokości oraz geometrii i kąta nachylenia dachów,
- dopuszcza się nadbudowywanie istniejących budynków do wysokości równej wyso-kości innego istniejącego budynku na działce lub działce bezpośrednio sąsiedniej (ustalona maksymalna wysokość zabudowy nie dotyczy budynków, które w stanie istniejącym przekraczają tę wysokość),
- przy projektowanej rozbudowie wskaźnik zabudowy dla działki nie może się zwięk-szy o więcej niż 50% jak w stanie istniejącym,
b) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy:
- wymaga się, aby usytuowanie projektowanych obiektów respektowało przebiegi ustalonych planem nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- na terenach, dla których w planie nie określono przebiegów linii zabudowy, obowią-zują przepisy prawa powszechnego, a w szczególności przepisy ustawy o drogach publicznych,
- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, infrastruktury technicznej i gara-ży bezpośrednio przy granicy działki, o ile nie narusza to ustalonych planem nieprze-kraczalnych linii zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
- maksymalna wysokość proj. zabudowy - 12,0 m mierzone od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu (wjeździe) do budynku,
- maksymalny wskaźnik zabudowy dla działek z nowo projektowaną zabudową - 25%,
c) w zakresie innych elementów zagospodarowania:
- w przypadku grodzenia ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych,
- istniejąca wartościowa zieleń wysoka - do zachowania, dopuszcza się wycinanie po-jedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działek - 40%,
- należy przewidzieć odpowiednią liczbę stanowisk parkingowych dla pracowników i klientów oraz dla pojazdów dostawczych,
- zalecane nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z drogami publicznymi i we-wnętrznymi.

3. Dla oznaczonych w rysunku planu symbolami: MN i U/P ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) dopuszcza się możliwość dotychczasowego użytkowania terenu oraz realizacji sieci infra-struktury komunalnej pod warunkiem ich nie kolidowania z planowanym zainwestowa-niem,
2) warunki tymczasowego zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz - w niektórych wypadkach wskaźniki kształtowania zagospodarowania - ustalone zostały dla wybranych terenów w rozdziale 3 uchwały.
 

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi


§ 15
Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu nr 1 określa się następu-jące przeznaczenie i warunki zagospodarowania:

01 MN Teren projektowanej. zabudowy jednorodzinnej położony w zachodniej części obszaru na części dz. nr 1/117.
Ustala się lokalizację projektowanej zabudowy jednorodzinnej (MN) w granicach terenu jak na ry-sunku planu a ponadto:
- nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
- trwałą adaptację położonej na dz. nr 1/116 stacji meteorologicznej,
- obsługę komunikacyjną z projektowanej ulicy 01KD.
Dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych jako wbudowanych o powierzchni użytkowej mniej-szej niż 40% łącznej powierzchni użytkowej obiektu (-ów).

02 E Teren projektowanych obiektów i urządzeń elektroenergetycznych położony na dz. nr 1/139 i cz. dz. nr 1/111 i 1/117.
Ustala się lokalizację obiektów i urządzeń elektroenergetycznych w granicach jak na rysunku planu, a ponadto:
- obsługę komunikacyjną z drogi 02KD lub drogi na dz. nr 1/91 (ul.Dąbrowskiego),
- wymóg realizacji parkingów dla personelu i klientów stosownie do potrzeb,
- nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż południowej granicy terenu.

03 U/P Teren projektowanej. zabudowy usługowo-produkcyjnej położony na dz. nr: 1/111, cz.1/140 i cz.1/117.
Ustala się lokalizację nieuciążliwej zabudowy usługowej lub produkcyjnej z wykluczeniem funkcji mieszkaniowej w granicach jak na rysunku planu, a ponadto:
- nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
- maksymalna wysokość proj. zabudowy - 12 m,
- obsługę komunikacyjną z drogi 02KD,
- wymóg realizacji parkingów dla personelu i klientów stosownie do potrzeb w granicach nieru-chomości,
- nasadzenia zieleni izolacyjnej jak na rysunku planu.

04 U Teren istniejącej stacji meteorologicznej położony na cz. dz. nr 1/116 obr.Bogatynia-Marko-cice przeznaczony do trwałej adaptacji. W przypadku likwidacji stacji dopuszcza się przezna-czenie terenu pod funkcje:
- mieszkaniową MN,
- inną usługową z możliwością lokalizacji obiektu parterowego o powierzchni zabudowy
do 75 m2.

01KD D1/2 Projektowana ulica dojazdowa położona wzdłuż zachodniej granicy obszaru. .
Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m, jednostronny przekrój uliczny.

02KD D1/2 Projektowana ulica dojazdowa obsługująca teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.
Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m, , jednostronny przekrój uliczny.

 

§ 16

Dla terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu nr 2 określa się następują-ce przeznaczenie i warunki zagospodarowania:

01 MN Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej położone w centralnej części
02 MN obszaru oraz na części dz. nr 2/14.
Ustala się:
1) trwałą adaptację istniejących budynków na dz. nr 2/1 i 2/11,
2) lokalizacje proj. zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej w granicach terenu jak na rysunku pla-nu, a ponadto:
- nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
- przekrycie dachami stromymi symetrycznymi,
- obsługę komunikacyjną z ul.Górskiej, wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych o minimalnej sze-rokości - 6,0 m lub poprzez służebność przejazdu,
- zakaz realizacji indywidualnych wjazdów/wyjazdów z dróg 01KD i 02KD,
- realizację ciągów wysokiej zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z drogami 01KD i 02KD.
Dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych jako wbudowanych o powierzchni użytkowej mniej-szej niż 40% łącznej powierzchni użytkowej obiektu (-ów).

01KD G1/2 (2/2) Odcinek projektowanej ulicy głównej stanowiącej południowo-wschodnie drogo-we obejście miasta.
Ustala się:
- szerokość w liniach rozgraniczających: 25,0 - 40,0 m,
- wymóg realizacji ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m,
- realizację w pasie drogowym ekranów akustycznych chroniących tereny zabudowy mieszkanio-wej (o ile zajdzie potrzeba na podstawie analiz hałasu drogowego).

02KD Z1/2 Odcinek projektowanej ulicy zbiorczej.
Ustala się:
- szerokość w liniach rozgraniczających - 25,0 m,
- wymóg realizacji ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m.
- realizację w pasie drogowym ekranów akustycznych chroniących tereny zabudowy mieszkanio-wej (o ile zajdzie potrzeba na podstawie analiz hałasu drogowego).

 

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu.

§ 17
Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału
nieruchomości objętych planem

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu należy - jeżeli ustale-nia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej - ustalić, czy przewidywane prze-znaczenie dzielonego terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.
2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do ustalonych w planie dróg publicznych - bezpo-średni lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne. Na terenach zabudowy mieszkaniowej ozna-czonych w rysunku planu symbolem MN dopuszcza się ustalanie służebności przejazdu dla za-pewnienia dostępu do dróg publicznych.
3. Dopuszcza się wtórną parcelację terenu na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz pod warunkiem zachowania następujących minimalnych wielkości wydzielanych działek (o ile usta-lenia szczegółowe nie stanowią inaczej):
a) dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową:
- jednorodzinną wolnostojącą: 1000 m2,
- jednorodzinną bliźniaczą: 750 m2,
- jednorodzinną szeregową: 350 m2,
- wielorodzinną 1500 m2;
b) dla działek przeznaczonych pod zabudowę usługową : 1250 m2;
c) dla działek przeznaczonych pod funkcje produkcyjne, składowe
oraz produkcyjno-usługowe (U/P) 2000 m2;
4. Ustalone minimalne wielkości wydzielanych działek nie dotyczą parceli wydzielanych w celu po-większenia i poprawy warunków zagospodarowania na działkach sąsiednich.
5. Ustalenia dotyczące minimalnych wielkości działek nie dotyczą istniejących parceli o mniejszej niż wymagana powierzchni.
6. Ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanych działek:
a) 7,5 m - dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie szeregowej,
b) 15 m - dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie bliźniaczej,
c) 20 m - dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej,
d) 20 m - dla zabudowy usługowej,
e) 25 m - dla zabudowy usługowo-produkcyjnej i produkcyjnej.
7. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od ustalonych minimalnych szerokości frontów w przy-padku działek plombowych lub działek o nieregularnych kształtach.
8. W wypadku dokonywania podziałów terenów dla wydzielenia pasów drogowych nie określo-nych w rysunku planu ustala się minimalną szerokość działek dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych:
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej: 6,0 m - dla obsługi do 4 działek i 8,0 m dla obsługi więcej niż 4-ech działek,
b) na terenach produkcyjnych i produkcyjno-usługowych (P, U/P): 10,0 m.
9. Wydzielane drogi wewnętrzne winny spełniać wymogi dot. dróg pożarowych.
10. Do czasu realizacji ustaleń nin. planu ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenów.

 

§ 18
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

1. Jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej - dopuszcza się moż-liwość lokalizowania na terenach istniejącego i projektowanego zainwestowania obiektów tym-czasowych o funkcjach nie kolidujących z docelowymi, pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych dla ostatecznego zagospodarowania i nie utrudniających zagospodarowania tere-nów przylegających.
2. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym, pod warunkiem ich uporządkowania, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.


§ 19
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

 

Rozdział 5
Ustalenia przejściowe i końcowe.

§ 20
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 21
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Dolnośląskiego.


§ 22
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Bogatyni.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka