Uchwała nr LXXII/437/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Krzewina


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXVIII/334/06 z 1 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do spo-rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Krzewina, po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia przyjętego uchwałą nr XXXII/255/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. i zmienionego uchwałami nr: XXXVII/325/06 z dnia 08 sierpnia 2006 r. i nr LXIV/381/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru wsi Krzewina.


Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu.

§ 1

Przedmiot i zakres ustaleń zmiany planu

1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest część obszaru wsi Krzewina.
2. Zakres ustaleń planu oraz działań podejmowanych w granicach obszaru objętego zmianą określa się poniżej.
3. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są: przebiegi ustalonych i orientacyjnych linii rozgraniczających, przeznaczenie podstawowe terenów wyrażone symbolami literowymi wyróżniającymi poszczególne tereny, przebiegi linii zabudowy, przebiegi granic stref ochrony konserwatorskiej, lokalizacje zespołów zieleni urządzonej i cmentarnej oraz granica obszaru objętego planem.
4. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące granic terenów i oznaczenia obiektów chronionych lub wskazanych do objęcia ochroną na podstawie przepisów odrębnych, obszarów ograniczonego użytkowania, które przedstawiono na rysunku planu mają charakter informa-cyjny i nie są ustaleniami planu.


§ 2
Integralną część nin. uchwały stanowią:
1) załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000,
2) załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, nie będący ustaleniami planu - "Rozstrzygnięcia dot. uwag do planu oraz realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.

 

§ 3
W planie określono:
1) W rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
j) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji im-prez masowych;
2) W rozdziale 4 uchwały - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
3) W rozdziale 4 uchwały - stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 4
Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:
1) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Krzewina;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy i Miasta wraz załącznikami;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do nin. uchwały, odnoszący ustalenia uchwały do obszaru objętego zmianą planu oraz zawierający oznaczenia o charakterze obowiązującym lub informacyjnym;
4) przepisach odrębnych (szczególnych) - należy przez to rozumieć ustawy wraz z aktami wykonawczymi i aktami prawa miejscowego, a także ograniczenia w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych;
5) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg przedstawiony w rysun-ku planu ma charakter przesądzony i nie może ulegać korektom w ramach realizacji planu; granica opracowania planu, granica gminy oraz granice obrębów są jednocześnie ustalonymi liniami rozgraniczającymi;
6) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć określone w planie przeznaczenie przeważające na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi; wprowadzenie innych niż podstawowa funkcji terenu, jest dopuszczalne wyłącznie, o ile stanowią tak ustalenia nin. uchwały;
7) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na terenach na których dopuszczają je ustalenia nin. uchwały oraz w stopniu określonym przepisami prawa powszechnego;
8) zainwestowaniu wiejskim - należy przez to rozumieć tereny, dla których plan ustala lub do-puszcza możliwość realizacji zabudowy kubaturowej lub użytkowania nierolniczego i nieleśnego;
9) granicach istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny budowlane i tereny niebudowlane (tereny otwarte);
10) usługach - należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów z zakresu: handlu, gastrono-mii, rzemiosła, administracji i zarządzania, ubezpieczeń i finansów, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, turystyki i hotelarstwa itp., nie powodujące szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi;
11) terenach otwartych - należy przez to rozumieć tereny użytków rolnych i leśnych oraz wód śródlądowych (tereny niebudowlane);
12) liniach wewnętrznych podziałów - należy przez to rozumieć wyznaczone w rysunku planu - określone lub orientacyjne - granice nieruchomości położonych w obrębie terenu wyznaczone-go liniami rozgraniczającymi;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wynikającą z planu lub przepisów odrębnych linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu obiektu; regulacjom liniami zabudowy nie podlegają w szczególności wykusze, balkony, ganki i zadaszenia przedwejścio-we, gzymsy, okapy, itp., wysunięte nie więcej niż 1,20 m poza lico ściany frontowej budynku; dla terenów oznaczonych w planie symbolami RM i MN linie zabudowy dotyczą obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi - dopuszcza się możliwość sytuowania budynków gospodarczych lub garażowych w odległościach od granic z drogami publicznymi określonych w §8 pkt.5;
14) wskaźniku zabudowy działki - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich stałych obiektów kubaturowych zlokalizowanych w obrębie nieruchomości do po-wierzchni tej nieruchomości;
15) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wynikającą z planu lub przepisów odrębnych ilość kondygnacji lub wymiar budynku mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu przekrycia dachowego.


§ 5

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach tekstowych w rozdziałach 2 i 4 niniejszej uchwały.
2. Terenom nadano oznaczenia liczbowe i literowe - symbole funkcji dominujących, które są ustaleniami funkcjonalnymi planu.
3. Granice terenów są odpowiednio ustalonymi lub orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi.

 

§ 6
1. W planie ustalono dominujące funkcje terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi. Wy-znaczono tereny o jednej, przesądzonej funkcji podstawowej oraz tereny, które mogą być wy-korzystywane pod dwie lub więcej funkcji (alternatywnie lub łącznie - wg ustaleń szczegóło-wych). Symbolami literowymi dla terenów określono w rysunku planu funkcje dominujące (podstawowe). Funkcje dopuszczalne oraz warunki ich dopuszczenia określają ustalenia tek-stowe, w szczególności zawarte w §8.
2. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysunek planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, obowiązującymi granicami przestrzeni publicznych lub nieruchomości. Orien-tacyjne linie rozgraniczające mogą być w projektach podziału terenu korygowane w zakresie ustalonym w §4 pkt 6.
3. Na terenach, dla których w planie nie określono przebiegów linii zabudowy, obowiązują prze-pisy prawa powszechnego, a w szczególności przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych.


Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów - ustalenia ogólne


§ 7
Podstawowe ustalenia funkcjonalno-przestrzenne
dla terenów zainwestowania wiejskiego

1. Ustala się zasięg terenów istniejącego i projektowanego zainwestowania jak na rysunku planu.
2. W obrębie terenów zainwestowania wiejskiego dopuszcza się lokalizację zabudowy siedlisko-wej, mieszkaniowej i usługowej, nieuciążliwej produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz za-inwestowania służącego celom publicznym, w tym związanego z gospodarką komunalną.
3. W granicach terenów istn. i proj. zainwestowania wiejskiego nie dopuszcza się lokalizacji obiektów hodowlanych, produkcyjnych i innych, dla których wymagane jest sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
4. Na wszystkich terenach prócz terenów w liniach rozgraniczających ulic - jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 uchwały nie stanowią inaczej - dopuszcza się lokalizację niewielkich urządzeń gospodarki komunalnej na ewent. wydzielonych działkach do 150 m2, zaś na terenach mieszkaniowych i usługowych również jako obiektów wbudowanych. Dopuszcza się ponadto sytuowanie instalacji magazynowych - zbiorników paliw płynnych i gazowych - do celów grzewczych i bytowych (olej opałowy, gaz płynny).
5. Przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określono na rysunku planu oraz w rozdz.2 i 3 nin. uchwały. Używane w ustaleniach funkcjonalnych określenia: "przezna-czenie/funkcja/e podstawowa/e" i "przeznaczenie/funkcja/e uzupełniająca/e (dopuszczalna/e, towarzysząca/e)" oznaczają odpowiednio: przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi oraz przeznaczenie nie kolidujące z przezna-czeniem podstawowym, które może uzupełniać przeznaczenie podstawowe.
6. W rozdziale 3 nin. uchwały w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych obszarów i terenów ustala się zasady przekształcania istniejącego zainwestowania, gabaryty i cha-rakter projektowanych obiektów kubaturowych oraz określa wymagania dotyczące zagospoda-rowania terenów.
7. Wymaga się, aby sytuując projektowane obiekty respektować określone w planie ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy, a w przypadku ich braku w oparciu o przepisy szczególne.
8. Ustala się, że kioski, stragany i parterowe pawilony usługowe (gastronomiczne, handlowe i rzemieślnicze, o powierzchni użytkowej do 60 m2) mogą być sytuowane jedynie jako obiekty o lokalizacji czasowej, na okres do 3 lat.
9. Wzdłuż dróg i placów publicznych - jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej - nie dopuszcza się realizacji nowych ogrodzeń pełnych.
10. W rysunku planu i w ustaleniach szczegółowych dla niektórych terenów wskazano wartościo-wą istniejącą zieleń wysoką przewidywaną do zachowania. Dopuszcza się wycinanie pojedyn-czych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny.
11. Ustala się rehabilitację terenów zainwestowania wiejskiego w szczególności poprzez realizację sieci sanitarnych oraz modernizację dróg i oświetlenia ulic.
12. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące parcelacji określono w § 20 nin uchwały.
 

§ 8
Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczającymi

1. Dla terenów dominujących funkcjonalnie i przestrzennie w granicach istn. i proj. zainwestowa-nia wiejskiego ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne zostały ustalone w p-ktach 2 -7. Dotyczy to terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych w rysunku planu symbolami: RM i MN. Dla pozostałych terenów ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne zostały ustalone w p-kcie 4.

2. Tereny RM :
1) przeznaczenie podstawowe - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej,
2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty usługowe i administracyjne, pojedyncze obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego i mieszkalnictwa zbiorowego, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty gospodarcze, garaże i parkingi, sady i uprawy szklarniowe, boiska i place zabaw, zieleń urządzona, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, stawy rekreacyjne, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Tereny MN :
1) przeznaczenie podstawowe - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (jednorodzinnej),
2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa zagrodowa, gospodarstwa agroturystyczne, po-jedyncze obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego i mieszkalnictwa zbiorowego, obiekty usługowe i administracyjne, pensjonaty, obiekty gospodarcze, garaże i parkingi, sady i uprawy szklarniowe, boiska i place zabaw, zieleń urządzona, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, stawy rekreacyjne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

4. Dla pozostałych terenów - poza dominującymi - wprowadza się następujące ogólne ustale-nia funkcjonalne - przeznaczenie podstawowe i uzupełniające:
1) dla terenów zabudowy usługowo-produkcyjno-składowej - usługi i administracja, poje-dyncze obiekty mieszkalnictwa, (jeżeli możliwości stałego przebywania ludzi nie ograni-cza funkcji podstawowej), zakłady rzemieślnicze, obiekty gospodarcze, garaże i parkin-gi, stacje paliw, zieleń urządzona, stawy rekreacyjne, ośrodki obsługi gospodarki rolnej i produkcji rolnej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) dla terenów zabudowy sakralnej (UKs) - obiekty i zagospodarowanie terenu związane z odprawianiem kultu religijnego, niewielkie parterowe obiekty gospodarcze do 35 m2, zie-leń urządzona oraz elementy małej architektury;
3) dla terenów sportowo-rekreacyjnych (US) - parterowe obiekty gospodarcze i usługowe, parkingi, zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej;
4) dla terenów obsługi komunikacji samochodowej (KS) - stacje paliw, myjnie, warsztaty samochodowe, salony sprzedaży samochodów, parkingi (w tym dla samochodów cięża-rowych przejeżdżających przez gminę tranzytem), pojedyncze obiekty usługowe (gastro-nomia, motel) i administracyjne, zieleń urządzona, zbiorniki wodne, obiekty infrastruktury technicznej;
5) dla terenów zieleni urządzonej - parkowej i skwerów (ZP) - pojedyncze obiekty usłu-gowe i administracyjne o powierzchni zabudowy do 100 m2, elementy małej architektu-ry, parkingi, pojedyncze obiekty infrastruktury technicznej, zbiorniki wodne;
6) dla terenów cmentarzy (ZC) - kaplice, pojedyncze parterowe obiekty usługowe powią-zane z cmentarzem o powierzchni zabudowy do 60 m2, parkingi, zieleń urządzona i skwery;
7) dla terenów zieleni nieurządzonej (ZN) - terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, elementy małej architektury, parkingi, pojedyncze obiekty infrastruktury technicznej, zbiorniki wodne;
8) dla terenów gruntów ornych oraz użytków zielonych (R) - sady, uprawy ogrodnicze, plantacje, ogrody działkowe, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, stawy hodow-lane i rekreacyjne, zieleń urządzona i nieurządzona, obiekty infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem: sytuowanie funkcji nierolniczych winno respektować zasady ochrony gruntów rolnych;
9) dla terenów lasów i terenów zadrzewionych (ZL) - urządzenia sportowo-rekreacyjne i turystyczne, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej, zbiorniki wodne - w zakresie nie-sprzecznym z zasadami ochrony gruntów leśnych;
10) dla terenów wód powierzchniowych (W) - urządzenia wodne, urządzenia związane z rekreacją.
5. Ustala się - o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej - następujące nieprzekraczalne linie proj. zabudowy od dróg i ulic w zależności od ich kategorii (mierzone od linii rozgranicza-jących tych dróg):
1) od drogi/ulicy lokalnej powiatowej (L1/2) - 8,0 m,
2) od drogi/ulicy lokalnej (L1/2) - 6,0 m,
3) od drogi/ulicy dojazdowej (D) - 6,0 m,
4) od ciągów pieszo-jezdnych (Dpj i DWpj) - 5,0 m,
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przy lokalizacji proj. zabudowy w granicach istn. zainwestowania, a w szczególności na działkach plombowych, oraz po uzyskaniu zgody za-rządcy drogi dopuszcza się możliwość zmniejszenia określonych powyżej odległości.
6. W liniach rozgraniczających dróg określonych w rysunku planu dopuszcza się sytuowanie wiat przystankowych komunikacji zbiorowej.
7. Ustalone w planie przeznaczenie terenów może być ograniczane przepisami prawa po-wszechnego lub/i decyzji ustanawiających formy ochrony terenów lub/i strefy ograniczonego użytkowania.


§ 9
Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla terenów otwartych

Dla terenów otwartych wprowadza się następujące ustalenia funkcjonalno-przestrzenne:
1) tereny gruntów ornych oraz użytków zielonych (R):
a) ochronie podlegają rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz przyrodnicze, kulturowe i kra-jobrazowe wartości terenu,
b) chroni się przed trwałym zainwestowaniem grunty rolne, ich przeznaczenie na cele nie-rolnicze może odbywać się tylko na zasadach określonych w nin. planie oraz wprowa-dza się na nich zakaz zabudowy kubaturowej (za wyjątkiem obiektów gospodarczo-magazynowych służących bezpośrednio produkcji rolnej - bez pomieszczeń przezna-czonych na pobyt ludzi),
c) użytki zielone położone wzdłuż cieków wodnych przeznacza się do trwałej adaptacji
d) nie ogranicza się możliwości realizacji sieci infrastruktury technicznej, zalecając pro-wadzenie ich wzdłuż pasów drogowych lub granic działek oraz równolegle do sieci ist-niejących, dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej (stacji transformatorowych, przepompowni itp. z wykluczeniem stacji bazowych telefonii komórkowej) na wydzielonych działkach o powierzchni do 150 m2;
e) nie ogranicza się możliwości realizacji zbiorników retencji wodnej i stawów hodowla-nych, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami szczególnymi,
f) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych (punkty widoko-we, miejsca odpoczynku itp.), o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami szczególnymi,
g) dopuszcza się modernizację dróg rolniczych,
h) zaleca się realizacje zadrzewień śródpolnych, szczególnie wzdłuż dróg rolniczych;

2) tereny lasów i proj. dolesień (ZL):
a) ustala się zachowanie istniejących lasów, wyznaczając przebieg granicy rolno-leśnej obejmującej lasy i proj. dolesienia, jak na rysunku planu,
b) ochronie podlega przyrodnicza struktura zieleni wysokiej, średniej i niskiej, cieków wodnych, w tym wszystkich terenów stanowiących lub mogących stanowić system ciągów (korytarzy) ekologicznych, ostoi dla zwierząt i roślin, a także ekosystemów ma-jących wpływ na funkcjonowanie przyrody i odtwarzanie jej zasobów,
c) tereny leśne mogą być wykorzystane dla turystyki i wypoczynku, przy zachowaniu na-stępujących zasad:
- ruch turystyczny pieszy powinien odbywać się na wyznaczonych ścieżkach, z dopuszczeniem swobodnej penetracji terenu,
- ruch turystyczny rowerowy i konny powinien być ograniczony do wyznaczonych i dpowiednio urządzonych tras,
- dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc odpoczynku wyposażo-nych w wiaty i małą architekturę,
d) dopuszcza się lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów gospodarczych z zakresu gospodarki leśnej, wodnej i rolnej oraz związanych z ich utrzymaniem istniejących tras komunikacyjnych i ciągów infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem ich uzupełnień w niezbędnym zakresie (np. konieczne nowe powiązania drogowe, przebiegi niezbęd-nych sieci infrastruktury technicznej);
3) tereny pozostałe: dla terenów wód śródlądowych (W) dopuszcza się możliwość regulacji linii brzegowej, remontów i modernizacji istn. oraz realizacji nowych budowli i urządzeń związanych z gospodarką wodną, a także urządzeń związanych z rekreacyjnym wykorzy-staniem wód (np. pomostów wędkarskich, kładek itp.).


§ 10
Zasady ochrony środowiska i przyrody.

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku ustala się:
1) zaliczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - do grupy "tereny za-budowy mieszkaniowej jednorodzinnej"
2) zaliczenie terenów zabudowy zagrodowej (RM) - do grupy "tereny zabudowy zagrodowej"
3) zaliczenie terenów oznaczonych symbolami US - do grupy 2.a "tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem".
2. W celu uniknięcia tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania - stosując dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne - należy zapewniać dotrzymywanie stan-dardów jakości środowiska poza terenami inwestycji mogących oddziaływać na środowisko. Wymaga się, aby ewentualne uciążliwości związane z realizacją i funkcjonowaniem zespołów projektowanego zainwestowania nie wykraczały poza granice nieruchomości należących do właścicieli obiektów. Powyższe nie dotyczy dróg publicznych.
3. Projektowane obiekty i zespoły zabudowy należy podłączać do istniejących i projektowanych sieci wodociągowych.
4. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych place manewrowe i parkingi powyżej 8 mp sytuowa-ne w granicach istn. i proj. zainwestowania wiejskiego należy wyposażać w separatory sub-stancji ropopochodnych, w których winny być oczyszczane wody opadowe przed ich odprowa-dzeniem do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników.
5. Ewentualne roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie urządzeń melioracyjnych lub z nimi kolidujące muszą być uzgadniane z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
6. W systemach grzewczych zaleca się korzystanie z paliw ekologicznych.
7. Dla ochrony wód powierzchniowych ustala się zakaz zrzutu ścieków sanitarnych do cieków po-wierzchniowych, a w sąsiedztwie potoków zaleca się zastępowanie gruntów ornych trwałymi użyt-kami zielonymi.
8. Istniejącą zieleń przyuliczną (przydrożną) przeznacza się do zachowania. Dopuszcza się wy-cinki drzew i krzewów w trakcie modernizacji dróg w niezbędnym zakresie. Wymaga się reali-zacji nasadzeń uzupełniających szpalery zieleni wysokiej. Ustalenia dot. istniejącej i projektowanej zieleni na terenach, dla których obowiązują ustalenia szczegółowe - zawarto w rozdziale 3 uchwały, gdzie określono charakter i funkcje nowych nasadzeń oraz - w niektórych wypadkach - zalecenia dotyczące istniejących zespołów zieleni.
9. Wymaga się, aby realizując obiekty kubaturowe i sieci infrastruktury technicznej nie naruszać systemów korzeniowych drzew, prowadząc roboty ziemne - w miarę możliwości - poza zasię-giem ich koron. Wymaga się zabezpieczania drzew na placach budów dla ich ochrony przed zniszczeniami mechanicznymi.
10. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania innych, nie określonych w rysunku planu nasa-dzeń, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu oraz nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.
11. Wskazuje się do objęcia ochroną następujące drzewa: lipę na dz. nr 335 oraz dąb na dz. nr 204/358.
12. W granicach terenów zagrożonych powodzią ustala się zakaz zabudowy kubaturowej. Inne zamierzenia inwestycyjne wymagają spełnienia wymogów ustawy Prawo wodne.
13. Planowane przedsięwzięcia na terenach położonych w granicach potencjalnego obszaru Na-tura 2000 "Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej" muszą być zgodne z wymogami ustawy o udo-stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


§ 11
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazu kulturowego

1. Na terenie wsi znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:
a) kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela - nr rej. 1904,
b) cmentarz przykościelny - nr rej. 977/J.
Teren kościoła oraz cmentarza objęty jest strefą "A" ochrony konserwatorskiej.
2. Na rysunku planu ustalono przebieg granicy strefy "B" ochrony konserwatorskiej dla obszaru o stosunkowo dobrze zachowanych głównych elementach historycznej struktury przestrzen-nej, w którego obrębie należy utrzymać podstawowe elementy zespołów: rozplanowanie, ro-dzaj użytkowania działek, typ i charakter zabudowy. Ustala się zasadę harmonijnego kształ-towania przestrzennego istn. układu urbanistyczno-architektonicznego i proj. zabudowy, do-stosowując do otoczenia gabaryty, formę i stosowane materiały projektowanych obiektów.
3. W przypadku działań inwestycyjnych (remontów, adaptacji, modernizacji oraz lokalizacji proj. zabudowy i urządzeń) dot. obszaru objętego granicą strefy "B" ochrony konserwatorskiej na-leży uzyskać na etapie pozwolenia na budowę pozytywną opinię służby ochrony zabytków.
4. Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref oraz szczegó-łowe zalecenia zawarte w rozdziale 3 uchwały. Dla prac remontowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych prowadzonych przy obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, a nie wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się poza strefami ochrony konserwatorskiej - należy przed rozpoczęciem remontu lub przebudowy obiektu uzyskać opinię służby ochrony zabytków. Dopuszcza się rozbiórkę budynków i budowli znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, a nie wpisanych do rejestru zabytków, gdy jest to uzasadnione względami tech-nicznymi lub wynika z ustaleń planu.
5. Na całym obszarze objętym planem, w przypadku prowadzenia robót ziemnych i natrafienia na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu należy niezwłocznie po-wiadomić służbę ochrony zabytków.


§ 12
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną w obszarze objętym planem są:
1) elementy układu drogowej komunikacji publicznej oznaczone w rysunku planu symbolami: KD (L i D) oraz KDpj,
2) tereny przeznaczone do realizacji systemu ścieżek i szlaków rowerowych,
3) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP,
4) tereny usług sportu i rekreacji oznaczone symbolem US,
5) tereny obiektów sakralnych oznaczone symbolem UKs,
6) tereny cmentarzy oznaczone symbolem ZC.
2. W obrębie przestrzeni publicznych zieleni urządzonej, boisk i cmentarzy dopuszcza się lokali-zację niepublicznych obiektów towarzyszących związanych z przeznaczeniem podstawowym.
3. Umieszczanie wolnostojących reklam i znaków nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sy-gnałów drogowych - dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych.
4. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych zawarto również w rozdziale 3 uchwały.


§ 13
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczegól-nych terenów.

§ 14
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

1. Zasady ochrony środowiska i przyrody określono w § 10 nin. uchwały.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego określono w § 11 nin. uchwały.
3. Na terenach objętych planem, poza terenami lasów (ZL) ochronie podlega istniejąca zieleń wy-soka (za wyjątkiem drzew owocowych, drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat oraz drzew i krzewów sadzonych na plantacjach). Dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, je-żeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu.
4. Wymaga się zachowania zadrzewień śródpolnych i zieleni wysokiej rosnącej wzdłuż potoków. Dopuszcza się wycinki w przypadku modernizacji dróg rolniczych, remontów rowów meliora-cyjnych i koryt cieków wodnych.
5. Dla ochrony wód powierzchniowych ustala się zakaz zrzutu ścieków sanitarnych do cieków powierzchniowych, a w sąsiedztwie potoków zaleca się zastępowanie gruntów ornych trwałymi użytkami zielonymi.

§ 15
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz - w niektó-rych wypadkach wskaźniki kształtowania zagospodarowania - ustalone zostały dla poszczegól-nych obszarów i terenów w rozdziale 3 uchwały.

 

§ 16
Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów zainwestowanych poprzez sieć istniejących i pro-jektowanych dróg publicznych i wewnętrznych określonych w rysunku planu - jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.
2. Ustala się konieczność przebudowy i modernizacji ulic i dróg w celu doprowadzenia ich para-metrów technicznych do wymaganych klas technicznych.
3. W obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się możliwość lokalizacji - w uzgod-nieniu z zarządcami dróg - obiektów nie ograniczających ruchu:
- związanych z obsługą ruchu (np. wiaty przystankowe),
- małych obiektów usługowych (np. kioski) o powierzchni całkowitej do 25,0 m2, nie związanych trwale z gruntem,
- elementów małej architektury (np. reklamy, miejsca odpoczynku).
4. Dopuszcza się możliwość wydzielania innych niż w rysunku planu niezbędnych wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych o minimalnych szerokościach: 6,0 m - dla obsługi do 4 działek, 8,0 m - dla obsługi większej ilości niż 4 działki.
5. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczególnych dróg publicznych zawiera rozdział 3.
6. W ramach modernizacji dróg publicznych i rolniczych dopuszcza się możliwość niezbędnych wycięć istniejących zadrzewień i zakrzewień.
7. Wszystkie tereny kolejowe (KK) na terenie objętym planem są terenami zamkniętymi i nie są objęte ustaleniami planu.


§ 17
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) adaptację istniejących sieci wodociągowej (w tym sieci magistralnej) z możliwością ich wymiany i remontów, a także korekty przebiegów w przypadku kolizji z projektowanym za-inwestowaniem;
2) realizację nowego rurociągu tranzytowego oraz dla terenów proj. zainwestowania nowych odcinków sieci rozdzielczej
Dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) z odprowadzeniem na oczyszczalnię lokalną;
2) do czasu realizacji zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych;
3) odprowadzenie wód opadowych do sieci istniejących rowów i cieków wodnych.

3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1) adaptację i stopniową rozbudowę istniejącego systemu sieci i urządzeń SN, nie ogranicza-jąc możliwości prowadzenia nowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia i reali-zacji stacji transformatorowych 20/0,4 kV, stosownie do potrzeb, na ewentualnie wydziela-nych działkach o powierzchni do 100 m2 (dopuszcza się zbliżenia ścian obiektów stacji trans-formatorowych do granic działek); ustala się warunek kablowania lub przebudowy istnieją-cych linii napowietrznych kolidujących z projektowanym zainwestowaniem lub ograniczają-cych możliwość jego realizacji, po uprzednim ustaleniu warunków z zarządcą sieci;
2) doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich terenów przewidywanych do zagospo-darowania; zasilanie projektowanego zainwestowania - z istniejących i projektowanych sieci SN oraz istniejących i projektowanych stacji transformatorowych; w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami nn warunki usunięcia kolizji należy uzgodnić z zarządcą sieci;
3) w granicach obszaru objętego planem nie przewiduje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

4. Nie przewiduje się realizacji sieci i urządzeń gazowych.

5. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) trwałą adaptację istniejących sieci teletechnicznych, dopuszczając ich modernizację i ko-rekty przebiegu w przypadku kolizji z projektowanym zainwestowaniem; dopuszcza się możliwość rozbudowy sieci, zalecając prowadzenie nowych odcinków w kanalizacjach podziemnych; zaleca się systematyczne kablowanie napowietrznych odcinków sieci;
2) w granicach obszaru objętego planem nie przewiduje się lokalizacji stacji bazowych i przekaźnikowych telefonii mobilnej.

6. W zakresie gospodarki cieplnej nie przewiduje się realizacji systemu centralnego zaopatrzenia w ciepło. Obiekty kubaturowe winny być ogrzewane przez indywidualne lub lokalne kotłownie. Zaleca się stopniową likwidację indywidualnych kotłowni na paliwo stałe i stosowanie innych zamiennych źródeł energii (paliwa proekologiczne).

7. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) odpady komunalne winny być składowane na komunalnym składowisku odpadów w Boga-tyni - jak w stanie istniejącym;
2) odpady niebezpieczne (np. szlamy z separatorów, odpadowe oleje hydrauliczne, płyny ha-mulcowe itp.) winny być gromadzone w szczelnych pojemnikach i przekazywane do wyko-rzystania lub unieszkodliwiania w instalacjach specjalistycznych;
Zaleca się wprowadzanie systemu segregacji odpadów komunalnych.

8. Zaleca się prowadzenie nowych odcinków sieci jako podziemne, w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg - w uzgodnieniu z zarządcą drogi, wzdłuż istniejących i projektowanych korytarzy infrastruktury technicznej oraz wzdłuż granic działek.

9. W obrębie całego obszaru opracowania dopuszcza się wydzielanie działek pod obiekty i u-rządzenia infrastruktury technicznej, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi lub innymi ustaleniami planu.

§ 18
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu
dla poszczególnych kategorii terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

1. Dla terenów dominujących funkcjonalnie i przestrzennie w granicach istn. i proj. zainwesto-wania wiejskiego, oznaczonych w rysunku planu symbolami: RM, MN i U/P szczegółowe ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dot. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania te-renu, szczegółowych zasady i warunków scalania i podziału nieruchomości zostały ustalone w pkcie 2 oraz w § 20. Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustalone dla w/w terenów zostały w pkcie 3.

2. Określa się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry oraz wskaźniki kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Dla terenów oznaczonych symbolami RM i MN:
a) w zakresie remontów, modernizacji lub rozbudowy obiektów istniejących:
- wymaga się dostosowania dobudowywanych części budynków do istniejącej zabu-dowy w zakresie wysokości, geometrii i kąta nachylenia dachów oraz materiałów elewacyjnych i pokrycia dachu,
- dopuszcza się nadbudowywanie istniejących budynków o wysokość 1 kondygnacji (max. 3,60 m) lub do wysokości istniejącej zabudowy na działce lub działce bezpo-średnio sąsiadującej,
- dopuszcza się nadbudowę budynków o dachach płaskich dachami stromymi; kąt spadku połaci dachowych i rodzaj pokrycia należy dostosować do charakteru prze-kryć istniejącej zabudowy na działce lub w bezpośrednim sąsiedztwie,
- przy projektowanej rozbudowie wskaźnik zabudowy dla działki nie może się zwięk-szyć o więcej niż 50%;
b) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy:
- wymaga się, aby usytuowanie projektowanych obiektów respektowało przebiegi ustalonych planem nieprzekraczalnych lub obowiązujących linii zabudowy,
- na terenach, dla których w planie nie określono przebiegów linii zabudowy, obowią-zują przepisy prawa powszechnego, a w szczególności przepisy zawarte w art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.),
- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy gra-nicy działki (nie dotyczy granic z drogami lub ciągami pieszo-jezdnymi), o ile nie na-rusza to ustalonych planem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi ochrony prze-ciwpożarowej,
- maks. wysokość proj. obiektów: zabudowy zagrodowej (RM) i jednorodzinnej (MN) - 2 kondygnacje + poddasze użytkowe, dla zabudowy wielorodzinnej - 3 kondy-gnacje + poddasze użytkowe, dla zabudowy lokalizowanej na działkach plombo-wych- wysokość istn. zabudowy w sąsiedztwie +1 kondygnacja, przekrycie da-chami stromymi symetrycznymi;
- ustala się następujące maksymalne wskaźniki zabudowy dla działek z nowo projek-towaną zabudową: zagrodową (RM) i jednorodzinną (MN) - 0,30; wielorodzinną (MW) - 0,40;
c) w zakresie innych elementów zagospodarowania:
- jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej nie przesądza się o sposobie gro-dzenia terenów, lecz nie dopuszcza się grodzenia posesji ogrodzeniami pełnymi od strony dróg publicznych,
- istniejąca wartościowa zieleń wysoka - do zachowania, dopuszcza się wycinanie po-jedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działek- 35%,
- zalecane nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz od strony zabudowań gospodarczych lub boksów garażowych i miejsc postojowych.

2) Dla terenów oznaczonych symbolami U/P:
a) w zakresie remontów, modernizacji lub rozbudowy obiektów istniejących:
- wymaga się dostosowania dobudowywanych części budynków do istniejącej zabu-dowy w zakresie wysokości oraz geometrii i kąta nachylenia dachów,
- dopuszcza się nadbudowywanie istniejących budynków do wysokości równej wy-sokości innego istniejącego budynku na działce lub działce bezpośrednio sąsied-niej (ustalona maksymalna wysokość zabudowy nie dotyczy budynków, które w stanie istniejącym przekraczają tę wysokość),
- przy projektowanej rozbudowie wskaźnik zabudowy dla działki nie może się zwięk-szyć o więcej niż 50% jak w stanie istniejącym,
b) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy:
- wymaga się, aby usytuowanie projektowanych obiektów respektowało przebiegi ustalonych planem nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- na terenach, dla których w planie nie określono przebiegów linii zabudowy, obowią-zują przepisy prawa powszechnego, a w szczególności przepisy zawarte w art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.),
- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, infrastruktury technicznej i ga-raży bezpośrednio przy granicy działki, o ile nie narusza to ustalonych planem nie-przekraczalnych linii zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
- maksymalna wysokość proj. zabudowy - 9,0 m mierzone od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu (wjeździe) do budynku,
- maksymalny wskaźnik zabudowy dla działek z nowo projektowaną zabudową - 25%,
c) w zakresie innych elementów zagospodarowania:
- w przypadku grodzenia ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych,
- istniejąca wartościowa zieleń wysoka - do zachowania, dopuszcza się wycinanie po-jedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działek - 25%,
- należy przewidzieć odpowiednią liczbę stanowisk parkingowych dla pracowników i klientów oraz dla pojazdów dostawczych,
- zalecane nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z drogami publicznymi i we-wnętrznymi.

3. Dla oznaczonych w rysunku planu symbolami: RM, MN i U/P ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) dopuszcza się możliwość dotychczasowego użytkowania terenu oraz realizacji sieci in-frastruktury komunalnej pod warunkiem ich nie kolidowania z planowanym zainwestowa-niem,
2) szczególne warunki tymczasowego zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użyt-kowaniu oraz - w niektórych wypadkach wskaźniki kształtowania zagospodarowania - ustalone zostały dla wybranych terenów w rozdziale 3 uchwały.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi


§ 19

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu

1. Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi określa się następujące przeznacze-nie i warunki zagospodarowania:

01 RM Teren istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego położony we wschodniej części wsi, po południowej stronie drogi powiatowej nr 2370D.
Ustala się trwałą adaptację istniejącej oraz lokalizację projektowanej zabudowy zagrodowej (RM) w granicach terenu jak na rysunku planu a ponadto:
- typ projektowanej zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinna, minimalna powierzchnia działki: 1250 m2,
- nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
- zakaz adaptacji budynku gospodarczego na dz. nr 292 na cele mieszkalne,
- obsługę komunikacyjną z dróg 01KD i 03KDpj.

02 RM,US Teren istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego położony we wschodniej części wsi oraz boiska wiejskiego położony po północno-wschodniej stronie drogi powiatowej nr 2370D.
Ustala się:
1) trwałą adaptację istniejącej oraz lokalizację projektowanej zabudowy zagrodowej (RM) w gra-nicach terenu jak na rysunku planu, a ponadto:
- trwałą adaptację budynku d. strażnicy OSP na dz. nr 282 na cele usługowe,
- typ proj. zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinna, wolnostojąca, minimalna powierzch-nia działki: 1250 m2,
- nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
- zakaz lokalizacji proj. zabudowy na terenie dz. nr 283, 286, 287 i 288, w granicach którego zaleca się zachowanie istn. zespołu zieleni,
- obsługę komunikacyjną z drogi 01KD oraz ciągów pieszo-jezdnych KDpj;
2) trwałą adaptację boiska sportowego na dz. nr 46/3 z pożądaną realizacją w południowej części parkingu do 10mp.

03 KS Teren projektowanej zabudowy i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej położony
w południowo-wschodniej części wsi.
Ustala się lokalizację nieuciążliwej zabudowy i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej z wykluczeniem funkcji mieszkaniowej w granicach jak na rysunku planu, a ponadto:
- nieprzekraczalna linia zabudowy - jak na rysunku planu,
- maksymalna wysokość proj. zabudowy - 2 kondygnacje + poddasze użytkowe,
- obsługę komunikacyjną z ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 285,
- nasadzenia zieleni izolacyjnej od strony drogi wojewódzkiej nr 352.

04 RM,RZ Tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego i zieleni nieurządzo-nej położone w centralnej części wsi, po południowo- zachodniej stronie drogi powia-towej nr 2370D.
Ustala się
1) trwałą adaptację istniejącej oraz lokalizację projektowanej zabudowy zagrodowej (RM) w gra-nicach terenów jak na rysunku planu, a ponadto:
- nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
- obsługę komunikacyjną z drogi 01KD oraz ciągów pieszo-jezdnych KDpj;
2) trwałą adaptację terenu zieleni nieurządzonej na dz. nr: 330 i 331;
3) obsługę komunikacyjną za pośrednictwem dróg 01KD i 02KD oraz ciągów pieszo-jezdnych.

05 MN Tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej położone w centralnej części wsi.
06 MN
Ustala się:
- nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
- maksymalną wysokość projektowanej zabudowy - 1 kondygnacja + poddasze użytkowe, przekrycie dachami stromymi symetrycznymi;
- obsługę komunikacyjną z drogi 04KD lub ciągów pieszo-jezdnych.

07 RM,R,ZL Tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego oraz użytków rol-nych i leśnych położone w południowej części wsi.
Ustala się
1) trwałą adaptację istniejącej oraz lokalizację projektowanej zabudowy mieszkaniowej w grani-cach terenu jak na rysunku planu, a ponadto:
- nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
- obsługę komunikacyjną z dróg 01KD i 02KD oraz ciągów pieszo-jezdnych KDpj i KDWpj;
2) trwałą adaptację użytku leśnego na części dz. nr 394.

08 RM,MN,RZ Tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego, zabudowy
mieszkaniowej i zieleni nieurządzonej położone w centralnej części wsi po połu-dniowo- zachodniej stronie drogi powiatowej nr 2370D.
Ustala się
1) trwałą adaptację istniejącej oraz lokalizację projektowanej zabudowy zagrodowej (RM) w gra-nicach terenów jak na rysunku planu, a ponadto:
- nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
- obsługę komunikacyjną z drogi 01KD oraz ciągów pieszo-jezdnych KDpj;
2) trwałą adaptację terenu zieleni nieurządzonej wraz ze stawem na dz. nr 335 oraz 339 i 340;
3) lokalizację proj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w granicach terenów jak na rysunku planu, a ponadto:
- nieprzekraczalna linia zabudowy - jak na rysunku planu,
- maksymalna wysokość projektowanej zabudowy - 1 kondygnacja + poddasze użytkowe, przekrycie dachami stromymi symetrycznymi;
4) obsługę komunikacyjną za pośrednictwem dróg 01KD i 04KD oraz ciągów pieszo-jezdnych KDpj i KDWpj,

09 UKs,ZC Teren chronionego kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela (dz. nr 347) i cmentarza przy-kościelnego (dz. nr 348) położony w centralnej części wsi, przeznaczony do trwałej adaptacji.
Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej w granicach terenu kościoła i cmentarza.

10 U/P,ZP Teren projektowanej zabudowy usługowo-produkcyjnej oraz zieleni parkowej położo-ny w zachodniej części wsi.
Ustala się:
- trwałą adaptację daw. zabudowy gospodarczej na cele usługowo-produkcyjne oraz lokalizację proj. obiektów w granicach w granicach terenu jak na rysunku planu, a ponadto:
- nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
- obsługę komunikacyjną z drogi 01KD;
Dopuszcza się adaptację istn. budynku na dz. nr 337/2 na cele mieszkaniowe.
2) przeznaczenie południowej i zachodniej cz. dz. nr 337/5 na teren zieleni urządzonej z zaka-zem zabudowy.

11 R,ZL,W,RZ Teren użytków rolnych i leśnych oraz stawu i zieleni nieurządzonej położony w południowo-zachodniej części wsi przeznaczony do trwałej adaptacji. .
Ustala się dolesienie jak na rysunku planu. Na terenie zieleni nieurządzonej ZN w sąsiedztwie stawu dopuszcza się lokalizację parkingu (do 5 mp) z zakazem zabudowy kubaturowej.

12 RZ Tereny trwałych użytków zielonych, zakrzewień i zadrzewień położone w zachodniej
13 RZ części wsi przeznaczone do trwałej adaptacji. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej. .

14 R,ZL Teren użytków rolnych i leśnych położony w północno-wschodniej części wsi.

15 R,ZL Tereny użytków rolnych i leśnych położone w południowej części wsi przeznaczone do 16 R trwałej adaptacji.


2. Ustalenia dot. komunikacji

01KD L1/2 Odcinek drogi powiatowej nr 2370D.
Ustala się :
- szerokość w liniach rozgraniczających na terenie istniejącego i projektowanego zain-westowania wsi - 12,0 m,
- przekrój uliczny (jedno- lub dwustronny);
- korektę skrzyżowania z droga wojewódzką nr 352.

02KD L1/2 Odcinek lokalnej drogi gminnej biegnącej śladem dróg na dz. nr 339 i 466.
Ustala się :
- minimalna szerokość w liniach rozgraniczających na terenie istniejącego i projektowa-nego zainwestowania wsi - 12,0 m,
- korektę skrzyżowania z droga wojewódzką nr 352.
Pożądana realizacja ścieżki rowerowej o minimalnej szerokości 1,80 m.

03KDpj6,0 Projektowany ciąg pieszo-jezdny biegnący śladem drogi na dz. nr 313.
Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 m.

04KD D1/2 Projektowana ulica dojazdowa biegnąca śladem drogi na dz. nr 357.
Ustala się :
- szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m;
- jednostronny przekrój uliczny,
- korekta skrzyżowania z drogami 01KD i 02KD

 

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu.


§ 20
Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału
nieruchomości objętych planem
1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu należy - jeżeli ustale-nia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej - ustalić, czy przewidywane prze-znaczenie dzielonego terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.
2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do ustalonych w planie dróg publicznych - bezpo-średni lub pośrednio poprzez drogi wewnętrzne. Na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oznaczonych w rysunku planu symbolami: RM i MN dopuszcza się ustalanie służebności przejazdu dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych.
3. Dopuszcza się wtórną parcelację terenu na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz pod warunkiem zachowania następujących minimalnych wielkości wydzielanych działek (o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej):
a) dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową:
- jednorodzinną wolnostojącą: 1250 m2,
- jednorodzinną bliźniaczą: 750 m2,
- jednorodzinną szeregową: 350 m2,
- wielorodzinną 1500 m2;
b) dla działek przeznaczonych pod zabudowę zagrodową: 1500 m2;
c) dla działek przeznaczonych pod zabudowę usługową : 1250 m2.
4. Ustalone minimalne wielkości wydzielanych działek nie dotyczą parceli wydzielanych w celu po-większenia i poprawy warunków zagospodarowania na działkach sąsiednich.
5. Ustalenia dotyczące minimalnych wielkości działek nie dotyczą istniejących parceli o mniejszej niż wymagana powierzchni.
6. Ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanych działek:
a) 7,5 m - dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie szeregowej,
b) 15 m - dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie bliźniaczej,
c) 20 m - dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej,
d) 20 m - dla zabudowy usługowej,
7. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od ustalonych minimalnych szerokości frontów w przy-padku działek plombowych lub działek o nieregularnych kształtach.
8. W wypadku dokonywania podziałów terenów dla wydzielenia pasów drogowych nie określo-nych w rysunku planu ustala się minimalną szerokość działek dla dróg wewnętrznych na tere-nach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej: 6,0 m - dla obsługi do 4 działek i 8,0 m dla obsługi więcej niż 4-ech działek.
9. Wydzielane drogi wewnętrzne winny spełniać wymogi dot. dróg pożarowych.
10. Dopuszcza się wydzielanie działek pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o po-wierzchni do 100 m2.
11. Do czasu realizacji ustaleń nin. planu ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenów.

 

§ 21
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

1. Jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej - dopuszcza się możliwość lokalizowania na terenach istniejącego i projektowanego zainwestowania obiektów tymczasowych o funkcjach nie kolidujących z docelowymi, pod warunkiem spełnienia wymo-gów ustalonych dla ostatecznego zagospodarowania i nie utrudniających zagospodarowania terenów przylegających.
2. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym, pod warun-kiem ich uporządkowania, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.


§ 22
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

 

Rozdział 5
Ustalenia przejściowe i końcowe.

§ 23
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 24
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-jewództwa Dolnośląskiego.

§ 25
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Bogatyni.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka