UCHWAŁA NR LXXII/ 438/ 10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 27 maja 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy garażu o pow. użytkowej 15,40 m² usytuowanego na gruncie
o nr ewid.3/9 AM 18 obr. II o pow. 19,00 m², położonego przy ul. Fryderyka Chopina Bogatyni na okres do 10 lat, stanowiący własność Gminy Bogatynia
z Przedsiębiorstwem Transportowym „ELTUR-TRANS” Sp. z o.o.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka