Uchwała Nr LXXX/476/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XXXVI/261/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/255/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 stycznia 2001r. oraz zmienionym uchwałą Nr XXXVII/325/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2006r. i uchwałą nr LXIV/381/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 15 lutego 2010r.

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§1
1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, zwany dalej planem.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunkach planu, stanowiących załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunki planu od nr 1 do nr 10, sporządzone na mapach zasadniczych w skali 1:1000 i 1:2000, stanowiące integralną część planu,
2) załącznik nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.
4. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony środowiska i przyrody;
3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego;
4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
6) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości objętych planem;
7) granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
8) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
9) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji;
10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej;
11) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§2
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszące się do ich przeznaczeń oraz warunków zabudowy i zagospodarowania,
4) obowiązujące i nieprzekraczalna linie zabudowy.
2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

§3
Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia;
2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu stanowiące załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
3) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi;
4) podstawowym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośredniego z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu;
5) uzupełniającym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie , które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych uchwały;
6) terenach zabudowy usługowej - należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
a) działalności biurowej (obsługa działalności gospodarczej i zarządzania, poradnictwo / kancelarie finansowe i prawne, usługi finansowe - banki, usługi w zakresie ubezpieczenia, poczta, centrum konferencyjne),
b) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw i sprzedaży samochodów,
c) gastronomii,
d) usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych, tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy artykułów i sprzętu użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem naprawy samochodów i motocykli,
e) produkcji drobnej związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych -piekarnia, cukiernia,
f) usług turystyki,
g) sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej,
h) usług informatycznych i łączności,
i) wystawiennictwa i działalności targowej,
j) projektowania i innych form pracy twórczej,
k) kultury i rozrywki,
l) nauki,
m) oświaty (edukacji),
n) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna),
o) opieki społecznej,
p) działalności kościołów,
q) usług publicznych (sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, administracji publicznej, łączności, bezpieczeństwa publicznego);
7) terenie mieszkaniowo-usługowym - należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów, których zagospodarowanych zagospodarowanie może obejmować:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
c) usługi, w zakresie określonym w pkt. 6;
8) terenach produkcji i aktywności gospodarczej - należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów, które służą działalności w zakresie:
a) produkcji,
b) handlu hurtowego i magazynowania,
c) logistyki (przeładunku towarów),
d) obsługi komunikacji i transportu,
e) dystrybucji detalicznej paliw i produktów naftowych - stacje paliw,
f) usług w zakresie stolarstwa i kamieniarstwa,
z wykluczeniem:
a) demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów,
b) odzysku, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów oraz składowania, zbierania i przeładunku odpadów (w tym złomowiska);
9) a) terenach produkcyjno - usługowych - należy przez to rozumieć tereny, które mogą być użytkowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych rodzajów użytkowania terenu i zabudowy wymienione w pkt 6 i w pkt 8;
10) terenach sportu i rekreacji - należy przez to rozumieć tereny zieleni urządzonej z obiektami budowlanymi sportu i rekreacji, wraz z obiektami towarzyszącymi - uzupełniającymi przeznaczenie podstawowe terenu (lokalizowanymi na warunkach ustalonych w planie i pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników), obejmującymi:
a) usługi, w zakresie określonym w pkt 6 lit. c), d),
b) parkingi wraz z dojazdami,
c) ścieżki piesze i ścieżki rowerowe,
obiekty infrastruktury technicznej;
11) obiektach obsługi komunikacji i transportu - należy przez to rozumieć:
a) obiekty sprzedaży, obsługi i naprawy samochodów, motocykli oraz sprzętu budowlanego,
b) garaże i parkingi wydzielone - o funkcji samodzielnej,
c) stacje paliw;
12) infrastrukturze drogowej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane / budowle, obejmujące:
a) drogi wewnętrzne: dojazdy, drogi pieszo-jezdne,
b) ciągi piesze i place,
c) ciągi pieszo-rowerowe,
d) parkingi;
13) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usytuowania elewacji frontowej bryły budynku;
14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku;
15) wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć wartość stanowiąca stosunek powierzchni zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych (w tym gospodarczych i garaży) w obrębie działki do powierzchni tej działki;
16) wysokość okapu lub gzymsu - należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu okapu / gzymsu głównego budynku z dachem stromym;
17) wysokość kalenicy - należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu kalenicy;
18) wysokość elewacji / attyki - należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu górnej najwyższej krawędzi elewacji / krawędzi attyki budynku z dachem płaskim, o kącie nachylenia połaci mniejszym od 200;
19) dachu symetrycznym - należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci oraz symetrii układu połaci;
20) kącie nachylenia połaci - należy przez to rozumieć kąt mieszczący się w zakresie określonym w planie, jednakowy dla głównych połaci dachu;
21) terenie zainwestowanym - należy przez to rozumieć tereny zabudowane i zagospodarowane w całości lub części w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenu.

§4
1. Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz rysunki planu.
2. W planie wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MU,
3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U,
4) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczone symbolem PU,
5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP,
6) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US,
7) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja oznaczone symbolem K,
8) tereny obsługi komunikacji samochodowej, oznaczone symbolem KS,
9) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KD,
10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.
3. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami literowymi i cyfrowymi.
4. Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe terenu.
5. W treści uchwały, w zależności od potrzeb, dla poszczególnych terenów, ustala się:
1) indywidualne ograniczenia i zakazy oraz nakazy dotyczące podstawowego przeznaczenia terenów,
2) rodzaj oraz warunki lokalizacji przeznaczenia uzupełniającego (funkcji dopuszczalnej).
6. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunkach planu linie rozgraniczające.

§5
1. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych, odmiennych od ustaleń planu, przy zachowaniu następujących warunków:
1) ograniczyć uciążliwości tych funkcji zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska, jakie winny obowiązywać na terenach o użytkowaniu ustalonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w tym dla terenów sąsiednich,
2) zapewnić w granicach działek tych funkcji odpowiednią liczba miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
3) istniejące budynki związane z istniejącą funkcją nie mogą podlegać rozbudowie i nadbudowie.

§6
1. W przypadku braku dla wydzielonych terenów ustaleń regulacyjnych w zakresie warunków zagospodarowania terenów, zasady zagospodarowania dla nich wynikają z przepisów odrębnych.
2. Sprawy nie uregulowane niniejszą uchwałą a dotyczące ładu przestrzennego należy rozstrzygać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zachowania walorów urbanistycznych, danego miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia o pozytywnych cechach architektonicznych oraz ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego.

§7
1. Budynki istniejące do zachowania i adaptacji, oznaczono na rysunkach zmiany planu nr 2, 3 i 4.
2. Budynki nieoznaczone na rysunkach planu jako „budynki istniejące do zachowania” mogą zostać wyburzone, bądź przebudowane rozbudowane i nadbudowane, zgodnie z ustaleniami planu.
3. Obowiązującą lub nieprzekraczalną linię zabudowy określają rysunki planu.
4. Dopuszcza się przekroczenie obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy elementami architektonicznego ukształtowania budynku maksymalnie o 1,5m.
5. W ciągu obowiązującej linii zabudowy, dopuszcza się cofnięcie fasady w głąb działki, części parterowej budynku, w miejscach realizacji wejść i wjazdów lub podcieni.
6. Na terenach oznaczonych symbolem 2PU, 1U, 2U, wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do oznaczonej na rysunkach planu linii zabudowy.

§8
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.

Rozdział 4
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.

§9
1. Na elewacjach budynków mogą być umieszczone wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa przestrzennego i tablice informacyjne wyłącznie odnoszące się do przedmiotu działalności na danym budynku lub nieruchomości, przy zachowaniu następujących warunków:
1) rozwiązania kolorystyczne wszystkich umieszczanych na elewacji elementów winny charakteryzować się barwami stonowanymi, o niskiej chromatyczności,
2) tablice umieszczać na elewacji z poszanowaniem kompozycji i elementów architektonicznego jej ukształtowania,
3) na elewacji może być umieszczana jedna tablica lub jeden zespół tablic,
4) zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie,
5) zespół tablic, obsługujących więcej niż jeden podmiot / instytucję, usytuować w części parterowej, przy wejściu do budynku.
6) maksymalna powierzchnia zespołu tablic informacyjnych / tablicy informacyjnej na jednej elewacji budynku nie może przekroczyć:
- na budynku zlokalizowanym na terenach PU: 2m2,
- na budynku zlokalizowanym na terenach U, KS i US: 1,5m2
7) szyldy umieszczać w sposób zapewniający harmonijne ukształtowanie elewacji budynku oraz ochronę elementów architektonicznego jej ukształtowania,
8) dopuszcza się lokalizację znaku firmowego lub marki / logo w kształcie i wielkości dostosowanej do parametrów zabudowy.
2. Na terenach oznaczonych symbolem PU, U, KS i US i ZP dopuszcza się lokalizację przestrzenno - architektonicznych nośników reklam i informacji, usytuowanych na terenie (słupów ogłoszeniowych, tablic, drogowskazów).
3. Ustala się następujące warunki kształtowania obiektów przestrzenno - architektonicznych nośników reklam i informacji, o których mowa w ust. 2:
1) maksymalna wysokość obiektów nie może przekroczyć: 2,5m,
2) maksymalna powierzchnia pojedynczej tablicy reklamowej / informacyjnej nie może przekroczyć:
- 2,5m2 - na terenach PU,
- 1,2m2 - na terenach U, KS, US i ZP.
3) na każdym wydzielonym w planie terenie dopuszcza się wyłącznie jeden element nośnika reklam i informacji,
4) dopuszcza się odmienne inne ukształtowania nośników reklam i informacji, pod warunkiem, że będą elementami miejskiego systemu informacji wizualnej / turystycznej,

§10
1. Wzdłuż linii rozgraniczających terenów oznaczonych symbolem UP, U, KS i US oraz innych terenów dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu następujących warunków:
1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg winny się charakteryzować jednakową wysokością oraz wspólnymi lub jednakowymi cechami rozwiązań plastycznych / architektonicznych i materiałowych,
2) wykluczyć lokalizacje ogrodzeń betonowych, w tym prefabrykowanych,
3) ogrodzenia ukształtować z przęseł ażurowych, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 50% powierzchni przęsła
4) dopuszcza się ogrodzenia drewniane lub metalowe,
5) ustala się następujące maksymalne wysokości ogrodzeń:
- dla terenów oznaczonych PU - 1,8m,
- dla terenów U, KS - 1,3m,
- dla terenu US: nie ustala się.

Rozdział 5
Zasady ochrony środowiska i przyrody

§11
1. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć produkcyjnych zaliczonych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art.173 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Ewentualne uciążliwości wywołane przez obiekty budowlane dopuszczone w planie nie mogą wykraczać poza granice działki obiektu będącego źródłem uciążliwości. Poziomy dopuszczalnych parametrów stanu środowiska w zakresie hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i wody określają przepisy w zakresie ochrony środowiska.


§12
1. W zagospodarowaniu terenów należy dążyć do zachowania w jak największym stopniu istniejących drzew i alej oraz zieleni związanej z ekosystemami cieków i zbiorników wodnych.
2. Zasady oraz warunki usunięcia drzew i krzewów określają przepisy odrębne.
3. Od strony dróg i granic terenów wyznaczonych w planie wprowadzić zieleń izolacyjna - wysoką i niską, o charakterze zieleni szpalerowej.

§13
1. Na terenach wyznaczonych w planie ustala się następujące minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej działki:
1) dla terenu 1US: 0,60,
2) dla terenu 2US: 0,35,
3) dla terenu 1PU i 2PU: 0,25,
4) dla terenu 1MU: 0,35,
5) dla terenu 1U, 2U: 0,25
6) dla terenu 1ZP: 0,75,
7) dla terenu 2ZP: 0,50,
8) dla terenu 1MN: 0,35,
9) dla terenu 1K: 0,40,
10) dla terenu 1KS i 2KS: 0,25.

§14
1. W zakresie ochrony przed uciążliwością hałasu ustala się, zgodnie z przepisami art. 114 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska:
1) tereny oznaczone symbolem 1US, 2US, 1ZP, 2ZP - podlegają ochronie jak tereny na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2) tereny oznaczone symbolem MU - podlegają ochronie jak tereny przeznaczone na cele mieszkalno - usługowe,
3) tereny oznaczone symbolem MN - podlegają ochronie jak tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


§15
1. Tereny 1PU, 2PU, 1KS i 2KS położone są w obrębie Obszaru Górniczego „Turoszów - Bogatynia” utworzonego decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr GOsm/756/93/92 z dnia 30.06.1993r. oraz w terenu górniczego „Turoszów - Bogatynia I” utworzonego decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr BKk/PK/555/96 z dnia 21.03.1996r.
2. Teren 2US (boisko sportowe) położony jest w strefie zagrożenia powodzią Q1%.
3. Teren 2US położony jest w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej” . Przy zagospodarowaniu terenów w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują szczególne procedury określone w przepisach odrębnych.


Rozdział 6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.

§16
1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg określają rysunki planu i uchwała.
2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających określono w rozdz. 9.

§17
1. Zachowuje się istniejącą obsługę terenów i działek z istniejących dróg dla terenów 1US, 2US, 1PU, 2PU, 1U, 2U, 1MN i 1MU.
2. Dopuszcza się nowe zjazdy lub skrzyżowania dróg wewnętrznych, obsługujących wyznaczone tereny, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi, z wyjątkiem zjazdów i skrzyżowań na drodze klasy G (Hradek nad Nisou - Zittau).
3. Orientacyjną lokalizację zjazdów lub skrzyżowań dróg wewnętrznych dla obsługi terenów 2U, 1K, 1KS, 2KS, oznaczono na rysunkach planu.
4. Wyklucza się bezpośrednią obsługę terenów 1KS i 2KS z drogi klasy G (Hradek nad Nisou - Zittau);

§18
1. Dopuszcza się wydzielenie dodatkowych dróg wewnętrznych.
2. Minimalna szerokość pasa terenu pod drogę wewnętrzną powinna wynosić 10m.
3. Dopuszcza się zaliczenie dróg wewnętrznych określonych w niniejszym planie do dróg publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
4. Parametry wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc i placów postojowych, placów gospodarczych i manewrowych, dojść pieszych i ścieżek rowerowych, należy przyjmować o wielkościach odpowiadających potrzebom techniczno - funkcjonalnym oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

§19
1. W pasie drogowym dopuszcza się lokalizację:
1) nowych obiektów i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz normach branżowych.
2) urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi oraz ochroną środowiska,
3) elementów wyposażenia przestrzeni publicznej.
2. Obiekty, o których mowa w ust. 1, lokalizować wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.
3. Elementy komunikacji służące pieszym należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§20
1. Dla nowej zabudowy, w granicach działek budowlanych, należy zapewnić odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych / gospodarczych.
2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy ustalić w oparciu o następujące minimalne wskaźniki:
1) na potrzeby zabudowy mieszkaniowej - 1m.p./1 mieszkanie,
2) na potrzeby obiektów produkcyjnych - 1m.p./100m2 p.u.,
3) na potrzeby usług, w następującym zakresie:
- biura - 1m.p./100m2 p.u.,
- obiekty handlowe - 1m.p./50m2 p.u.,
- usługi turystyczne - 1m.p./4 łóżka,
- restauracje, kawiarnie - 1m.p./10 miejsc konsumpcyjnych,
- usługi pozostałe - 1m.p./80 - m2 p.u.

§21
1. Ustala się zaopatrzenie w wodę obszaru planu poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w wodę funkcjonujący w oparciu o urządzenia wodociągowe, w tym gminne sieci wodociągowe, magistralne i rozdzielcze.
2. Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia ścieków.
3. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych komunalną siecią kanalizacyjną deszczową, przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych.
4. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie usuwania i utylizacji odpadów stałych:
1) składowanie czasowe odpadów wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych,
2) składowanie, segregacja i utylizacja z wykorzystaniem terenów gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenach komunalnego wysypiska.
5. Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, z uwzględnieniem następujących urządzeń:
1) linii elektroenergetycznych sn (20 kV),
2) stacji transformatorowych,
3) linii elektroenergetycznych nn (kablowych) z przyłączeniami.
6. Plan dopuszcza ogrzewanie obiektów zarówno za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, jak i instalacji zasilanych gazem lub energią elektryczną przy spełnieniu wymogów ochrony środowiska oraz wymogów ochrony zabytków
7. Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
8. Ustala się zasilenie obiektów w ciepło w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych.

§22
1. Ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej.
1) układ nowych oraz zakres rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w oparciu o założenia, koncepcje, programy i plany rozbudowy poszczególnych rodzajów sieci lub w oparciu o rozwiązania zawarte w projektach budowlanych poszczególnych przedsięwzięć.
2) nowe odcinki sieci lokalizować w terenach ulic określonych liniami rozgraniczającymi lub poza terenami ulic, w obszarach terenów wszystkich funkcji określonych w ustaleniach planu.
3) stacje transformatorowe należy lokalizować jako wolnostojące budowle lub jako urządzenia wbudowane w budynki
4) dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojących stacji transformatorowych na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki.
2. Dopuszcza się dodatkowe stacje transformatorowe na terenach oznaczonych symbolem PU, U i KS, stosownie do potrzeb poszczególnych odbiorców.
3. Projektowaną przesyłową sieć wodociągową ø 400, oznaczono na rysunku nr 8.
4. Przebudowę linii elektroenergetycznych, w przypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami, przeprowadzić na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne.
5. Zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji winno nastąpić na warunkach określonych przez właściciela sieci.
6. Urządzenia i sieci telekomunikacji należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
7. Wody opadowe odprowadzane z utwardzonych terenów, takich jak drogi, parkingi, place manewrowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopochodnymi, należy podczyszczać w stosownych urządzeniach. W przypadku stosowania powierzchni częściowo utwardzonych, zabezpieczyć odpowiednio środowisko gruntowo - wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.

§23
1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi - wskazanych w ustaleniach szczegółowych - dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obsługujących obszar gminy.
2. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg wymaga zgody zarządcy drogi.
3. Dopuszcza się zarurowanie rowów i cieków na terenach produkcyjno-usługowych i dróg wraz ze zmianą ich przebiegu w granicach działki.

Rozdział 7
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowani i użytkowania terenu.

§24
1. Na terenach oznaczonych symbolem 1PU, 2PU, 1MU, 1U, 2U 1MN 1K, 1KS i 2KS, nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
2. Na terenach oznaczonych symbolem 1US, 2US, 1ZP i 2ZP, dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie związane z obsługą imprez / festynów i spotkań rekreacyjno - wypoczynkowych. Tymczasowe zagospodarowanie lokalizować na okres trwania imprez okolicznościowych, spotkań i festynów.
3. Na terenach, o których mowa w ust.2, dopuszcza się lokalizacje letnich ogródków gastronomicznych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie może obejmować obiekty małej architektury oraz obiekty przenośne o formach namiotowych.
5. Ustala się następujące zasady i parametry kształtowania obiektów małej architektury:
1) stosować konstrukcję i wykończenie drewniane;
2) rozwiązanie architektoniczne - jednorodne dla całego terenu - ukształtować w nawiązaniu do regionalnej tradycji budowlanej i związanymi z nią formami detalu i snycerki (np. konstrukcji ryglowej / szachulcowej);
3) zadaszenie - strome, spadek połaci dachu w granicach 25 - 450,
4) maksymalna wysokość: 3,5m.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§25
1. Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały.
2. Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.
3. Ustala się następujące parametry podziału na działki na terenie 1U:
1) minimalna pow. dz.: 1800m2,
2) minimalna szer. dz.: 35m,
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 65 - 900.
4. Ustala się następujące parametry podziału na działki na terenie 2U:
1) minimalna pow. dz.: 1000m2,
2) minimalna szer. dz.: 30m,
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 65 - 900.
5. Ustala się następujące parametry podziału na działki na terenie 1MN:
1) minimalna pow. dz.: 700m2,
2) minimalna szer. dz.: 25m,
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80 - 900.

Rozdział 9
Ustalenia szczegółowe.

§26
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1 symbolem 1US ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
2) obsługę komunikacyjną terenu zapewnić od istniejących zlokalizowanych w otoczeniu terenu objętego zmianą planu dróg, poprzez zjazdy i drogi wewnętrzne - po uzyskaniu zgody zarządcy drogi;
3) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy określa rysunek planu;
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,10;
5) maksymalna wysokość kalenicy: 10m;
6) maksymalna wysokość okapu: 5,5m;
7) dach: stromy, o symetrycznych układach połaci i kalenicy - dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami;
8) kąt nachylenia połaci dachu : 30 - 450.

§27
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 10 symbolem 2US ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji - boisko sportowe;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji budynków

§28
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 2 symbolem 1PU ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjno - usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) od strony dróg i zabudowy sąsiedzkiej - mieszkaniowej, wprowadzić zieleń izolacyjną - wysoką i niską o charakterze zieleni szpalerowej (szpaleru drzew);
2) minimalna szerokość pasa zieleni od linii rozgraniczającej z terenami zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanymi przy ul. Polnej, powinna wynosić 12m;
3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
4) dopuszcza się lokalizację portierni w linii ogrodzenia;
5) obsługę komunikacyjną terenu zapewnić od istniejących dróg, zlokalizowanych w otoczeniu terenu objętego planem, poprzez zjazdy i drogi wewnętrzne - po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
6) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 352 (ul. Daszyńskiego - Dworska) - 10m;
7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,40;
8) maksymalna wysokość kalenicy: 14m;
9) maksymalna wysokość okapu: 7,5m;
10) kąt nachylenia połaci dachu: 30 - 450;
11) zachować wysokość kalenicy i kąt nachylenia połaci dachu budynku istniejącego.

§29
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 3 symbolem 2PU ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjno - usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) od strony dróg i zabudowy sąsiedzkiej - w tym mieszkaniowej, wprowadzić zieleń izolacyjną - wysoką i niską o charakterze zieleni szpalerowej.
2) minimalna szerokość pasa zieleni od linii rozgraniczającej z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz ul. Polnej, powinna wynosić 6m.
3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
4) dopuszcza się lokalizację portierni w linii ogrodzenia;
5) obsługę komunikacyjną terenu ustala się od ulicy Polnej;
6) obsługę komunikacyjną terenu zapewnić od istniejących zlokalizowanych w otoczeniu terenu objętego planem dróg, poprzez zjazdy i drogi wewnętrzne - po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
7) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 352 (ul. Daszyńskiego - Dworska) - 16m;
8) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,40;
9) maksymalna wysokość kalenicy: 14m;
10) maksymalna wysokość okapu: 7,5m;
11) kąt nachylenia połaci dachu: 30 - 450;
12) zachować wysokość kalenicy i kąt nachylenia połaci dachu budynku istniejącego.

§30
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 4 symbolem 1MU ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) obsługę komunikacyjną terenu ustala się od ulicy Młodych Energetyków;
2) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 352 - 10m;
3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
5) ustala się następujące parametry kształtowania nowej zabudowy:
6) maksymalna wysokość kalenicy: 14m;
7) maksymalna wysokość okapu: 7,5m;
8) kąt nachylenia połaci dachu: 30 - 450;
9) ustala się następujące warunki przebudowy, rozbudowy i odbudowy istniejącego budynku:
a) zachować charakterystyczne elementy architektonicznego ukształtowania budynku, w tym bryłę budynku, ukształtowanie i geometrię dachu, detal architektoniczny, wymiary, rozmieszczenie oraz układ i wewnętrzne podziały okien,
b) utrzymać wysokości budynku, w tym wysokości kalenicy i okapów oraz gzymsów,
c) rozbudowa może obejmować maksymalnie 25% pow. zabudowy budynku;
d) rozwiązanie architektoniczne rozbudowy / przebudowy ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku, określonych poprzez elementy architektonicznego jego ukształtowania, z zachowaniem wzajemnych między nimi relacji, proporcji i zasad kompozycyjnych (rozmieszczenia na elewacji),
e) wymiary i podział okien i drzwi oraz ich rozmieszczenie dostosować do kompozycji elewacji,
f) dopuszcza się uzupełnienie i wzbogacenie bryły oraz detalu budynków poprzez wprowadzenie nowych elementów zabudowy i detalu, w tym realizowanych z elementów współczesnej techniki budowlanej oraz współczesnych rozwiązań i wartości architektonicznych,
g) nowe elementy dostosować do zabytkowych cech i walorów architektonicznych budynku oraz jego charakterystycznych architektonicznych proporcji.

§31
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 5 symbolem 1U ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
2) minimalna odległość zabudowy od drogi powiatowej nr 2364D - 10m (wcięcie 15m),
3) ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy;
a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych / budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej,
b) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami,
e) w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie: przeszklonych elewacji, oraz innych elementów współczesnej techniki budowlanej oraz współczesnych rozwiązań architektonicznych;
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
5) maksymalna wysokość kalenicy: 12m;
6) maksymalna wysokość okapu: 7,5m;
7) kąt nachylenia połaci dachu: 30 - 450;

§32
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 8 symbolem 2U ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny obiektów obsługi komunikacji (stacja paliw), tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wykluczyć lokalizację zabudowy na gruntach nasypowych w obszarze nieistniejącego nieużytku i zbiornika wody;
2) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi 1KDG.
3) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,45;
5) maksymalna wysokość kalenicy: 13,5m;
6) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 8,5m;
7) minimalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 5m;
8) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30 - 450;
9) dopuszcza się dach płaski.

§33
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 5 symbolem 1ZP ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) wyklucza się lokalizację:
a) budynków,
b) garaży,
c) kiosków, barakowozów, kontenerów,
2) nowe zespoły zieleni należy kształtować z zachowaniem następujących zasad:
a) wzdłuż ciągów komunikacyjnych wprowadzić zieleń szpalerową,
b) na granicy terenów oraz w obrębie stanowisk parkingowych wprowadzić zieleń izolacyjną,
c) zespoły zieleni kształtować z udziałem drzew i zieleni niskiej.

§34
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 7 symbolem 2ZP ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) wyklucza się lokalizację budynków;
2) nowe zespoły zieleni należy kształtować z zachowaniem następujących zasad:
a) wzdłuż ciągów komunikacyjnych wprowadzić zieleń szpalerową,
b) na granicy terenów oraz w obrębie stanowisk parkingowych wprowadzić zieleń izolacyjną.

§35
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 8 symbolem 1MN ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, usługi wbudowane.
3) usługi mogą zajmować nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi 1KDG;
2) minimalna odległość zabudowy gospodarczej od drogi 1KDG (wojewódzkiej nr 352) - 10m;
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,25;
4) maksymalna wysokość kalenicy: 10,5m;
5) maksymalna wysokość okapu: 5,5m;
6) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 35 - 450.
7) ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy;
a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej,
b) w rozwiązaniach architektonicznych stosować wysoki stromy dach, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami.

§36
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 6 symbolem 1K ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - oczyszczalnia ścieków;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wyklucza się lokalizację drzew w odległości 25m od terenów kolejowych;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy;
3) dopuszcza się lokalizację portierni w linii ogrodzenia;
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,25;
5) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 9,5m;
6) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 25 - 450;
7) dopuszcza się dach płaski.

§37
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 9 symbolem 1KS ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi komunikacji samochodowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury drogowej;
3) dopuszcza się lokalizację usług, o których mowa w §3 pkt 6 lit a, b, c, d, f, g, h.
4) dopuszcza się usługi wbudowane w budynkach obsługi komunikacji samochodowej, zlokalizowanych na wyznaczonym terenie. Wydzielone w obszarze terenu działki budowlane - przeznaczone w całości pod usługi - mogą zajmować do 50% powierzchni wyznaczonego terenu.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajduje się droga klasy G1/2 (docelowo G2/2) Hradek nad Nisou - Zittau, dla której wydzielono, w trybie przepisów odrębnych) pas terenu o szerokości około 60m;
2) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi klasy G1/2 (docelowo G2/2) Hradek nad Nisou - Zittau
3) obsługę komunikacyjną terenu ustala się z drogi nr 2361D - Z1/2 (docelowo G1/2);
4) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej klasy G1/2 (docelowo drogi G2/2) Hradek nad Nisou - Zittau - 20m;
5) minimalna odległość zabudowy od drogi powiatowej nr 2361D - Z1/2 - 10m;
6) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy w przypadku lokalizacji zabudowy zwartej;
7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
8) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 9m;
9) dach stromy, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami
10) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30 - 450;
11) dopuszcza się dach płaski.

§38
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 9 symbolem 2KS ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi komunikacji samochodowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury drogowej;
3) dopuszcza się lokalizację usług, o których mowa w §3 pkt 6 lit a, b, c, d, f, g, h;
4) wydzielone w obszarze terenu działki budowlane - przeznaczone w całości pod usługi - mogą zajmować do 50% powierzchni wyznaczonego terenu.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wyklucza się bezpośrednią obsługę terenu z drogi klasy G1/2 (docelowo G2/2) Hradek nad Nisou - Zittau
2) obsługę komunikacyjną terenu ustala się z drogi nr 2361D - Z1/2 (docelowo KDG1/2);
3) minimalna odległość zabudowy od drogi wojewódzkiej klasy G1/2 (docelowo drogi G2/2) Hradek nad Nisou - Zittau - 20m;
4) minimalna odległość zabudowy od drogi powiatowej nr 2361D -Z1/2 - 10m;
5) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy w przypadku lokalizacji zabudowy zwartej;
6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
7) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 8,5m;
8) dach stromy, o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami
9) kąt nachylenia połaci dachu stromego: 30 - 450;
10) dopuszcza się dach płaski.

§39
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 8 planu symbolem 1KDG (droga główna - G1/2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352 nr ), wprowadza się następujące ustalenia:
1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 35m;
2) w pasie drogowym lokalizować wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu;
3) obsługę obszarów przyległych ustala się wyłącznie poprzez skrzyżowania / zjazdy oznaczone na rysunku planu.

§40
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 5 i 8 zmiany planu symbolem 1KDW i 2KDW (droga wewnętrzna), wprowadza się następujące ustalenia:
1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10m;
2) w pasie drogowym dopuszcza się wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.

Rozdział 10
Przepisy końcowe

§41
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.


§42
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§43
Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, łącznie z załącznikami wymaganymi art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu oraz rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

Zmiany w planie zostały opracowana zgodnie z procedurą zawartą w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), z udziałem czynności, jak niżej:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miasta i Gminy Bogatynia podjęła uchwałą nr XXXVI/261/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.
W dniu 20 kwietnia 2009r. r. ukazało się w Polskiej Gazecie Wrocławskiej ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmian w planie, z określonym terminem składania wniosków do zmian w planie.

Pismami z dnia 27 marca 2009r. Znak BZP.7321.3-3/195/4724/09, zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie instytucje i organy, właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu; w zawiadomieniu ustalono termin składania wniosków do planu: 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Do opracowanego i zaakceptowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia projektu zmiany w planie dołączono prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia zmian w planie.
Projekt zmiany planu po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22 lipca 2010r. do 11 sierpnia 2010r.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian w planie odbyła się 04 sierpnia 2010r. Z dyskusji sporządzono protokół.
Do wyłożonego projektu zmian w planie wyłożonego do publicznego wglądu uwagi nie wpłynęły.
W związku z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), informuję:
1. Udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), został zapewniony stosownie do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r.
2. Rozwiązań alternatywnych projektu zmian w planie nie rozpatrywano, ze względu na zdefiniowany jednoznacznie cel opracowania projektu zmian w planie, uwarunkowania i ograniczenia związane z ochroną wartości przyrodniczych oraz jednoznaczne postanowienia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - z wyjątkiem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
3. W czasie trwania procedury opracowania zmian w planie, uzyskano uzgodnienia dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (PPIS: pismo nr ZNS-60-601-43/MO/09 z 06.05.2009r. i RDOŚ: pismo nr RDOŚ-02-WSI-7041-1/99/09/ag z dnia 15.05.2009r.) oraz opinię RDOŚ (pismo: RDOŚ-02-WSI-7041-2/496/09/ag z dnia 30.09.2009r. i uzgodnienie RDOŚ pismo RDOŚ -02-WPN-6633-579/09/ag z dnia 29.09.2009r.). O opinię PPIS wystąpiono pismem z dnia 26.03.2009r. Znak BZP.7321.3-9/667/11135/09. Na wystąpienie Burmistrza nie uzyskano odpowiedzi.
4. Do prognozy oddziaływania na środowisko - wyłożonej do publicznego wglądu - uwag nie wniesiono.
5. Postępowania transgranicznego nie przeprowadzono.
6. Nie przewiduje się propozycji dotyczących ustalenia indywidualnych „metod i częstotliwości prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu”. Zakłada się kontrolę realizacji postanowień zmian w planie zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.).


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta i Gminy Bogatynia uchwala plan miejscowy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej ustalonych w zmianach planu oraz o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian w planie.
W związku z powyższym przedkładam:
1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
2. Zał. nr 1 - rysunki zmian w planie w skali 1:1000 i 1:2000.
3. Zał. nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.
4. Zał. nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.