Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do wiadomości publicznej, że Rada Gminy i Miasta Bogatynia  uchwałą Nr XLVI/339/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. (zmienioną uchwałami: Nr XXXVII/320/06 z dnia 08 sierpnia 2006 r., Nr LXXXI/482/10 z dnia 30 września 2010 r.) dokonała podziału Miasta i Gminy Bogatynia na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.