Z-ca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej

Zbigniew Szatkowski

 tel. 77 30 122

I. Pełni funkcję:

a)      Pełnomocnika ds. akcji zimowej

b)     Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

II. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej , Bogatyńskiego Ośrodka Kultury , Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Jednostek Oświatowych, Żłobka.

III. Prowadzi nadzór i koordynuje działalnośł:

 

Wydziału Polityki Regionalnej  w zakresie:

-         mieszkaniowym

 1. przygotowanie projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 2. przygotowywanie propozycji ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,
 3. opiniowanie projektu listy mieszkaniowej,
 4. opiniowanie przyspieszenia przydziału lokalu (pominięcie kolejności na liście),
 5. rozgęszczenie lokalu o zwolnione pomieszczenia,
 6. przywrócenie tytułu prawnego do zajmowania lokalu,
 7. przydział lokalu do remontu lub adaptacji,
 8. przydział lokalu w razie klęski żywiołowej,
 9. przywrócenie stanu pierwotnego lokalu (podział lub połączenie),
 10. opiniowanie zamiany lokalu z urzędu (z mniejszego na większy),
 11. opiniowanie propozycji przydziału lokalu osobie spoza listy w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych interesem społeczności lokalnej,
 12. pozostawianie wstępnych, zstępnych i innych osób w lokalu po opuszczeniu lokalu przez najemcę bądź po jego śmierci,
 13. opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 14. opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów remontów kapitalnych substancji komunalnej i Wspólnot Mieszkaniowych,
 15. opiniowanie projektów planów finansowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 16. opiniowanie wniosków lokatorów o umarzanie zaległości czynszowych lokali komunalnych,
 17. opiniowanie propozycji udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
 18. przedstawianie do zaopiniowania projektów uchwał rady, projektów umów , porozumień i innych aktów wynikających z zakresu spraw mieszkaniowych.

 

w zakresie realizacji budżetu gminy :

 

 1. opiniowanie projektu budżetu wydziałowego na dany rok kalendarzowy,
 2. opiniowanie zmian  planu budżetu pomiędzy paragrafami  i działami,
 3. opiniowanie  harmonogramów wydatków wydziału,
 4. opiniowanie wniosków o dofinansowanie działalności organizacji społecznych i innych podmiotów,
 5. opiniowanie analiz finansowo - rzeczowych dotyczących niektórych jednostek organizacyjnych gminy (BOK, Biblioteka, OPS,OSiR, Żłobek, SPZOZ ), MZGK,

6.przedstawiania projektów aktów ustrojowych  niektórych jednostek organizacyjnych gminy ( BOK, Biblioteka, OPS, OSiR, Żłobek, SPZOZ)

 

w zakresie lecznictwa, opieki społecznej, kultury, sportu,  turystyki i współpracy przygranicznej :

 

 1. opiniowanie gminnych programów profilaktyczno - zdrowotnych,
 2. przedstawianie propozycji dot. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych miasta i gminy Bogatynia w zakresie pomocy społecznej,
 3. przedstawianie propozycji obchodów świąt organizowanych w gminie,
 4.  przedstawianie planów finansowo - rzeczowych, imprez kulturalnych, sportowych i  rekreacyjnych w gminie,
 5. przedstawianie propozycji gminnego programu współpracy przygranicznej,
 6. wyrażanie zgody na wydzierżawianie sprzętu i najmu pomieszczeń,
 7. zatwierdzanie  kalkulacji stawki żywieniowej w żłobku,
 8. przyjmowanie informacji na temat funkcjonowania placówek służby zdrowia w gminie,
 9. przyjmowanie do zatwierdzenia protokołów Rady Społecznej

S.P. ZOZ w Bogatyni,

10. przedstawianie do zaopiniowania projektów uchwał rady, projektów umów  porozumień i innych aktów wynikających z zakresu spraw lecznictwa, kultury, sportu,  turystyki i współpracy przygranicznej,

11.opiniowanie programu rozwoju sportu, rekreacji ruchowej i turystyki. w sprawie zatwierdzenia.

 

w zakresie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi  organizacjami społecznymi:

 

1.      przedstawianie propozycji tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w celu konsultowania z organizacjami społecznymi sfery zadań publicznych przyjmowanych corocznie przez gminę do realizacji,

 1. przedstawianie projektów uchwał określających zakres rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośł pożytku publicznego,
 2. przedstawianie projektów umów zlecających organizacjom społecznych realizację zadań publicznych,

 

Wydziału Oświaty w zakresie:

 

 1. Zatwierdzania projektów i aneksów do projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli.
 2. Przedstawiania propozycji:

-         ogłaszania konkursów na dyrektorów.

-         powoływania na stanowisko dyrektora  szkoły osoby nie będącej nauczycielem.

-         powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki.

-         powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

-         określenia  regulaminu konkursu oraz powoływania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola.

-         przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora.

-         odwoływania dyrektora ze stanowiska kierowniczego.

 1. Porozumiewania się z dyrektorem liceum profilowanego w sprawie profili kształcenia prowadzonych w tym liceum.
 2. Porozumiewania się z dyrektorem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  w sprawie zawodów, w których kształcił będzie szkoła.
 3. Przedstawiania propozycji zawarcia porozumień w sprawie utworzenia zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy.
 4. Powoływania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 5.  Zapewniania szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i

opiekuńczych.

 1. Wskazywania w przypadku likwidacji szkoły innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego będącego emerytem lub rencistą nauczyciela zlikwidowanej szkoły.
 2. Przedstawiania propozycji podziału środków na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową realizowaną przez jednostki oświatowe.
 3. Przedstawiania propozycji utworzenia stanowiska kierowniczego nie wynikającego bezpośrednio z przepisów nadrzędnych.
 4. Akceptacji planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 5. Przedstawiania propozycji  organizacji półkolonii  letnich i zimowych w jednostkach oświatowych.
 6. Przedstawiania propozycji  projektów uchwał w zakresie oświaty.
 7. Zapewniania warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych    i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 8. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek oświatowych,

 

 

Wydziału do spraw Społecznych i Socjalnych w zakresie:

 

 1. przyznawania zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 2. przyznawania świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego),

 

Do wyłącznej właściwości Z-cy Burmistrza ds. Polityki Regionalnej należy wydawanie:

a) decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz decyzji o wstrzymaniu, uchyleniu, wygaszeniu  dodatku mieszkaniowego,

b) skierowań na zawarcie umowy najmu samodzielnego lokalu mieszkalnego, socjalnego, zamiennego,

c) skierowań dotyczących niezrealizowania obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych,

d) decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego dla    nauczyciela mianowanego,

e) zaświadczeń o zaszeregowaniu pól biwakowych oraz innych obiektów nie będących obiektami hotelarskimi

f) decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,

g) decyzji o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,

h) decyzji o wstrzymaniu  zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,

i)decyzji zmieniającej przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do      zasiłku rodzinnego,

j) decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego,

k) decyzji o odmowie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego,

l) decyzji o wstrzymaniu zasiłku pielęgnacyjnego,

ł) decyzji administracyjnych potwierdzających prawa do świadczen zdrowotnych

m) decyzji w sprawie przyznania stypędjum szkolnego oraz zasiłku szkolnego

n) decyzji w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej

 

Zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności