Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Formularze Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

 

 

  

Wydział Administracyjny

 1. wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym + oświadczenie o korzystaniu z materiałów archiwalnych

Urząd Stanu Cywilnego

 1. wniosek o zmianę imienia i nazwiska
 2. wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 3. wniosek o skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
 4. wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego
 5. wniosek o wydanie zaświadczenia lub odpisu z księgi stanu cywilnego
 6. wniosek o wydanie zaświadczenia lub potwierdzonej kserokopii dokumentu z bazy archiwalnej USC
 7. wystąpienie z wnioskiem o nadanie przez prezydenta RP "Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"
 8. nadanie dziecku nazwiska męża matki
 9. wniosek o wydanie zezwolenia na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego
 10. wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia 
 11. wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa
 12. wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu zgonu
 13. wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 14. wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 15. sporządzenie aktu zgonu
 16. powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 17. wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa bądź zgonu)
 18. sporządzenie aktu urodzenia
 19. sporządzenie aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej
 20. zmiana imienia (imion) noworodka
 21. uznanie ojcostwa
 22. zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych

 1. zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 2.  sprzedaż lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu
 3. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
 4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności
 5. wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
 6. wniosek o zaświadczenie w sprawach mieszkaniowych
 7. wniosek o "tzw. usankcjonowanie"
 8. wniosek o wstąpienie w stosunek najmu komunalnego lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy
 9. wniosek o podnajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
 10. wniosek o zamianę lokalu wzajemną/z urzędu
 11. wniosek o przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy z innych przyczyn
 12. wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
 13. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego + deklaracja o dochodach + druk dla zarządców
 14. pokrywanie przez gminę do wysokości swoich udziałów wydatków na remonty części nieruchomości wspólnej
 15. pokrywanie przez gminę kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 16. wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty przez Burmistrza zaległych należności czynszowych
 17. potwierdzenie przez świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bogatynia do świadczeń opieki zdrowotnej - druk dla świadczeniobiorców
 18. potwierdzenie prawa świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bogatynia do świadczeń opieki zdrowotnej - druk dla świadczeniodawców
 19. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 20. wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 21. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia
 22. stwierdzenie zgodności zmiany sposobu użytkowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 23. stwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
 24. nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 25. wydawanie wypisów z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Bogatynia
 26. wniosek o podział nieruchomości - etap I, etap II

Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej

 

 1. zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 2. zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 3. zgłoszenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej do CEDIG
 4. zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEDIG
 5. zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do CEDIG
 6. wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis, wykreślenie lub zawieszenie do ewidencji działalności gospodarczej do dnia 1 lipca 2011r.
 7. wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej
 8. wpis do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej
 9. zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 10. wygaśnięcie licencji na transport drogowy taksówką
 11. wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 12. licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 13. zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 14. wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjanych w krajowym transporcie drogowym
 15. wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
 16. zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 17. przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
 18. przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym trensporcie drogowym
 19. oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojówe alkoholowych w punkcie sprzedaży ( sklep, lokal gastronomiczny)
 20. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 21. wniosek o wydanie zaświadczenia z archiwalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 22. wniosek o wydanie jednorazowgo zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 23. zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego
 24. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
 25. wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 4. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 5. Zgłoszenie pobytu stałego
 6. Zgłoszenie pobytu czasowego
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu / wymeldowaniu z lokalu
 8. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 9. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 10. Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym
 11. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 12. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 13. Wniosek o nadanie numeru PESEL
 14. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 15. Wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego
 16. Zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego lub naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu
 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej
 18. Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
 19. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 20. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 21. Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
 22. Pełnomocnictwo
 23. Pełnomocnictwo ogólne
 24. Oświadczenie właściciela lokalu (tylko do elektronicznego zameldowania)
 25. Zgromadzenia - procedura zwykła
 26. Oświadczenie przewodniczącego
 27. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 1. Zgromadzenia - procedura uproszczona

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

 1. wniosek o zwrot opłaty skarbowej
 2. deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 1. przyznawanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych
 2. przyznawanie stypendiów sportowych
 3. Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły / ośrodka
 4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 1.  wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów
 2. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 3. zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 5. wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji
 6. uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej - wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 8. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów rosnących na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 9. Usunięcie drzew i krzewów - wspólnota mieszkaniowa, spóldzielnia mieszkaniowa
 10. Wniosek o przyznanie bezpłatnej karmy w celu dokarmiania wolno żyjących kotów

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego drogi w celu przeprowadzenia robót
 2. wydanie zgody na lokalizację / przebudowę zjazdu

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 1. zgłoszenie problemu alkoholowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem alkoholowy do Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni
 2. podjęcie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego
 3. przemoc w rodzinie

SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

 1. zgłoszenie problemu narkotykowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem, lub przez osobę bliską (członka rodziny)

KANCELARIA URZĘDU

 1. spotkanie z Burmistrzem w ramach przyjęć interesantów

Załączniki

wniosek o wydanie zaświadczenia z archiwalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011r. (210.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (743.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży (sklep, lokal gastronomiczny) (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (2) (641.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego (359.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania (250.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty (232.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Staliś
Data utworzenia:2013-02-20 12:23:06
Wprowadził do systemu:Grażyna Staliś
Data wprowadzenia:2013-02-20 14:02:01
Opublikował:Anetta Bednarek
Data publikacji:2013-02-20 14:01:44
Ostatnia zmiana:2020-01-15 09:32:00
Ilość wyświetleń:34798

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij