Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Formularze Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Wydział Administracyjny

 1. zgłoszenie chęci korzystania z nieodpłatnej usługi tłumaczenia migowego
 2. wniosek o sporządzenie testamentu allograficznego + protokół
 3. wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym + oświadczenie o korzystaniu z materiałów archiwalnych

Urząd Stanu Cywilnego

 1. wniosek o zmianę imienia i nazwiska
 2. wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 3. wniosek o skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
 4. wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego
 5. wniosek o wydanie zaświadczenia lub odpisu z księgi stanu cywilnego
 6. wniosek o wydanie zaświadczenia lub potwierdzonej kserokopii dokumentu z bazy archiwalnej USC
 7. wystąpienie z wnioskiem o nadanie przez prezydenta RP "Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"
 8. nadanie dziecku nazwiska męża matki
 9. wniosek o wydanie zezwolenia na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego
 10. wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia 
 11. wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa
 12. wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu zgonu
 13. wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 14. wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 15. sporządzenie aktu zgonu
 16. powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 17. wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa bądź zgonu)
 18. sporządzenie aktu urodzenia
 19. sporządzenie aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej
 20. zmiana imienia (imion) noworodka
 21. uznanie ojcostwa
 22. zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Wydział Nieruchomości , Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych

 1. zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 2. zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 3. zgłoszenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej do CEDIG
 4. zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEDIG
 5. zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do CEDIG
 6. wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis, wykreślenie lub zawieszenie do ewidencji działalności gospodarczej do dnia 1 lipca 2011r.
 7. wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej
 8. wpis do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej
 9. zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 10. zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 11. wygaśnięcie licencji na transport drogowy taksówką
 12. wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 13. licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 14. zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 15. wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjanych w krajowym transporcie drogowym
 16. wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
 17. zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 18. przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
 19. przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym trensporcie drogowym
 20. wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
 21. wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 22. oświadczenie orocznej wartości spredaży alkoholu
 23.  sprzedaż lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu
 24. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
 25. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności
 26. wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
 27. wniosek o zaświadczenie w sprawach mieszkaniowych
 28. wniosek o "tzw. usankcjonowanie"
 29. wniosek o wstąpienie w stosunek najmu komunalnego lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy
 30. wniosek o podnajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
 31. wniosek o zamianę lokalu wzajemną/z urzędu
 32. wniosek o przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy z innych przyczyn
 33. wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
 34. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego + deklaracja o dochodach + druk dla zarządców
 35. pokrywanie przez gminę do wysokości swoich udziałów wydatków na remonty części nieruchomości wspólnej
 36. pokrywanie przez gminę kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 37. wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty przez Burmistrza zaległych należności czynszowych
 38. potwierdzenie przez świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bogatynia do świadczeń opieki zdrowotnej - druk dla świadczeniobiorców
 39. potwierdzenie prawa świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bogatynia do świadczeń opieki zdrowotnej - druk dla świadczeniodawców
 40. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 41. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia
 42. stwierdzenie zgodności zmiany sposobu użytkowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 43. stwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
 44. nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wydział Spraw Obywatelskich

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 4. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 5. Zgłoszenie pobytu stałego
 6. Zgłoszenie pobytu czasowego
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu / wymeldowaniu z lokalu
 8. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 9. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 10. Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym
 11. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 12. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 13. Wniosek o nadanie numeru PESEL
 14. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 15. Wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego
 16. Zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego lub naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu
 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej
 18. Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
 19. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 20. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 21. Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
 22. Pełnomocnictwo
 23. Pełnomocnictwo ogólne
 24. Oświadczenie właściciela lokalu (tylko do elektronicznego zameldowania)
 25. Zawiadomienie - postępowanie zwykłe
 26. Zawiadomienie - postępowanie uproszczone
 27. Oświadczenie przewodniczącego
 28. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

 1. wniosek o zwrot opłaty skarbowej
 2. deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1.przyznawanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych

2.przyznawanie stypendiów sportowych

3.Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły / ośrodka

4.Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

   wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów
 2. wniosek o dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych
 3. wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego + zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni
 4. wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
 5. wniosek o wypis z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Bogatynia  
 6. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 7. zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 8. wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji
 9. uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej - wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji + uzgodnianie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej - wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji
 10. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego drogi w celu przeprowadzenia robót
 11. wydanie zgody na lokalizację / przebudowę zjazdu

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 1. zgłoszenie problemu alkoholowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem alkoholowy do Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni
 2. podjęcie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego
 3. przemoc w rodzinie

SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

 1. zgłoszenie problemu narkotykowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem, lub przez osobę bliską (członka rodziny)

KANCELARIA URZĘDU

 1. spotkanie z Burmistrzem w ramach przyjęć interesantów

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Staliś
Data utworzenia:2013-02-20 12:23:06
Wprowadził do systemu:Grażyna Staliś
Data wprowadzenia:2013-02-20 14:02:01
Opublikował:Anetta Bednarek
Data publikacji:2013-02-20 14:01:44
Ostatnia zmiana:2019-04-05 09:15:11
Ilość wyświetleń:31437

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij