UCHWAŁA NR LXXXIII/506/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz.873 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Program Współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
 
Paweł Szczotka