UUCHWAŁA NR LXXXIII/508/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałami: nr XXXVIII/335/06 z 1 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów oraz nr LXXXII/488/10 z 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/335/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z 1 września 2006 r., po stwierdzeniu zgodności projektu zmian planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia przyjętego uchwałą nr XXXII/255/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. i zmienionego uchwałami nr XXXVII/325/06 z dnia 08 sierpnia  2006 r. i nr LXIV/381/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów.

 

Integralną część niniejszej uchwały stanowią:
-  załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu nr 1 w skali 1:2000,
-  załącznik graficzny nr 2 - rysunek planu nr 2 w skali 1:1000,
-  załącznik graficzny nr 3 - rysunek planu nr 3 w skali 1:1000,
-  załącznik graficzny nr 4 - rysunek planu nr 4 w skali 1:1000,
-  załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie dot. uwag do projektu planu i realizacji inwestycji z zakresu infra-struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.


Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu.

§ 1
Przedmiot i zakres ustaleń zmiany planu

1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są obszary położone:
1/ w części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów,
2/ teren części dz. nr 236 w Porajowie,
3/  teren dz. nr 540, 240/14 i 240/26 w Porajowie,
4/ teren dz. nr 77/10, 77/11 i cz. dz. nr 77/1 w Kopaczowie.
2. Zakres ustaleń zmian planu oraz działań podejmowanych w granicach obszarów objętych zmianami określa się poniżej.
3. Nie wprowadza się, ze względu na brak występowania, ustaleń w zakresie:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, usta-lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:
a) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
b) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
c) granice terenów wymagających rekultywacji,

§ 2
1. W rysunku planu obowiązującymi ustaleniami planu są przeznaczenie terenu i linie rozgranicza-jące tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach gospodarowania, przeznaczenie pod-stawowe terenów wyrażone symbolami literowymi wyróżniającymi poszczególne tereny, nie-przekraczalne linie zabudowy, przebiegi dróg istniejących i projektowanych, linii elektroenerge-tycznych wysokich napięć, granice obszaru i terenu górniczego "Turoszów-Bogatynia I" oraz granice obszarów objętych zmianą planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter regulacyjny i informacyjny lub przesądzone są innymi niż plan przepisami.
2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) plan - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-go dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów;
2) uchwała - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy i Miasta wraz załączni-kami;
3) rysunki planu - należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1-4 do nin. uchwały , odno-szące ustalenia uchwały do obszarów objętych zmianami planu oraz zawierające oznacze-nia o charakterze obowiązującym lub informacyjnym;
4) przepisy odrębne (szczególne) - należy przez to rozumieć ustawy wraz z aktami wykonaw-czymi i aktami prawa miejscowego, a także ograniczenia w zagospodarowaniu i wyko-rzystaniu terenu zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych;
5) ustalone linie rozgraniczające - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg przed-stawiony w rysunku planu ma charakter przesądzony i nie może ulegać korektom w ramach realizacji planu; granica opracowania planu, granica gminy oraz granice obrębów są jedno-cześnie ustalonymi liniami rozgraniczającymi;
6) orientacyjne linie rozgraniczające - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, użytkowaniu lub różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg przedstawiony w rysunku planu może podlegać modyfikacjom na etapie postępo-wania lokalizacyjnego według następujących zasad:
- do 10 metrów w sąsiedztwie terenów niepublicznych,
- do 5 metrów w sąsiedztwie publicznych ciągów komunikacyjnych, pod warunkiem za-chowania wymaganych parametrów technicznych oraz możliwości realizacji zagospoda-rowania określonego nin. uchwałą;
7) nieprzekraczalna linia zabudowy - dopuszczalna linia usytuowania bryły budynku, określona w metrach odległość projektowanej zabudowy od określonej w planie linii rozgraniczającej, regulacjom liniami zabudowy nie podlegają w szczególności wykusze, balkony, ganki i za-daszenia przedwejściowe, gzymsy, okapy, itp., wysunięte nie więcej niż 1,2 m poza lico ściany frontowej budynku;
8) linie wewnętrznego podziału - ustalone lub orientacyjne granice nieruchomości o różnym przeznaczeniu, położonych w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
9) tereny zainwestowane - tereny, dla których plan ustala lub dopuszcza możliwość realizacji zabudowy kubaturowej lub użytkowania nierolniczego i nieleśnego
10) przeznaczenie podstawowe terenu - należy przez to rozumieć określone w planie prze-znaczenie przeważające na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi; wpro-wadzenie innych niż podstawowa funkcji terenu, jest dopuszczalne wyłącznie, o ile stanowią tak ustalenia nin. uchwały;
11) przeznaczenie uzupełniające terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na terenach na których do-puszczają je ustalenia nin. uchwały oraz w stopniu określonym przepisami prawa po-wszechnego;
12) tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów z zakresu działalności komercyjnej: usług niepublicznych - z zakresu rzemiosła, handlu, gastronomii, hotelarstwa oraz z zakresu drobnej wytwórczości, produkcji i składo-wania, nie powodujące szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi;
13) usługi - należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów z zakresu: handlu, gastro-nomii, rzemiosła, administracji i zarządzania, ubezpieczeń i finansów, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, turystyki i hotelarstwa itp., nie powodujące szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi;
14) usługi z zielenią towarzyszącą - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów z zakresu: oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultu religijnego, sportu i rekreacji, turystyki i hotelarstwa itp., sytuowanych na działkach, w obrębie których minimum 40% powierzchni przeznacza się pod zieleń urządzoną;
15) tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów z zakresu działalności komercyjnej: usług niepublicznych - z zakresu rzemiosła, handlu, gastronomii, hotelarstwa oraz z zakresu drobnej wytwórczości, produkcji i składo-wania, nie powodujące szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi;
16) tereny otwarte - należy przez to rozumieć tereny użytków rolnych i leśnych oraz wód śród-lądowych (tereny niebudowlane);
17) wskaźnik zabudowy działki - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabu-dowy wszystkich stałych obiektów kubaturowych zlokalizowanych w obrębie nieruchomo-ści do powierzchni tej nieruchomości;
18) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślin-nością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów (o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2), urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację;


§ 3
W planie określono:
1) W rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunkach planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-nicznej. 
2) W rozdziale 4 uchwały - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
3) W rozdziale 2, 3 i 4 uchwały oraz na rysunkach planu - sposób i termin tymczasowego za-gospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
4) W rozdziale 4 uchwały - stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 

Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów - ustalenia ogólne

§ 4
Podstawowe ustalenia funkcjonalno-przestrzenne
dla terenów zainwestowania

1. Ustala się zasięg istniejącego i projektowanego zainwestowania jak na rysunkach planu.
2. W obrębie terenów zainwestowania dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usłu-gowej, nieuciążliwej produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz zainwestowania służącego ce-lom publicznym, w tym związanego z gospodarką komunalną.
3. W granicach terenów istn. i proj. zainwestowania mieszkaniowego i mieszkalno-usługowego nie dopuszcza się lokalizacji obiektów usługowych, produkcyjnych i innych, dla których wymagane jest sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko.
4. Na wszystkich terenach prócz terenów w liniach rozgraniczających ulic - jeżeli ustalenia szcze-gółowe zawarte w rozdziale 3 uchwały nie stanowią inaczej - dopuszcza się lokalizację niewiel-kich urządzeń gospodarki komunalnej na ewent. wydzielonych działkach do 200 m2, zaś na te-renach mieszkaniowych i usługowo-produkcyjnych również jako obiektów wbudowanych. Do-puszcza się ponadto sytuowanie instalacji magazynowych - zbiorników paliw płynnych i gazowych - do celów grzewczych i bytowych (olej opałowy, gaz płynny).
5. Przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określono na rysunku planu oraz w rozdz.2 i 3 nin. uchwały. Używane w ustaleniach funkcjonalnych określenia: "przezna-czenie/funkcja/e podstawowa/e" i "przeznaczenie/funkcja/e uzupełniająca/e (dopuszczalna/e, towarzysząca/e)" oznaczają odpowiednio: przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi oraz przeznaczenie nie kolidujące z przezna-czeniem podstawowym, które może uzupełniać przeznaczenie podstawowe.
6. W rozdziale 3 nin. uchwały w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych obsza-rów i terenów ustala się zasady przekształcania istniejącego zainwestowania, gabaryty i charak-ter projektowanych obiektów kubaturowych oraz określa wymagania dotyczące zagospodaro-wania terenów.
7. Wymaga się, aby sytuując projektowane obiekty respektować określone w planie ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy, a w przypadku ich braku w oparciu o przepisy szczególne.
8. Wzdłuż dróg i placów publicznych nie dopuszcza się realizacji ogrodzeń pełnych.
9. W rysunkach planu i w ustaleniach szczegółowych dla niektórych terenów wskazano wartościową istniejącą zieleń wysoką przewidywaną do zachowania. Dopuszcza się wycinanie poje-dynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny.
10. Ustala się rehabilitację terenów zainwestowania w szczególności poprzez realizację sieci sanitarnych, oświetlenia ulic oraz modernizację dróg.
11. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące parcelacji określono w § 18 nin. uchwały.


§ 5
Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczającymi

1. Dla terenów dominujących funkcjonalnie i przestrzennie w granicach istn. i proj. zainwestowa-nia ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne zostały ustalone w p-ktach 2 -5. Dotyczy to te-renów wydzielonych liniami rozgraniczającymi lub liniami wewnętrznego podziału i oznaczo-nych w rysunku planu symbolami: MN, MU oraz U/P. Dla pozostałych terenów ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne zostały ustalone w p-kcie 5.

2. Tereny MN:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności;
2) przeznaczenie uzupełniające - pojedyncze obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego i mieszkalnictwa zbiorowego (dla terenów MN), obiekty usługowe i administracyjne, pensjo-naty, obiekty gospodarcze, garaże i parkingi, sady i uprawy szklarniowe, boiska i place za-baw, zieleń urządzona, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, stawy rekreacyjne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Tereny MU:
3) przeznaczenie podstawowe - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej:
4) przeznaczenie uzupełniające - pojedyncze obiekty mieszkalnictwa jednorodzinnego, wielo-rodzinnego i mieszkalnictwa zbiorowego, obiekty usługowe i administracyjne, pensjonaty, obiekty gospodarcze, garaże i parkingi, boiska i place zabaw, zieleń urządzona, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, stawy rekreacyjne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

4. Tereny U/P :
1) przeznaczenie podstawowe - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowo-produkcyjno-składowej;
2) przeznaczenie uzupełniające - usługi i administracja, zakłady rzemieślnicze, obiekty gospo-darcze, garaże i parkingi, stacje paliw, zieleń urządzona i izolacyjna, sieci i urządzenia in-frastruktury technicznej.

5. Dla pozostałych terenów - poza dominującymi - wprowadza się następujące ogólne ustalenia funkcjonalne - przeznaczenie podstawowe i uzupełniające:
1) dla terenów zabudowy zagrodowej (RM) - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty usługowe i administracyjne, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty gospodarcze, garaże i parkingi, sady i uprawy szklarniowe, zieleń urządzona, pojedyn-cze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, stawy rekreacyjne, urządzenia i obiekty infra-struktury technicznej;
2) dla terenów usług sportu i rekreacji (US) - pojedyncze obiekty towarzyszące (np. szatnie, sanitariaty), mała architektura, zieleń urządzona, stawy rekreacyjne, urządzenia infra-struktury technicznej;
3) dla terenów obsługi komunikacji samochodowej (KS) - stacje paliw, myjnie, warsztaty samochodowe, salony sprzedaży samochodów, parkingi (w tym dla samochodów cięża-rowych przejeżdżających przez gminę tranzytem), pojedyncze obiekty usługowe (gastro-nomia, motel) i administracyjne, zieleń urządzona, zbiorniki wodne, obiekty infrastruktury technicznej;
4) dla terenów zieleni parkowej i skwerów (ZP) - pojedyncze obiekty usługowe i ad-ministracyjne o powierzchni zabudowy do 100 m2, elementy małej architektury, parkingi,

pojedyncze obiekty infrastruktury technicznej, zbiorniki wodne;
5) dla terenów cmentarzy (ZC) - kaplice, pojedyncze parterowe obiekty usługowe powią-zane z cmentarzem o powierzchni zabudowy do 60 m2, parkingi, zieleń urządzona i skwery;
6) dla terenów ogrodów działkowych (ZD) - pojedyncze obiekty gospodarcze, sady, uprawy ogrodnicze, plantacje, tereny rolne, lasy i zadrzewienia, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, zieleń nieurządzona, obiekty infrastruktury technicznej;
7) dla terenów użytków zielonych, zakrzewień i zadrzewień (RZ) - sady, uprawy ogrodni-cze, plantacje, ogrody działkowe, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, stawy hodowlane i rekreacyjne, zieleń urządzona i nieurządzona, obiekty infrastruktury tech-nicznej, z zastrzeżeniem: sytuowanie funkcji nierolniczych winno respektować zasady ochrony gruntów rolnych;
8) dla terenów lasów (ZL) - urządzenia sportowo-rekreacyjne i turystyczne, parkingi do 8 mp, obiekty infrastruktury technicznej, zbiorniki wodne - w zakresie niesprzecznym z zasadami ochrony gruntów leśnych;

6. Ustala się - o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej - następujące nieprzekraczalne linie proj. zabudowy od dróg i ulic w zależności od ich kategorii (mierzone od linii rozgranicza-jących tych dróg):
1) od drogi/ulicy kategorii głównej (G1/2)    - 15,0 m,
2) od drogi/ulicy kategorii zbiorczej  (Z1/2)    -   8,0 m,
3) od drogi/ulicy lokalnej (L1/2)      -   6,0 m,
4) od drogi/ulicy dojazdowej  (D)     -   6,0 m,
5) od ciągów pieszo-jezdnych (Dpj i DWpj)    -   5,0 m,
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy lokalizacji proj. zabudowy na działkach plom-bowych, dopuszcza się - po uzyskaniu zgody zarządcy drogi - możliwość zmniejszenia określo-nych powyżej odległości.
7. W liniach rozgraniczających dróg określonych w rysunku planu dopuszcza się sytuowanie wiat przystankowych komunikacji zbiorowej.


§ 6

Dla terenów rolnych (R, RZ) wprowadza się następujące ustalenia funkcjonalno-przestrzenne:
1) ochronie podlegają rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz przyrodnicze, kulturowe i kraj-obrazowe wartości terenu,
2) chroni się przed trwałym zainwestowaniem grunty rolne, ich przeznaczenie na cele nierolnicze może odbywać się tylko na zasadach określonych w nin. planie oraz wprowadza się na nich zakaz zabudowy kubaturowej,
3) nie ogranicza się możliwości realizacji sieci infrastruktury technicznej, zalecając prowadzenie ich wzdłuż pasów drogowych lub granic działek oraz równolegle do sieci istniejących,
4) nie ogranicza się możliwości realizacji zbiorników retencji wodnej i stawów hodowlanych, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami szczególnymi,
5) dopuszcza się modernizację dróg rolniczych,
6) zaleca się realizacje zadrzewień śródpolnych, szczególnie wzdłuż dróg rolniczych.

 

§ 7
Zasady ochrony środowiska i przyrody.

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku ustala się:
1) zaliczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - do grupy "tereny zabu-dowy mieszkaniowej jednorodzinnej",
2) zaliczenie terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU) - do grupy "tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego",
3) zaliczenie terenów zabudowy zagrodowej (RM) - do grupy "tereny zabudowy zagrodowej",
4) zaliczenie terenów oznaczonych symbolami US oraz terenów ogrodów działkowych (ZD) - do grupy 2.a "tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem".
2. W celu uniknięcia tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania - stosując dostępne rozwią-zania techniczne, technologiczne i organizacyjne - należy zapewniać dotrzymywanie standar-dów jakości środowiska poza terenami inwestycji mogących oddziaływać na środowisko. Wy-maga się, aby ewentualne uciążliwości związane z realizacją i funkcjonowaniem zespołów projek-towanego zainwestowania nie wykraczały poza granice nieruchomości należących do właścicieli obiektów. Powyższe nie dot. dróg publicznych.
3. Projektowane obiekty i zespoły zabudowy należy podłączać do istniejących i projektowanych sieci wodociągowych oraz projektowanych sieci kanalizacyjnych.
4. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych place manewrowe i parkingi (powyżej 10 mp) sytuowane w granicach istn. i proj. zainwestowania należy wyposażać w separatory substancji ro-popochodnych, w których winny być oczyszczane wody opadowe przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników.
5. Ewentualne roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie urządzeń melioracyjnych lub z nimi kolidujące muszą być uzgadniane z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
6. W systemach grzewczych zaleca się korzystanie z paliw ekologicznych. W przypadku realizo-wania nowych zbiorczych kotłowni lokalnych (dla zespołów zabudowy mieszkaniowej lub w obrębie terenów oznaczonych symbolem U/P ustala się zakaz stosowania paliw węglowych.
7. Dla ochrony wód powierzchniowych ustala się zakaz zrzutu ścieków sanitarnych do cieków po-wierzchniowych.
8. Istniejącą zieleń przyuliczną (przydrożną) przeznacza się do zachowania. Dopuszcza się wy-cinki drzew i krzewów w trakcie modernizacji dróg w niezbędnym zakresie. Wymaga się reali-zacji nasadzeń uzupełniających szpalery zieleni wysokiej. Ustalenia dot. istniejącej i projektowanej zieleni na terenach, dla których obowiązują ustalenia szczegółowe - zawarto w rozdziale 3 uchwały, gdzie określono charakter i funkcje nowych nasadzeń oraz - w niektórych wypadkach - zalecenia dotyczące istniejących zespołów zieleni.
9. Wymaga się, aby realizując obiekty kubaturowe i sieci infrastruktury technicznej nie naruszać systemów korzeniowych drzew, prowadząc roboty ziemne - w miarę możliwości - poza zasięgiem ich koron. Wymaga się zabezpieczania drzew na placach budów dla ich ochrony przed zniszczeniami mechanicznymi.
10. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania innych, nie określonych w rysunku planu nasadzeń, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu oraz nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.

 

§ 8
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazu kulturowego

1. Na rysunku planu ustalono przebiegi granic 2-ch stref "B" ochrony konserwatorskiej dla nastę-pujących terenów:
a) zespołu zabudowy dawnego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Sieniawce,
b) zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Osiedla Piastowskiego w rejonie ul.Poniatowskiego.
Są to obszary o  dobrze zachowanych głównych elementach historycznej struktury przestrzen-nej, w którego obrębie których należy utrzymać podstawowe elementy zespołów: rozplanowanie przestrzenne z układem komunikacji wewnętrznej, oraz typ i charakter zabudowy. Ustala się zasadę harmonijnego kształtowania przestrzennego istn. układów urbanistyczno-architektonicznych i proj. zabudowy, dostosowując do otoczenia gabaryty, formę i stosowane materiały projektowanych obiektów.
2. W przypadku działań inwestycyjnych (remontów, adaptacji, modernizacji oraz lokalizacji proj. zabudowy i urządzeń) dot. obszaru objętego granicą strefy "B" ochrony konserwatorskiej nale-ży uzyskać na etapie pozwolenia na budowę pozytywną opinię służby ochrony zabytków.
3. Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref oraz szczegó-łowe zalecenia zawarte w rozdziale 3 uchwały. Dla prac remontowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych prowadzonych przy obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, a nie wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się poza strefami ochrony konserwatorskiej - należy przed rozpoczęciem remontu lub przebudowy obiektu uzyskać opinię służby ochrony zabytków. Dopuszcza się rozbiórkę budynków i budowli znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, a nie wpisanych do rejestru zabytków, gdy jest to uzasadnione względami technicz-nymi lub wynika z ustaleń planu.
4. Na całym obszarze objętym planem, w przypadku prowadzenia robót ziemnych i natrafienia na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu należy niezwłocznie powiadomić służbę ochrony zabytków.


§ 9
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną w obszarze objętym planem są:
1) elementy układu drogowej komunikacji publicznej oznaczone w rysunku planu symbolami GP, Z, L, D oraz Dpj,
2) tereny przeznaczone do realizacji systemu ścieżek i szlaków rowerowych,
3) tereny zieleni parkowej i cmentarnej oznaczone odpowiednio symbolami ZP i ZC.
2. W obrębie przestrzeni publicznych parków dopuszcza się lokalizację niepublicznych obiektów towarzyszących związanych z przeznaczeniem podstawowym.
3. Umieszczanie wolnostojących reklam i znaków nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sy-gnałów drogowych - dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych.
4. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych zawarto również w rozdziale 3 uchwały.

 

§ 10
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz dotyczące sposobu zagospodarowywania te-renów zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów.


§ 11
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

1. Zasady ochrony środowiska i przyrody określono w § 8 nin. uchwały.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego określono w § 9 nin. uchwały.
3. Na terenie strefy ochrony bezpośredniej obiektów zaopatrzenia w wodę obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy Prawo wodne.
4. Na terenach objętych planem ochronie podlega istniejąca zieleń wysoka (za wyjątkiem drzew owocowych, drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat oraz drzew i krzewów sadzonych na plantacjach). W przypadku wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów na inwesto-ra może być nałożony obowiązek przesadzenia drzewa lub krzewu w inne miejsce lub dokonania nasadzeń rekompensujących. Dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bez-pieczeństwa i organizacji ruchu.
5. Dla ochrony wód powierzchniowych ustala się zakaz zrzutu ścieków sanitarnych do cieków powierzchniowych.

§ 12
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz - w niektórych wypadkach wskaźniki kształtowania zagospodarowania - ustalone zostały dla poszczególnych obszarów i terenów w rozdziale 3 uchwały.


§ 13
Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów zainwestowanych poprzez sieć istniejących i projek-towanych dróg publicznych i wewnętrznych określonych w rysunkach planu - jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.
2. Ustala się konieczność przebudowy i modernizacji ulic i dróg w celu doprowadzenia ich para-metrów technicznych do wymaganych klas technicznych.
3. W ramach robót modernizacyjnych dróg zbiorczych należy - w celu zwiększenia ich przepusto-wości - ograniczać liczbę indywidualnych włączeń (wjazdów i wyjazdów bramowych).
4. W obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się możliwość lokalizacji - w uzgodnie-niu z zarządcami dróg - obiektów nie ograniczających ruchu:
- związanych z obsługą ruchu (np. wiaty przystankowe),
- małych obiektów usługowych (np. kioski) o powierzchni całkowitej maks. 15,0 m2, nie związa-nych trwale z gruntem,
- elementów małej architektury (np. reklamy, miejsca odpoczynku).
5. Dopuszcza się możliwość wydzielania innych niż w rysunku planu niezbędnych wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych o minimalnych szerokościach: 6,0 m - dla obsługi do 4 działek, 8,0 m - dla obsługi większej ilości niż 4 działki.
6. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczególnych dróg publicznych zawiera rozdział 3.


§ 14
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zachowuje się istn. przebiegi sieci wodociągowej rozdzielczej i tranzytowej;
2) dla terenów proj. zainwestowania realizację nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami opartych o istn. wodociągi w ul. Rolniczej i Poniatowskiego.

Dopuszcza się możliwość:
1) wymiany i remontów istniejących sieci, a także korekty ich przebiegów w przypadku kolizji z projektowanym zainwestowaniem;
2) dla terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej korzystania z indywidualnych systemów za-opatrzenia w wodę.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się:
1) zachowuje się istn. przebiegi sieci kanalizacji ogólnospławnej z możliwością realizacji roz-działu i zamiany jej na kanalizację sanitarną;
2) dla terenów proj. zainwestowania budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) z przyłączeniem jej do istn. sieci kanalizacji sanitarnej w Porajowie i Sieniawce Lub z odprowadzeniem ścieków na proj. oczyszczalnię w Kopaczowie;
3) konieczność podczyszczania ścieków przemysłowych z terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, o ile nie będą odpowiadały normom;
4) konieczność podczyszczenia wód deszczowych z parkingów i placów manewrowych w se-paratorach koalescencyjnych przed zrzutem do odbiornika.

Dopuszcza się możliwość:
1)  wymiany i remontów istniejących sieci, a także korekty ich przebiegów w przypadku kolizji z projektowanym zainwestowaniem;
2) dla terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej realizacji indywidualnych systemów oczysz-czania ścieków;
3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej - do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej - od-prowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych.

3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1) adaptację i stopniową rozbudowę istniejącego systemu sieci i urządzeń SN, nie ogranicza-jąc możliwości prowadzenia nowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia i reali-zacji stacji transformatorowych 20/0,4 kV, stosownie do potrzeb, na ewentualnie wydziela-nych działkach o powierzchni do 100 m2 (dopuszcza się zbliżenia ścian obiektów stacji trans-formatorowych do granic działek); ustala się warunek kablowania lub przebudowy istnieją-cych linii napowietrznych kolidujących z projektowanym zainwestowaniem lub ograniczają-cych możliwość jego realizacji, po uprzednim ustaleniu warunków z zarządcą sieci;
2) doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich terenów przewidywanych do zagospoda-rowania; zasilanie projektowanego zainwestowania - z istniejących i projektowanych sieci SN oraz istniejących i projektowanych stacji transformatorowych;
3) skablowanie napowietrznych odcinków linii elektroenergetycznych SN kolidujących z istn. i proj. zainwestowaniem.

4. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) trwałą adaptację istniejących sieci teletechnicznych, dopuszczając ich modernizację i ko-rekty przebiegu w przypadku kolizji z projektowanym zainwestowaniem; dopuszcza się możliwość rozbudowy sieci, zalecając prowadzenie nowych odcinków w kanalizacjach podziemnych; zaleca się systematyczne kablowanie napowietrznych odcinków sieci;
2) trwałą adaptację istn. stacji bazowych telefonii mobilnej z dopuszczeniem lokalizacji no-wych pod warunkiem respektowania przepisów odrębnych.

5. W zakresie gospodarki cieplnej nie przewiduje się realizacji systemu centralnego zaopatrzenia w ciepło. Obiekty kubaturowe winny być ogrzewane przez indywidualne lub lokalne kotłownie. Zaleca się stopniową likwidację indywidualnych kotłowni na paliwo węglowe i stosowanie in-nych zamiennych źródeł energii (paliwa proekologiczne).

6.  W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) odpady komunalne winny być składowane na komunalnym składowisku odpadów w Boga-tyni - jak w stanie istniejącym;
2) odpady niebezpieczne (np. szlamy z separatorów, odpadowe oleje hydrauliczne, płyny ha-mulcowe itp.) winny być gromadzone w szczelnych pojemnikach i przekazywane do wykorzy-stania lub unieszkodliwiania w instalacjach specjalistycznych;
Wymaga  się wprowadzanie systemu segregacji odpadów komunalnych.

8. Zaleca się prowadzenie nowych odcinków sieci jako podziemne, w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg - w uzgodnieniu z zarządcą drogi, wzdłuż istniejących i projektowanych korytarzy infrastruktury technicznej oraz wzdłuż granic działek.

9. W obrębie całego obszaru opracowania dopuszcza się wydzielanie działek pod obiekty i u-rządzenia infrastruktury technicznej, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi lub innymi ustaleniami planu.


§ 15
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu
dla poszczególnych kategorii terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

1. Dla terenów dominujących funkcjonalnie i przestrzennie w granicach istn. i proj. zainwestowa-nia, oznaczonych w rysunkach planu symbolami: MN, MU i U/P szczegółowe ustalenia funk-cjonalno-przestrzenne dot. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu zostały ustalone w p-cie 2. Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustalone dla w/w terenów zostały w pkcie 3.

2. Określa się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Dla terenów oznaczonych symbolami: MN i MU:
a) w zakresie remontów, modernizacji lub rozbudowy obiektów istniejących:
- wymaga się dostosowania dobudowywanych części budynków do istniejącej zabu-dowy w zakresie wysokości, geometrii i kąta nachylenia dachów oraz materiałów elewacyjnych i pokrycia dachu,
-  dopuszcza się nadbudowywanie istniejących budynków o wysokość 1 kondygnacji (max. 3,60 m) lub do wysokości istniejącej zabudowy na działce lub działce bezpo-średnio sąsiadującej,
-  dopuszcza się nadbudowę budynków o dachach płaskich dachami stromymi; kąt spadku połaci dachowych i rodzaj pokrycia należy dostosować do charakteru prze-kryć istniejącej zabudowy na działce lub w bezpośrednim sąsiedztwie,
- przy projektowanej rozbudowie wskaźnik zabudowy dla działki nie może się zwięk-szyć o więcej niż 40%; 
b) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy:
-  wymaga się, aby usytuowanie projektowanych obiektów respektowało przebiegi ustalonych planem nieprzekraczalnych lub obowiązujących linii zabudowy,
-  na terenach, dla których w planie nie określono przebiegów linii zabudowy, obowią-zują przepisy prawa powszechnego, a w szczególności przepisy ustawy o drogach publicznych,
-  dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy gra-nicy działki (nie dotyczy granic z drogami lub ciągami pieszo-jezdnymi), o ile nie narusza to ustalonych planem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz nie stoi w sprzecz-ności z przepisami odrębnymi, w tym dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
-  maks. wysokość proj. obiektów - 2 kondygnacje + poddasze użytkowe, dla zabudo-wy lokalizowanej na działkach plombowych- wysokość istn. zabudowy w sąsiedz-twie +1 kondygnacja; dla zabudowy mieszkaniowej (
-  ustala się następujące maksymalne wskaźniki zabudowy dla działek z nowo projek-towaną zabudową: jednorodzinną MN - 0,25,wielorodzinną - 0,35;
c) w zakresie innych elementów zagospodarowania:
-  jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, nie przesądza się o sposobie gro-dzenia terenów, lecz nie dopuszcza się grodzenia posesji ogrodzeniami pełnymi od strony dróg publicznych,
-  istniejąca wartościowa zieleń wysoka - do zachowania, dopuszcza się wycinanie po-jedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działek: zabudowy jednorodzinnej (MN) - 40%, zabudowy mieszkaniowej (M) - 30%,
- zalecane nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz od strony zabudowań gospodarczych lub boksów garażowych i miejsc postojowych.

2) Dla terenów oznaczonych symbolami U/P:
a)  w zakresie remontów, modernizacji lub rozbudowy obiektów istniejących:
- wymaga się dostosowania dobudowywanych części budynków do istniejącej zabu-dowy w zakresie wysokości oraz geometrii i kąta nachylenia dachów,
- dopuszcza się nadbudowywanie istniejących budynków do wysokości równej wyso-kości innego istniejącego budynku na działce lub działce bezpośrednio sąsiedniej (ustalona maksymalna wysokość zabudowy nie dotyczy budynków, które w stanie istniejącym przekraczają tę wysokość),
- przy projektowanej rozbudowie wskaźnik zabudowy dla działki nie może się zwięk-szy o więcej niż 50% jak w stanie istniejącym,
b)  w zakresie lokalizacji nowej zabudowy:
- wymaga się, aby usytuowanie projektowanych obiektów respektowało przebiegi ustalonych planem nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- na terenach, dla których w planie nie określono przebiegów linii zabudowy, obowią-zują przepisy prawa powszechnego, a w szczególności przepisy ustawy o drogach publicznych,
- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, infrastruktury technicznej i gara-ży bezpośrednio przy granicy działki, o ile nie narusza to ustalonych planem nieprze-kraczalnych linii zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
-  maks. wysokość proj. zabudowy - 12,0 m mierzone od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu (wjeździe) do budynku,
- maksymalny wskaźnik zabudowy dla działek z nowo projektowaną zabudową - 25%,
c)  w zakresie innych elementów zagospodarowania:
- w przypadku grodzenia ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych,
- istniejąca wartościowa zieleń wysoka - do zachowania, dopuszcza się wycinanie po-jedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działek - 40%,
- należy przewidzieć odpowiednią liczbę stanowisk parkingowych dla pracowników i klientów oraz dla pojazdów dostawczych,
- zalecane nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z drogami publicznymi i wewnętrznymi.

3. Dla oznaczonych w rysunku planu symbolami: MN, MU i U/P ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1)  dopuszcza się możliwość dotychczasowego użytkowania terenu oraz realizacji sieci infra-struktury komunalnej pod warunkiem ich nie kolidowania z planowanym zainwestowaniem,
2)  warunki tymczasowego zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz - w niektórych wypadkach wskaźniki kształtowania zagospodarowania - ustalone zostały dla wybranych terenów w rozdziale 3 uchwały.
 

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi


§ 16

1. Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu nr 1 określa się następujące przeznaczenie i warunki zagospodarowania:

01 MU,MN   Teren istn. i proj. zabudowy mieszkaniowo-usługowej i jednorodzinnej położony w południowej części wsi Sieniawka.
Ustala się:
1) trwałą adaptację istn. oraz lokalizację proj. zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU) i jednorodzinnej (MN) w granicach terenu jak na rysunku planu, a ponadto:
-  typ proj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojąca,
- minimalna powierzchnia działek: 1000 m2,
-  nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
-  obsługę komunikacyjną z dróg 02KD, 03KD i 05KD;
2) trwałą adaptację istn. urządzeń zaopatrzenia w wodę na dz. nr 251,
3) rygor zachowania zieleni wysokiej usytuowanej wzdłuż cieku wodnego na dz. nr 196.

02 MU,U/P,US   Teren istn. i proj. zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usługowo-produkcyjnej i urządzeń sportowych położony w granicach d. szpitala dla nerwowo i psychicznie cho-rych w północno-zachodniej części wsi Porajów.
Ustala się:
1) trwałą adaptację istniejącej zabudowy w granicach strefy "B" ochrony konserwatorskiej pod warunkiem zachowania charakteru poszczególnych obiektów i całego zespołu m.in. poprzez zachowanie istn. wysokości budynków, geometrii przekryć dachowych, stosowanie pokryć da-chówkowych itp.) w granicach terenu jak na rysunku planu, a ponadto:
-  typ proj. zabudowy mieszkaniowej (na cz. dz. nr 151/3): wielorodzinna z wbudowanymi usługami, maksymalna wysokość zabudowy- 3 kondygnacje, przekrycie dachem stromym symetrycznym o min. kącie nachylenia połaci dachowych- 40o, nieprzekraczalne linie zabu-dowy - jak na rysunku planu,
- zachowanie istn. terenów zieleni urządzonej i rekreacyjnej położonych na dz. nr 151/11 i 151/18,
- obsługę komunikacyjną z drogi 03KD oraz za pośrednictwem układu istn. ulic dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych;
2) trwałą adaptację istn. zabudowy usługowo-produkcyjnej (U/P) w granicach terenu jak na ry-sunku planu a ponadto:
-  możliwość adaptacji i modernizacji istn. zabudowy pod warunkiem zachowania charakteru całego zespołu (m.in. poprzez zachowanie istn. wysokości budynków, geometrii przekryć dachowych itp.),
- obsługę komunikacyjną za pośrednictwem ulic dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych oraz z drogi 09 KD,
- jako pożądaną realizację ciągu pieszo-rowerowego przez teren dz. nr 151/23 (jako kontynu-acji ciągu pieszo-rowerowego na terenie 11MN,ZP,
3) trwałą adaptację istn. urządzeń sportowych na dz. nr 148 i 151/8 a ponadto:
 - możliwość realizacji parterowej zabudowy towarzyszącej (pawilon szatniowo-sanitarny) o
  powierzchni zabudowy do 150 m2 i przekryciu dachem stromym symetrycznym,
 - realizację ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0m (jako kontynuację ciągu pieszo-
  rowerowego na terenie 04ZC,KD/KP,RZ.


03 KS    Teren istn. i proj. obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej położony w pół-nocnej części wsi Porajów.
Ustala się:
1) trwałą adaptację istniejącej zabudowy i urządzeń położonych na terenie dz. nr 149, a ponadto:
-  możliwość modernizacji i rozbudowy istn. zabudowy,
- trwałą adaptację stacji bazowej telefonii komórkowej w północnej części terenu,
- nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy z drogą 03KD i terenem 02 MU,U/P,US,
- obsługę komunikacyjną za pośrednictwem istn. wjazdu z drogi 03KD;
2) lokalizację proj. zabudowy w północnej części terenu, a ponadto:
-  maksymalna wysokość zabudowy- 2 kondygnacje,
- nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu.

04 ZC,KP   Teren istn. cmentarza komunalnego i parkingów położony w północnej części wsi Porajów.
Ustala się:
1) trwałą adaptację istn. cmentarza komunalnego ZC na terenie dz. nr 146 i cz. 147 z możliwo-ścią jego rozbudowy o pozostałą cz. dz. nr 147;
2) lokalizację parkingów jak na rysunku planu;
3) przebieg ciągu pieszo-jezdnego biegnącego śladem drogi na dz. nr 145, z możliwością usytu-owania dodatkowych parkingów jak na rysunku planu oraz jego kontynuacją wzdłuż północnej granicy cmentarza jako ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego na teren 02 MU,U/P,US.

05 RZ   Teren użytków zielonych i zakrzewień położony w północnej części wsi Porajów.

06 U/P   Teren proj. zabudowy usługowo-produkcyjnej położony w północnej części wsi Porajów.
Ustala się lokalizację w granicach jak na rysunku planu proj. zabudowy usługowo produkcyjnej, a ponadto:
- maksymalna wysokość zabudowy- 2 kondygnacje,
- nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
- na terenie dz. nr 137/3 wyklucza się lokalizację zabudowy z pomieszczeniami przeznaczo-nymi na pobyt ludzi
- obsługę komunikacyjną za pośrednictwem wyłącznie 1 włączenia do drogi 03KD oraz z dro-gi 06KD,
- pożądane nasadzenia wysokiej zieleni izolacyjnej.


07 MN   Teren istn. i proj. zabudowy jednorodzinnej położony w zachodniej części Osiedla Pia-stowskiego w Porajowie.
Ustala się:
- trwałą adaptację istn. zabudowy mieszkaniowej i układu przestrzennego części osiedla,
- możliwość lokalizacji proj. budynków parterowych z poddaszami użytkowymi na terenie dz. nr: 166/1, 190 oraz 193/1-193/4 o nieprzekraczalnych liniach zabudowy jak na rysunku planu i przekryciu dachami stromymi symetrycznymi o spadku połaci dachowych: 40-45o,
- obsługę komunikacyjną z ulic 07KD i 08KD oraz istn. ulic wewnątrzosiedlowych.

08 MN,ZP  Teren istn. i proj. zabudowy jednorodzinnej położony we wschodniej części Osiedla Piastowskiego w Porajowie.
Ustala się:
1) trwałą adaptację istn. zabudowy mieszkaniowej i układu przestrzennego części osiedla, a ponadto:
 - zachowanie urządzeń rekreacyjnych na dz. nr 195/12,
 - zachowanie zespołu garaży na dz. nr: 195/1-195/6 i 198/1-198/4,
 - na terenie dz. nr 195/7 możliwość lokalizacji proj. parterowego budynku usługowego lub rozbudowy zespołu w/w garaży,
 - obsługę komunikacyjną z ulic 07KD i 08KD oraz istn. ulic wewnątrzosiedlowych i proj. cią-gów pieszo-jezdnych;
> 2) lokalizację proj. zabudowy mieszkaniowej w granicach terenów jak na rysunku planu, a ponad-to:
 - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek- 1000 m2,
 - nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
 -  dla proj. zabudowy na dz. nr 234 wymóg realizacji przekryć dachami stromymi symetrycz-nymi o spadku połaci 40-45o,
 - obsługę komunikacyjną z ulic 07KD i 08KD oraz proj. ciągów pieszo-jezdnych;
3) lokalizację proj. zespołu zieleni urządzonej z realizacją ścieżki pieszo-rowerowej o minimalnej szerokości 3,0 m.

09 MN,ZP  Teren proj. zabudowy jednorodzinnej i zieleni parkowej położony między Osiedlem Pia-stowskim a terenem d. szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Porajowie.
Ustala się:
gów pieszo-jezdnych;
1) lokalizację proj. zabudowy mieszkaniowej w granicach terenu jak na rysunku planu, a ponadto:
 - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek- 1000 m2,
 - nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
 - obsługę komunikacyjną z ulicy 08KD oraz proj. ciągów pieszo-jezdnych;
2) lokalizację proj. zespołu zieleni urządzonej z realizacją ścieżki pieszo-rowerowej o minimalnej szerokości 3,0 m.

10 MN   Teren istn. i proj. zabudowy jednorodzinnej położony wzdłuż ul.Kolejowej w Porajowie.
Ustala się trwałą adaptację istn. i lokalizację proj. zabudowy mieszkaniowej w granicach jak na ry-sunku planu, a ponadto:
 - nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
 -  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych nieruchomości- 1250 m2,
 - konieczność realizacji ciągu pieszego KDp4,0 łączącego ul.Kolejową z użytkiem leśnym na dz. nr 247/350;
 -`obsługa komunikacyjna z drogi 06KD i ciągu pieszo-jezdnego KDpj8,9 biegnącego śladem drogi na dz. nr 434 (ul.Kolejowa),
 - dopuszcza się przeznaczenie dz. nr 437/2 lub 443 cele usług sportu i rekreacji.

11 ZD,ZL,ZP   Teren istn. ogrodów działkowych. zieleni leśnej oraz proj. zespołu zieleni urządzonej położony po południowej stronie ul.Poniatowskiego w Porajowie.
Ustala się:
1) trwałą adaptację zespołu ogrodów działkowych położonych na dz. nr 442 z warunkiem zacho-wania w pasie terenu wzdłuż drogi 06KD parkingu; 
2) trwałą adaptację terenów leśnych położonych na dz. nr 247/350 i 440 wraz z proj. dolesieniem
 w północnej części dz. nr 247/350;
3) lokalizację proj. zespołu zieleni urządzonej na cz. dz. nr 261/3 obr.Kopaczów z możliwością przeznaczenia tego terenu na powiększenie zespołu ogrodów działkowych lub realizacje ze-społu parkingów.

12 KS   Teren projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej oraz zabu-dowy usługowo-produkcyjnej położony po północnej stronie drogi powiatowej nr 2361D we wsi Sieniawka.
Ustala się lokalizację zespołu obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej oraz zabu-dowy usługowo-produkcyjnej w granicach jak na rysunku planu, a ponadto:
- maksymalna wysokość zabudowy- 2 kondygnacje,
- nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
- w ramach zespołu wyklucza się lokalizację funkcji mieszkaniowej,
- obsługę komunikacyjną za pośrednictwem włączenia do drogi 02KD,
- pożądane nasadzenia wysokiej zieleni izolacyjnej wzdłuż wschodniej granicy terenu.

13 U/P   Teren proj. zabudowy usługowo-produkcyjnej położony po południowej stronie drogi po
14 U/P    wiatowej nr 2361D we wsi Sieniawka.
Ustala się lokalizację proj. zabudowy usługowo-produkcyjnej w granicach terenów jak na rysunku planu, a ponadto:
- maksymalna wysokość proj. zabudowy- 9,0 m,
- nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
-  trwałą adaptację stacji bazowej telefonii komórkowej położonej na dz. nr 151/17,
-  w ramach zespołu wyklucza się lokalizację funkcji mieszkaniowej,
-  rygor zachowania zieleni wysokiej usytuowanej wzdłuż pot. Biedrzychówka.

15 U/P    Tereny proj. zabudowy usługowo-produkcyjnej położone po zachodniej stronie drogi
16 U/P    tranzytowej Zittau-Sieniawka  -  Kopaczów-Hradek.
17 U/P
18 U/P
19 U/P
20 U/P
21 U/P
22 U/P
Ustala się lokalizację nieuciążliwej zabudowy usługowej lub produkcyjnej w granicach terenów jak na rysunku planu, a ponadto:
-  nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
-  minimalna powierzchnia działek: dla terenów 14 U/P i 16 U/P - 2000 m2, dla pozostałych - 5000 m2,
-  maksymalna wysokość proj. zabudowy - 10,0 m,
- wyklucza się, poza terenami 15 U/P i 17 U/P, sytuowanie funkcji mieszkaniowej; dla terenów 15 U/P i 17 U/P dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej towarzyszącej pod warunkiem, że udział użytkowej powierzchni mieszkalnej nie przekroczy 20% powierzchni użytkowej ogó-łem,
-  minimalną szerokość dróg dojazdowych w liniach rozgraniczających - 12,0 m,
-  wymóg realizacji parkingów dla personelu i klientów stosownie do potrzeb,
-  nasadzenia zieleni izolacyjnej od strony dróg 01KD i 04KD.

23 KS  Teren proj. obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel, gastronomia) położony w zachodniej części wsi Kopaczów.
Ustala się:
-  lokalizację zabudowy kubaturowej na dz. nr 21/7 i w południowej części dz. nr 21/8;
- północną część dz. nr 21/8 przeznacza się pod lokalizację parkingów i zieleni urządzonej,
-  wyklucza się sytuowanie funkcji mieszkaniowej,
-  nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,
-  maksymalną wysokość proj. zabudowy - 10,0 m, w przypadku realizacji budynku usługowego (np. motel, restauracja itp.) wymagane przekrycie dachem stromym symetrycznym,
-  nasadzenia zieleni izolacyjnej od strony drogi 01KD.
24 RM,MN    Tereny istn. zabudowy zagrodowej i proj. zabudowy jednorodzinnej położone obu-
25 RM,MN    stronnie wzdłuż drogi powiatowej nr 2363 w zachodniej części wsi Kopaczów.
Ustala się:
1) trwałą adaptację istn. zabudowy zagrodowej RM w granicach terenów jak na rysunku planu;
2) lokalizację proj. zabudowy jednorodzinnej MN w granicach terenów jak na rysunku planu, a

ponadto:
 - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek- 1200 m2,
 - nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
 - obsługę komunikacyjną z drogi 12KD i proj. ciągów pieszo-jezdnych.

26 R   Tereny otwarte gruntów rolnych położone w zachodniej części wsi Kopaczów.
27 R   Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.

01KD G1/2(2/2)   Odcinek realizowanej drogi klasy głównej  Sieniawka/Zittau - Kopaczów/Hradek.
Ustala się :
- szerokość w liniach rozgraniczających - 60,0 m,
- proj. skrzyżowania z drogami powiatowymi rozwiązywane jako ronda,
- obustronnie jezdnie wspomagające o szerokości 5,50 m.

02KD Z1/2   Odcinek drogi powiatowej nr 2361D.
Ustala się :
- szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0/15,0 m,
- realizację skrzyżowania z drogą 01KD,
- korektę skrzyżowania z ulicą 05KD,
- przekrój uliczny ze ścieżką rowerową o minimalnej szerokości 2,0 m.

03KD Z1/2   Istniejące i projektowane odcinki drogi powiatowej nr 2364D.
Ustala się :
- szerokość w liniach rozgraniczających - 25,0/20,0 m,
- przekrój uliczny ze ścieżką rowerową o minimalnej szerokości 2,0 m.

04KD Z1/2   Istniejący i projektowany odcinek drogi powiatowej nr 2363D.
Ustala się :
- min. szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m,
- realizację skrzyżowań z drogami 01KD oraz 08KD i 12KD.

05KD D1/2   Istn. ulica dojazdowa biegnąca śladem drogi na dz. nr 223 i 224 (obr.Sieniawka).
Ustala się :
- min. szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0,
- korektę skrzyżowania z drogą 02KD, 
- przekrój uliczny.

06KD D1/2   Istniejący i projektowany odcinek ulicy dojazdowej biegnącej śladem drogi na dz. nr 436  (obr.Porajów).
Ustala się :
- min. szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 / 12,0 m,
- realizacja parkingu w sąsiedztwie zespołu ogrodów działkowych,
- przekrój uliczny.

07KD D1/2   Istniejący i projektowany odcinek ulicy dojazdowej biegnącej częściowo śladem drogi na dz. nr 194 (obr.Porajów).
Ustala się :
- min. szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 / 12,0 m,
- obustronny przekrój uliczny.

08KD L1/2   Odcinki projektowanej ulicy lokalnej obsługującej tereny zabudowy usługowo-produk-cyjnej.
Ustala się:
-  min. szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0,
- realizację ścieżki rowerowej o minimalnej szerokości 2,0m,
- przyuliczne miejsca parkingowe dla pojazdów dostawczych,
-  obustronne pasy zieleni izolacyjnej.

09KDW D1/2  Odcinki projektowanej wewnętrznej ulicy dojazdowej obsługującej tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej.
Ustala się:
-  min. szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0,
- jednostronny przekrój uliczny,
- przyuliczne miejsca parkingowe dla pojazdów dostawczych,
-  obustronne pasy zieleni izolacyjnej.

10KDW D1/2    Proj. odcinki wewnętrznych ulic dojazdowych obsługujących tereny zabudowy
11KDW D1/2    usługowo-produkcyjnej.
Ustala się min. szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0.

12KD D1/2   Odcinek istn. drogi powiatowej nr 2363D biegnący śladem drogi na dz. nr 242
                     (obr. Kopaczów).
Ustala się min. szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 i jednostronny przekrój uliczny ze ścieżką rowerową o szer. 2,0 m.


2. Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu nr 2 określa się nastę-pujące przeznaczenie i warunki zagospodarowania:

01 KP   Teren proj. parkingu położony na cz. dz. nr 236 w Porajowie.
Ustala się lokalizację parkingu dla pojazdów samochodowych w granicach jak na rysunku planu, a ponadto:
-  nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
- konieczność realizacji nawierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych ze zbiorczym syste-mem odprowadzenia wód opadowych i separacją substancji ropopochodnych,
-  realizację wysokiej zieleni izolacyjnej jak na rysunku planu.
Dopuszcza się lokalizację parterowej towarzyszącej zabudowy usługowej o łącznej powierzchni zabudowy mniejszej niż 100 m2.

02 RZ   Teren trwałych użytków zielonych zakrzewień. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.


3. Dla terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu nr 3 określa się następu-jące przeznaczenie i warunki zagospodarowania:

01 KS   Teren istn. i proj. obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej położony w za-chodniej części wsi Porajów.

Ustala się lokalizację obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej w granicach terenu jak na rysunku planu, a ponadto:
-  konieczność realizacji nawierzchni utwardzonej nieprzepuszczalnej ze zbiorczym systemem odprowadzenia wód opadowych i separacją substancji ropopochodnych,
-  realizację wysokiej zieleni izolacyjnej jak na rysunku planu.
Dopuszcza się lokalizację parterowej towarzyszącej zabudowy usługowej o nieprzekraczalnych liniach zabudowy jak na rysunku planu i maksymalnej łącznej powierzchni zabudowy mniejszej niż 200 m2.


4. Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu nr 4 określa się nastę-pujące przeznaczenie i warunki zagospodarowania

01 RM   Teren proj. zabudowy zagrodowej położony na dz. nr 77/10 i 77/11 w Kopaczowie.

Ustala się lokalizację zabudowy zagrodowej pod warunkiem zachowania linii zabudowy jak na ry-sunku planu i podzielenia terenu na nie więcej niż 2 nieruchomości o minimalnej powierzchni 1500 m2 każda. 

02 R   Teren otwarty użytków rolnych położony na dz. nr 77/1 w Kopaczowie. Ustala się zakaz za-budowy kubaturowej.
 

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu.

§ 17
Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału
nieruchomości objętych planem

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu należy - jeżeli ustale-nia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej - ustalić, czy przewidywane prze-znaczenie dzielonego terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.
2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do ustalonych w planie dróg publicznych - bezpo-średni lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne. Na terenach zabudowy mieszkaniowej ozna-czonych w rysunku planu symbolem MN dopuszcza się ustalanie służebności przejazdu dla za-pewnienia dostępu do dróg publicznych.
3. Dopuszcza się wtórną parcelację terenu na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz pod warunkiem zachowania następujących minimalnych wielkości wydzielanych działek (o ile usta-lenia szczegółowe nie stanowią inaczej):
a) dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową:
 - jednorodzinną wolnostojącą:                 800 m2,
 - jednorodzinną bliźniaczą:       500 m2,
 - jednorodzinną szeregową:       330 m2,
 - wielorodzinną                 2000 m2;
b) dla działek przeznaczonych pod zabudowę usługową :            1500 m2;
c) dla działek przeznaczonych pod funkcje produkcyjne, składowe
 oraz produkcyjno-usługowe (U/P)               2500 m2;
d) dla zabudowy zagrodowej                1500 m2.
4. Ustalone minimalne wielkości wydzielanych działek nie dotyczą parceli wydzielanych w celu po-większenia i poprawy warunków zagospodarowania na działkach sąsiednich.
5. Ustalenia dotyczące minimalnych wielkości działek nie dotyczą istniejących parceli o mniejszej niż wymagana powierzchni.
6. Ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanych działek:
a) 7,5 m - dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie szeregowej,
b) 15 m - dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie bliźniaczej,
c) 20 m - dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej,
d) 20 m - dla zabudowy usługowej,
e) 25 m - dla zabudowy usługowo-produkcyjnej i produkcyjnej.
7. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od ustalonych minimalnych szerokości frontów w przy-padku działek plombowych lub działek o nieregularnych kształtach.
8. W wypadku dokonywania podziałów terenów dla wydzielenia pasów drogowych nie określo-nych w rysunku planu ustala się minimalną szerokość działek dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych:
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej: 6,0 m - dla obsługi do 4 działek i 8,0 m dla obsługi więcej niż 4-ech działek,
b) na terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej  (U/P): 10,0 m.
9. Wydzielane drogi wewnętrzne winny spełniać wymogi dot. dróg pożarowych.
10. Do czasu realizacji ustaleń nin. planu ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenów.

 

§ 18
Szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony obszaru i terenu górniczego "Turoszów-Bogatynia I"

1. Północna część obszaru objętego planem położona jest w granicach obszaru górniczego i te-renu górniczego "Turoszów-Bogatynia I" określonych na rysunku planu nr 1.
2. Działalność górnicza przedsiębiorcy prowadzącego eksploatację węgla brunatnego nie może spowodować, w zasięgu terenu górniczego, wystąpienia zagrożeń wymagających stosowania dodatkowych zabezpieczeń konstrukcyjnych obiektów budowlanych, w tym sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
3. Szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy położo-nych w granicy terenu górniczego i obszaru górniczego Turoszów - Bogatynia I określone zo-stały w rozdz. 3 niniejszej uchwały.

§ 19
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

1. Jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej - dopuszcza się moż-liwość lokalizowania na terenach istniejącego i projektowanego zainwestowania obiektów tym-czasowych o funkcjach nie kolidujących z docelowymi, pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych dla ostatecznego zagospodarowania i nie utrudniających zagospodarowania tere-nów przylegających.
2. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym, pod warunkiem ich uporządkowania, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 20
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.


Rozdział 5
Ustalenia przejściowe i końcowe.

§ 21
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 22
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Dolnośląskiego.

§ 23
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Bogatyni.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
 
Paweł Szczotka