UCHWAŁA NR LXXXIII/509/10

RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA

z dnia 9 listopada 2010 roku

 

 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Beaty Witkowskiej na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dotyczącą niewłaściwie wykonanego odprowadzenia wód gruntowych co w następstwie opadów deszczu doprowadza do zalewania piwnicy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pani Beaty Witkowskiej Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

                             

 

§ 1

 

Uznaje za zasadną skargę Pani Beaty Witkowskiej z dnia 10 września 2010 roku na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Bogatyni. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

 

§ 3

           

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

                                                                                                                                        

Paweł Szczotka