UCHWAŁA Nr  LXXXIII/512/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego  na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dotyczącą zaniechania wykoszenia trawy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
                             

§ 1

Uznaje za bezzasadną skargę Pana Zbigniewa Jankowskiego z dnia 27 maja 2010 roku na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni  w związku z zaniechaniem wykoszenia trawy na posesji skarżącego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
 
Paweł Szczotka