Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Ogłoszenie na nabór na wolne stanowisko - Audytora wewnętrznego

URZĄD MIASTA I GMINY W BOGATYNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Audytora wewnętrznego

Wymagania niezbędne, jakie musi spełniać kandydat:

1)  ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)  nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)  posiada wyższe wykształcenie;

5)  posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

 

1.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Wykonywanie czynności przewidzianych dla audytora wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych

- warunki pracy: wymiar pełnego etatu.

2.      Wymagane dokumenty:

 

1)     list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926    z późn. zm.),

2)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,     

5)     oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gmina.bogatynia.sisco.info) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1,    59-920 Bogatynia.                                                                                  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsług Interesanta Urzędu Miasta  i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego”

w terminie do dnia 07.02.2011r.

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną pisemnie powiadomieni o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

 

Data ogłoszenia : 27.01.2011r.

Metadane

Źródło informacji:Danuta Gogola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Łohyn
Data wprowadzenia:2011-01-27 13:42:00
Opublikował:Marcin Łohyn
Data publikacji:2011-01-27 13:44:45
Ostatnia zmiana:2011-01-27 13:44:47
Ilość wyświetleń:2140

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij