UCHWAŁA NR XIII/ 129/ 11
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 9 maja 2011 roku


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru wsi Jasna Góra.


 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XII/84/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 maja 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Jasna Góra, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonym uchwałą  Nr XXXII/255/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 stycznia 2001r., oraz zmienionym uchwałą Nr XXXVII/325/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2006r. i uchwałą nr LXIV/381/2010 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia     15 lutego 2010r. Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 
 
 Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Jasna Góra.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący integralną część planu,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.
4. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 5 oraz rysunek planu,
2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 5,
3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 5,
4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 5,
5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 5 oraz rysunek planu,
6) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości objętych planem – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 5,
7) granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 5,
8) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 5,
9) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 4,
10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 4,
11) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 6.

§2

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – obowiązujące,
3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszące się do ich przeznaczeń oraz warunków zabudowy i zagospodarowania,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy,
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

§3

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Jasna Góra;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
3) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
4) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu;
5) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych uchwały;
6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg oznaczony na rysunku planu nie może ulegać przesunięciu;
8) terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrębnych
9) terenach zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
a) działalności biurowej (obsługa działalności gospodarczej i zarządzania, poradnictwo /kancelarie finansowe i prawne, usługi finansowe – banki, usługi w zakresie ubezpieczenia,  poczta, centrum konferencyjne),
b) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw i sprzedaży samochodów,
c) gastronomii,
d) usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych, tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy artykułów i sprzętu użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem naprawy samochodów i motocykli,
e) produkcji drobnej związanej z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych -piekarnia, cukiernia,
f) usług turystyki,
g) sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej,
h) usług informatycznych i łączności,
i) wystawiennictwa i działalności targowej,
j) projektowania i innych form pracy twórczej,
k) kultury i rozrywki,
l) nauki,
m) oświaty,
n) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna),
o) opieki społecznej,
p) działalności kościołów,
q) usług publicznych (sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, administracji publicznej, łączności, bezpieczeństwa publicznego);
10) obiektach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia terenów i urządzenia techniczne z nimi związane (obiekty budowlane), obejmujące:
a) sieci i urządzenia wodociągowe,
b) sieci i urządzenia kanalizacyjne,
c) sieci i urządzenia elektroenergetyczne,
d) sieci urządzenia gazownicze,
e) stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne,
f) urządzenia radiokomunikacyjne,
11) infrastrukturze drogowej – należy przez to rozumieć obiekty budowlane / budowle, obejmujące:
a) drogi wewnętrzne: dojazdy, drogi pieszo-jezdne,
b) ciągi piesze i place,
c) ciągi pieszo-rowerowe,
d) parkingi;
12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku;
13) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stanowiąca stosunek powierzchni zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych (w tym gospodarczych i garaży) w obrębie działki do powierzchni tej działki;
14) wysokość okapu lub gzymsu – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu okapu / gzymsu głównego budynku z dachem stromym;
15) wysokość kalenicy – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu kalenicy;
16) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci oraz symetrii układu połaci;
17) kącie nachylenia połaci – należy przez to rozumieć kąt mieszczący się w zakresie określonym w planie, jednakowy dla głównych połaci dachu;
18) terenie zainwestowanym – należy przez to rozumieć tereny zabudowane i zagospodarowane w całości lub części w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
19) terenie niezainwestowanym – należy przez to rozumieć teren niezabudowany i niezagospodarowany oraz zagospodarowany tymczasowymi obiektami gospodarczymi / garażowymi w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
20) stanie istniejącym – należy przez to rozumieć stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;
21) budynki projektowane – należy przez to budynki, które mogą zostać zrealizowane w obszarze planu na terenach niezainwestowanych oraz terenach wolnych od zabudowy, powstałych po wyburzeniu budynków na terenach zainwestowanych.

Rozdział 2.
 Przeznaczenie terenu.
 
 §4
 
1. Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz rysunek planu.
2. W planie wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN.
3. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami literowymi i cyfrowymi.
4. Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe terenu.
5. W treści uchwały, w zależności od potrzeb, dla poszczególnych terenów, ustala się:
1) indywidualne ograniczenia i zakazy oraz nakazy dotyczące podstawowego przeznaczenia terenów,
2) rodzaj oraz warunki lokalizacji przeznaczenia uzupełniającego (funkcji dopuszczalnej),
6. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające.
 
 §5
 
1. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych, odmiennych od ustaleń planu, przy zachowaniu następujących warunków:
1) ograniczyć uciążliwości tych funkcji zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska, jakie winny obowiązywać na terenach o użytkowaniu ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w tym dla terenów sąsiednich,
2) zapewnić w granicach działek tych funkcji odpowiednią liczbą miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
3) istniejące budynki związane z istniejącą funkcją nie mogą podlegać rozbudowie i nadbudowie.
 
 §6
 
1. W przypadku braku dla wydzielonych terenów ustaleń regulacyjnych w zakresie warunków zagospodarowania terenów, zasady zagospodarowania dla nich wynikają z przepisów odrębnych.
2. Sprawy nie uregulowane niniejszą uchwałą a dotyczące ładu przestrzennego należy rozstrzygać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zachowania walorów urbanistycznych, danego miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia o pozytywnych cechach architektonicznych oraz ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.
 
 Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§7

1. Nieprzekraczalną linię zabudowy określa rysunek planu.
2. Od strony ulic i przestrzeni publicznej, wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować w nawiązaniu do układu dróg /równolegle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy.

§8

1. Na elewacjach budynków mogą być umieszczone wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa przestrzennego i tablice informacyjne wyłącznie odnoszące się do przedmiotu działalności na danym budynku lub nieruchomości, przy zachowaniu następujących warunków:
1) rozwiązania kolorystyczne wszystkich umieszczanych na elewacji elementów winny charakteryzować się barwami stonowanymi, o niskiej chromatyczności,
2) tablice umieszczać na elewacji z poszanowaniem kompozycji i elementów architektonicznego jej ukształtowania,
3) na elewacji może być umieszczana jedna tablica lub jeden zespół tablic,
4) zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie,
5) zespół tablic, obsługujących więcej niż jeden podmiot / instytucję, usytuować w części parterowej, przy wejściu do budynku.
6) maksymalna powierzchnia zespołu tablic informacyjnych / tablicy informacyjnej na jednej elewacji budynku nie może przekroczyć: 1,2m2;
7) szyldy umieszczać w sposób zapewniający harmonijne ukształtowanie elewacji budynku oraz ochronę elementów architektonicznego jej ukształtowania,
8) dopuszcza się lokalizację znaku firmowego lub marki / logo w kształcie i wielkości dostosowanej do parametrów zabudowy.
2. Na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację przestrzenno-architektonicznych nośników reklam i informacji, usytuowanych na terenie (słupów ogłoszeniowych, tablic, drogowskazów).
3. Ustala się następujące warunki kształtowania obiektów przestrzenno-architektonicznych nośników reklam i informacji, o których mowa w ust. 2:
1) maksymalna wysokość obiektów nie może przekroczyć: 2,5m,
2) maksymalna powierzchnia pojedynczej tablicy reklamowej / informacyjnej nie może przekroczyć 1,2m2;
3) na każdym wydzielonym w planie terenie dopuszcza się wyłącznie jeden element nośnika reklam i informacji,
4) dopuszcza się odmienne inne ukształtowania nośników reklam i informacji, pod warunkiem, że będą elementami miejskiego systemu informacji wizualnej / turystycznej.
 
 §9
 
1. Wzdłuż linii rozgraniczających terenów oznaczonych symbolem MN oraz innych terenów dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu następujących warunków:
1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg winny się charakteryzować jednakową wysokością oraz wspólnymi lub jednakowymi cechami rozwiązań plastycznych / architektonicznych i materiałowych,
2) wykluczyć lokalizacje ogrodzeń betonowych, w tym prefabrykowanych,
3) ogrodzenia ukształtować z przęseł ażurowych, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 50% powierzchni przęsła
4) dopuszcza się ogrodzenia drewniane lub metalowe,
5) maksymalna wysokość ogrodzeń nie może przekroczyć 1,5m2.

 Rozdział 4
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.

§10

1. Minimalna szerokość pasa terenu pod drogę wewnętrzną powinna wynosić 8m.
2. Elementy komunikacji służące pieszym należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§11

1. Dla nowej zabudowy, w granicach działek budowlanych, należy zapewnić odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych / gospodarczych.
2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy ustalić w oparciu o następujące minimalne wskaźniki:
1) na potrzeby zabudowy mieszkaniowej – 1m.p./1 mieszkanie,
2) na potrzeby usług, w następującym zakresie:
a) obiekty handlowe – 1m.p./50m2 p.u.,
b) restauracje, kawiarnie – 1m.p./10 miejsc konsumpcyjnych,
c) usługi pozostałe – 1m.p./50 - m2 p.u.

§12

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę obszaru planu poprzez gminną sieć wodociągową.
2. Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy gminny system odprowadzenia ścieków.
3. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych komunalną siecią kanalizacyjną deszczową, przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych.
4. Wody opadowe odprowadzane z utwardzonych terenów, takich jak drogi, parkingi, place manewrowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopochodnymi, należy podczyszczać w stosownych urządzeniach. W przypadku stosowania powierzchni częściowo utwardzonych, zabezpieczyć odpowiednio środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.
5. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie usuwania i utylizacji odpadów stałych:
1) składowanie czasowe odpadów wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych,
2) składowanie, segregacja i utylizacja z wykorzystaniem terenów gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenach komunalnego wysypiska.
6. Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
7. Ustala się zasilanie obiektów w ciepło w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne ochrony środowiska oraz wymagania zawarte w przepisach odrębnych.
8. Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
9. Ustala się zasilenie obiektów w ciepło w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych.

§13

1. Na obszarze objętym planem zakłada się funkcjonowanie stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej działającej zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne.
2. Urządzenia i sieci telekomunikacji należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§14

1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi – wskazanych w ustaleniach szczegółowych – dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obsługujących poszczególne tereny.
2. Dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojących stacji transformatorowych na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki.
3. Przebudowę linii elektroenergetycznych, w przypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami, przeprowadzić na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne.
4. Zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji winno nastąpić na warunkach określonych przez właściciela sieci.


Rozdział 5
Ustalenia szczegółowe.

§15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem nr 1MN ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) uzupełniające:
a) obiekty infrastruktury technicznej;
b) infrastruktura drogowa;
c) zieleń urządzona;
d) usługi;
3) usługi mogą zajmować na działce nie więcej niż 40% powierzchni całkowitej terenu.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,35;
2) teren podlega ochronie przed hałasem, jak tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego:
1) ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) w przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych lub budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej;
2) w rozwiązaniach architektonicznych stosować:
a) wysoki stromy dach (prosty symetryczny – dwuspadowy) ze szczytami oraz wysuniętymi okapami;
b) tradycyjne materiały budowlane, takie jak – cegłę klinkierową, drewno, kamień, tynki, szkło;
3) w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie:
a) elementów wzbogacających bryłę dachu, takie jak lukarny, dodatkowe dachy ze szczytami – zwieńczające wysunięte elementy budynku (ryzality ganki, przedsionki, strefy wejściowe) lub rozbudowanego rzutu budynku;
b) poziomych podziałów elewacji, wydobytych rozwiązaniami materiałowymi i architektonicznymi;
b) deskowanych szczytów (w drugiej kondygnacji);
c) przeszklonych elewacji;
d) innych elementów detalu, takich jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej.
4) ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki budynku:
a) wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku;
b) dla głównej płaszczyzny elewacji stosować kolory jasne i stonowane, z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych;
5) zasady kształtowania nośników reklam umieszczonych na elewacji budynku oraz kształtowania ogrodzeń, zawarte są w rozdz. 3.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) usytuowanie linii zabudowy nieprzekraczalnej – oznaczono na rysunku planu;
2) charakter zabudowy – wolnostojąca / zwarta;
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,30;
4) maksymalna wysokość kalenicy budynku – 11 m;
5) maksymalna wysokość okapu budynku – 5,5 m;
6) dach – stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami,
7) kąt nachylenia połaci dachu: 380 do 450;
8) materiał pokrycia dachu – dachówka ceramiczna / betonowa koloru czerwonego / ceglanego / grafitowego.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały;
2) pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych;
3) ustala się następujące parametry działek pod zabudowę mieszkaniową:
a) minimalną pow. dz.: 700m2;
b) minimalna szer. dz.: 25m;
c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego: 45 do 900.
7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd z istniejących dróg położonych w otoczeniu terenu.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów nie występują.

 Rozdział 6
Ustalenia uzupełniające.

§16

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów MN w wysokości 30%.

 Rozdział 7
Przepisy końcowe.

§17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

 

§18

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
 
Patryk Stefaniak