KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.