UCHWAŁA NR XXI/202/11
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 11 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia

 

Na podstawie art. 20 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XLIV/285/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/255/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 stycznia 2001r., oraz zmienionym uchwałą Nr XXXVII/325/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2006r. i uchwałą nr LXIV/381/2010 Rady Gminy i Miasta Bogatyni z dnia 15 lutego 2010r.

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia.
2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunkach planu, stanowiących załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 1 stanowiący integralną część planu, obejmujący następujące rysunki planu:
- rysunek nr 1 w skali 1:2000 (obszar I),
- rysunek nr 2 w skali 1:2000 (obszar II),
- rysunek nr 3 w skali 1:2000 (obszar III),
- rysunek nr 4 w skali 1:2000 (obszar IV),
- rysunek nr 5 w skali 1:2000 (obszar V),
- rysunek nr 6 w skali 1:2000 (obszar VI),
- rysunek nr 7 w skali 1:2000 (obszar VII),
- rysunek nr 8 w skali 1:5000 (obszar VIII – obszar terenów rolnych);
2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.
 
§2
1. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasad ochrony środowiska i przyrody,
3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej,
6) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,
9) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
10) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§3
Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
3) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
4) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu; elementy te obejmują w szczególności: dojścia i dojazdy, place gospodarcze, miejsca postojowe, zieleń przydomową, urządzenia wypoczynku i rekreacji oraz obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury technicznej;
5) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie , które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej;
6) terenach zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
a) działalności biurowej (obsługa działalności gospodarczej i zarządzania, poradnictwo / kancelarie finansowe i prawne, usługi finansowe – banki, usługi w zakresie ubezpieczenia,  poczta, centrum konferencyjne),
b) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw i sprzedaży samochodów,
c) gastronomii,
d) usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych, tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy artykułów i sprzętu użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem naprawy samochodów i motocykli,
e) produkcji drobnej związanej z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych -piekarnia, cukiernia,
f) usług turystyki,
g) sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej,
h) usług informatycznych i łączności,
i) wystawiennictwa i działalności targowej,
j) projektowania i innych form pracy twórczej,
k) kultury i rozrywki,
l) nauki i oświaty (edukacji),
m) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna),
n) opieki społecznej,
o) działalności kościołów,
p) usług publicznych (sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, administracji publicznej, łączności, bezpieczeństwa publicznego);
7) terenach produkcji i aktywności gospodarczej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów, które służą działalności w zakresie:
a) produkcji,
b) handlu hurtowego i magazynowania,
c) logistyki (przeładunku towarów),
d) obsługi komunikacji i transportu,
e) dystrybucji detalicznej paliw i produktów naftowych – stacje paliw,
f) usług w zakresie stolarstwa i kamieniarstwa;
8) obiektach obsługi komunikacji samochodowej – należy przez to rozumieć:
a) obiekty sprzedaży, obsługi i naprawy samochodów oraz motocykli,
b) obiekty sprzedaży i naprawy sprzętu budowlanego i rolniczego,
c) garaże i parkingi wydzielone – o funkcji samodzielnej,
d) stacje demontażu pojazdów;
9) infrastrukturze drogowej – należy przez to rozumieć obiekty budowlane, obejmujące:
a) drogi wewnętrzne (jezdnie i place manewrowe),
b) chodniki, ciągi piesze i place,
c) ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe i piesze,
d) parkingi,
e) obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu;
10) obiektach o funkcjach pomocniczych – należy przez to rozumieć garaże i obiekty gospodarcze oraz wiaty, użytkowane zgodnie z wyznaczonym przeznaczeniem terenu
11) wysokość okapu lub gzymsu – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku z dachem stromym, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu okapu / gzymsu głównego
12) wysokość kalenicy – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku
13) wysokość elewacji / attyki – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu górnej najwyższej krawędzi elewacji / krawędzi attyki budynku z dachem płaskim (o kącie nachylenia połaci mniejszym od 120); poziom terenu przy budynku, od którego będzie liczona wysokość, może różnić się od poziomu jaki występował na terenie niezainwestowanym, o nie więcej niż 1m;
14) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych (w tym pomocniczych - gospodarczych i garaży) w obrębie działki do powierzchni tej działki.

§4
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem,
2) granice wydzielonych obszarów w skakali 1:2000 i 1:5000,
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
4) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
5) oznaczenia klasyfikacji technicznej dróg,
6) nieprzekraczalna linia zabudowy,
7) granica strefy ochrony konserwatorskiej.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

Rozdział 2.
 Przeznaczenie terenu.
 
 §5
1. Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz rysunek planu.
2. W planie wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:
1) tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych, oznaczone symbolem EW;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, oznaczone symbolem MNU;
3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U;
4) tereny produkcji i aktywności gospodarczej, oznaczone symbolem P;
5) tereny cmentarzy, oznaczone symbolem ZC;
6) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R,
7) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL,
8) tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolem Ws;
9) tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone symbolem E,
10) tereny infrastruktury technicznej – wodociągi, oznaczone symbolem W;
11) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KD;
12) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.
3. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami literowymi i cyfrowymi.
4. Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe.
5. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające.
 
 §6
1. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych, odmiennych od ustaleń planu, przy spełnieniu następujących warunków:
1) ograniczone zostaną uciążliwości tych funkcji do wielkości wynikających z obowiązujących standardów jakości środowiska, jakie winny obowiązywać na terenach o użytkowaniu ustalonym w planie,
2) w granicach działek tych funkcji zapewniona zostanie odpowiednia liczba miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
3) ustala się zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku / części budynku związanego z tą funkcją

Rozdział 3.
 Zasady ochrony środowiska i przyrody
 
§7
1. Na terenach wyznaczonych w planie ustala się następujące minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej działki:
1) dla terenu MNU: 0,35;
2) dla terenu 1U: 0,25;
3) dla terenu 2U: 0,20;
4) dla terenu 3U: 0,20;
5) dla terenu 1P: 0,25;
6) dla terenu 2P: 0,10.
 
§8
1. W zakresie ochrony przed uciążliwością hałasu, ustala się:
1) tereny oznaczone symbolem MNU – podlegają ochronie jak tereny mieszkaniowo – usługowe;
2) tereny oznaczone symbolem 1U – podlegają ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
 
§9
1. Część obszaru planu znajduje się w obrębie Obszaru Górniczego „Turoszów – Bogatynia” utworzonego decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr GOsm/756/93/92 z dnia 30.06.1993r. oraz w terenu górniczego „Turoszów – Bogatynia I”, utworzonego decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr BKk/PK/555/96 z dnia 21.03.1996r.
2. Granice Obszaru Górniczego i Terenu Górniczego „Turoszów – Bogatynia I” oznaczono na rysunku planu.

§10
1. Tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych, oznaczone symbolem EW, położone są w części na terenach zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego nadkładu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, o nieustabilizowanych warunkach geologicznych.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, stanowią tereny narażone osuwaniem się mas ziemnych.

§11
1. W zagospodarowaniu terenów należy dążyć do zachowania występujących na obszarze planu zespołów zieleni, krzewów i drzew, w tym związanych z naturalnymi ciekami i rowami.
2. Zasady ochrony oraz warunki usunięcia drzew i krzewów określają przepisy odrębne.
3. Część obszaru objętego planem położona jest w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”.
4. Granicę projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”, oznaczono na rysunku planu.
5. Zasady i zakres prowadzenia monitoringu ptaków, nietoperzy i innych elementów środowiska na etapie  procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określają przepisy odrębne.

§12
1. Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych oraz ich ochronę.
2. Dopuszcza się zarurowanie rowów melioracyjnych i cieków kolidujących z planowanym zagospodarowaniem dotyczącym dróg i infrastruktury technicznej, wraz ze zmianą ich przebiegu.
3. W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno-środowiskowych.
4. Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę.

Rozdział 4.
 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
 i krajobrazu kulturowego.

§13
1. Ochronie prawnej podlegają:
1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków;
2) obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków,
3) zabytki archeologiczne – stanowiska archeologiczne oraz obiekty i znaleziska archeologiczne,
4) założenie cmentarne, w tym wpisane do rejestru zabytków.
2. W granicach obszaru objętego planem znajdują się następujące budynki i obiekty zabytkowe, ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków:
1) zlokalizowane na terenie wsi Działoszyn:
a) budynki mieszkalne i gospodarcze, o następujących nr: 34, 38, 40 (z zab. gosp.), 42, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 60, 61, 62,63, 64, 66, 74, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 93, 9,6, 100, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 119, 120, 124, 127, 129, 135, 136, 137, 147, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 157, 159, 160,162, 163, 164,
b) budynek szkoły,
c) kapliczki przy budynku nr 102;
2) zlokalizowane na terenie miasta Bogatynia przy ul Wiejskiej (d. wsi Zatonie):
a) kapliczki przy kościele parafialnym,
b) budynki gospodarczego na cmentarzu,
c) plebania,
d) pomnik poległych w I Wojnie Światowej,
e) budynki mieszkalne i gospodarcze, o następujących nr: 71, 73, 79, 81, 85, 99, 101, 102, 104, 106, 112, 118, 122, 124;
3) budynki mieszkalne i gospodarcze zlokalizowane na terenie wsi Wyszków, o następujących nr: 8, 16, 21.
3. Budynki zabytkowe, o których mowa w ust. 2, jak i tworzone przez nie zespoły, podlegają ochronie, w zakresie następujących elementów architektonicznego ich ukształtowania:
1) bryły budynków;
2) kształtu i geometrii dachu;
3) ceramicznego pokrycia dachu, w tym rodzaju dachówki i jej koloru;
4) wielkości i proporcji rzutu budynku;
5) zasad kompozycji elewacji i bryły oraz występujących elementów kształtujących elewację (układu okien, osi kompozycyjnych, proporcji w ukształtowaniu elementów elewacji, podziałów poziomych i pionowych);
6) elementów konstrukcji ryglowej i przysłupowej oraz detalu architektonicznego;
7) wykroju / podziału okien, stolarki drzwiowej (typu stolarki drzwi i okien);
8) innych charakterystycznych elementów lokalnej tradycji budowlanej / architektonicznej wsi, takich jak: ozdobne szczyty z charakterystycznymi formami elementów dekoracyjnych, obramienia okienne, gzymsy, pilastry, portale ozdobne, elementy wejściowe i ganki, werandy, lukarny, elementy konstrukcji ryglowej, okładziny z desek, portale ozdobne, cokoły i podmurówki z ich naturalnymi materiałami;
9) rodzaju materiałów budowlanych, wynikających z lokalnej tradycji budowlanej.
4. Ochrona obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, powinna polegać na ich utrzymaniu, odbudowie i / lub przywróceniu zdegradowanych elementów ich architektonicznego ukształtowania i detalu.
5. Dopuszcza się remonty, przebudowę i rozbudowę oraz odbudowę budynków zabytkowych.
6. W pracach konserwatorskich i restauratorskich oraz przy wszelkich robotach budowlanych wykorzystać dostępne materiały ikonograficzne oraz w niezbędnym zakresie przeprowadzić badania architektoniczne / konserwatorskie.
7. Wszelkie roboty budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach (objętych ochroną postanowieniami planu), jak i w ich otoczeniu (w granicach działki, na której są zlokalizowane), prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami planu.
8. Przepisom uchwały podlegają wszystkie obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków po dniu wejścia uchwały w życie.

§14
1. Na obszarze planu znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:
1) Kościół parafialny pw św Marii Magdaleny – nr rej: 1981 z dnia 21.01.1967 r.;
2) Cmentarz przykościelny przy ul. Wiejskiej – nr rej: 951/J z dnia 0.04.1989 r.
2. W przypadku podjęcia robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków obowiązują następujące warunki:
1) wszelkie roboty budowlane przy zabytkach, jak i w ich otoczeniu (w granicach działki, na której są zlokalizowane), prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zasadami określonymi w planie;
2) do prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wszelkich robót budowlanych wykorzystać dostępne materiały ikonograficzne oraz w niezbędnym zakresie przeprowadzić badania architektoniczne / konserwatorskie.

§15
1. Dla zespołów zabudowy, zlokalizowanych we wsi Działoszyn i Wyszków oraz w rejonie ul Wiejskiej (d. wieś Zatonie), plan wyznacza strefę ochrony konserwatorskiej.
2. Granicę strefy oznaczono na rysunku planu.
3. W granicach wyznaczonej strefy przedmiotem ochrony są:
1) budynki i obiekty zabytkowe,
2) historyczny ruralistyczny układ przestrzenny wsi i zasady jego rozplanowania,
3) cmentarze,
4) zespoły budowlane lub pojedyncze budynki zabudowy zagrodowej, gospodarczej i mieszkaniowej,
5) cechy stylistyczne budynków ukształtowanych regionalną tradycją budowlaną, takie jak:
a) gabaryty i zasady ukształtowania bryły budynków,
b) rozplanowanie zespołów budowlanych / zagrodowych,
c) kształt i geometria dachów – rodzaj dachów oraz układ połaci kąt ich nachylenia,
d) układ kalenicy,
e) ceramiczne pokrycie dachu, ceglany kolor pokrycia dachu,
f) kompozycje brył i elewacji, proporcje elementów architektonicznych kształtujących bryły i elewacje, formy elementów dekoracyjnych i detalu,
g) rozwiązania materiałowe, charakterystyczne dla istniejącej tradycji budowlanej,
6) istniejący układ dróg,
7) założenia zieleni, aleje, szpalery, drzewa,
8) zieleń ogrodowa / parkowe otoczenie zabudowy,
9) elementy krajobrazu naturalnego integralnie związane z zespołami zabudowy: cieki i ich przyrodnicze / łąkowe otoczenie zabudowy,
10) dominanty architektoniczne obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
11) panorama krajobrazowa zabudowy od strony dróg.
4. Ochrona wymienionych elementów zagospodarowania terenu i zabudowy oraz elementów krajobrazu naturalnego i panoram krajobrazowych polega na ich zachowaniu i modernizacji (rewaloryzacji) oraz na dopuszczeniu ich przebudowy i rozbudowy, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych i ustaleniami uchwały.
5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych na obszarze strefy konserwatorskiej, określają ustalenia planu w rozdz. 5, 6 i 10 oraz przepisy odrębne.

§16
1. Udokumentowane stanowiska archeologiczne oznaczono na rysunku planu.
2. Zasady ochrony zabytków archeologicznych i zasady postępowania w rejonie stanowisk archeologicznych w związku ze zmianą zagospodarowania, pracami ziemnymi oraz budową obiektów budowlanych, określają przepisy odrębne.

§17
1. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych.
2. Zasady ochrony zabytków archeologicznych oraz postępowania w przypadku odkrycia w toku prac budowlanych obiektów lub przedmiotów o cechach zabytkowych, jak i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, określają przepisy odrębne.

 Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.

§18
1. Na elewacjach budynków mogą być umieszczone wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa przestrzennego i tablice informacyjne wyłącznie odnoszące się do przedmiotu działalności na danym budynku lub nieruchomości, przy zachowaniu następujących warunków:
1) rozwiązania kolorystyczne wszystkich umieszczanych na elewacji elementów winny charakteryzować się barwami stonowanymi, o niskiej chromatyczności,
2) tablice umieszczać na elewacji z poszanowaniem kompozycji i elementów architektonicznego jej ukształtowania,
3) na elewacji może być umieszczana jedna tablica lub jeden zespół tablic,
4) zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie,
5) zespół tablic, obsługujących więcej niż jeden podmiot / instytucję, usytuować w części parterowej, przy wejściu do budynku.
6) szyldy umieszczać w sposób zapewniający harmonijne ukształtowanie elewacji budynku oraz ochronę elementów architektonicznego jej ukształtowania,
7) dopuszcza się lokalizację znaku firmowego lub marki / logo w kształcie i wielkości dostosowanej do parametrów zabudowy.
2. Na terenach oznaczonych symbolem MNU, U i P dopuszcza się lokalizację przestrzenno – architektonicznych nośników reklam i informacji, usytuowanych na terenie (słupów ogłoszeniowych, tablic, drogowskazów).
3. Ustala się następujące warunki kształtowania obiektów przestrzenno – architektonicznych nośników reklam i informacji, o których mowa w ust. 2:
1) maksymalna wysokość obiektów nie może przekroczyć: 2,5m,
2) maksymalna powierzchnia pojedynczej tablicy reklamowej / informacyjnej nie może przekroczyć:
a) 2,5m2 – na terenach P
b) 1,2m2 – na terenach U,
c) 1,0m2 – na terenach MNU;
3) dopuszcza się odmienne inne ukształtowania nośników reklam i informacji, pod warunkiem, że będą elementami miejskiego systemu informacji wizualnej / turystycznej,
4. Ustala się zakaz umieszczania reklam / nośników reklam i informacji na elektrowniach wiatrowych, z wyjątkiem znaku producenta.
 
 §19
1. Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki i oświetlenia elektrowni wiatrowych:
1) stosować kolory jasne, nie kontrastujące z otoczeniem,
2) wykluczyć odblaski i refleksy świetlne, poprzez zastosowanie matowych powłok lakierniczych,
3) stosować oświetlenia sygnalizacyjne i ochronne, zgodnie w wymogami prawa dla tego typu budowli.
 
 §20
1. Wzdłuż linii rozgraniczających terenów oznaczonych symbolem MNU, U, P dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu następujących warunków:
1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg winny się charakteryzować jednakową wysokością oraz wspólnymi lub jednakowymi cechami rozwiązań plastycznych / architektonicznych i materiałowych,
2) wykluczyć lokalizacje ogrodzeń betonowych, w tym prefabrykowanych,
3) ogrodzenia ukształtować z przęseł ażurowych, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 50% powierzchni przęsła z materiałów drewnianych lub metalowych.

Rozdział 6.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§21
1. Nieprzekraczalną linię zabudowy określają rysunki planu.
2. Dopuszcza się przekroczenie o 2,5m linii zabudowy elementami architektonicznego ukształtowania budynku, których łączna długość nie może przekroczyć 20% długości całej elewacji frontowej budynku.
3. Na terenach oznaczonych symbolem MNU, wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do oznaczonej na rysunkach planu linii zabudowy.
4. W przypadku nie wyznaczenia linii zabudowy na rysunku planu, nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi wyznaczają:
1) na terenach zainwestowanych: elewacje frontowe istniejących budynków, najbliższych lokalizacji,
2) na terenach nie zainwestowanych: przepisy odrębne.
5. Dopuszcza się podniesienie wysokości elewacji, okapu i kalenicy budynków niezabytkowych pod warunkiem zachowania parametrów maksymalnej wysokości określonej dla zabudowy projektowanej, określonych w rozdz. 10.
6. Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy.

§22
1. Dla terenów oznaczonych symbolem MNU, obejmujących zabytkowe układy przestrzenne w Działoszynie i Wyszkowie oraz w Bogatyni – w rejonie ul Wiejskiej (d. wieś Zatonie), ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:
a) zachować historyczny układ przestrzenny oraz elementy tworzące ten układ – budynki i zespoły budowlane, układ dróg, cieki naturalne i rowy oraz zieleń - towarzysząca zabudowie oraz naturalnym elementom zagospodarowania;
b) zachować i przebudować układ dróg, dostosowując ich przebieg do zabytkowego charakteru układu;
c) tereny zieleni należy formować jako założenia o swobodnych układach kompozycyjnych, nawiązujących do naturalnych form ukształtowania zieleni;
d) poszczególne zagrody / zespoły budowlane oddzielić żywopłotami i innymi formami zieleni,
e) dopuszcza się grupowanie budynków w zespoły budowlane, ukształtowane w nawiązaniu do układów zabudowy, charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlanej (półotwartych lub zamkniętych);
f) dopuszcza się lokalizację budynków o funkcjach pomocniczych;
2) ustala się następujące warunki prowadzania jakichkolwiek robót budowlanych (modernizacji, remontów, przebudowy, rozbudowy i odbudowy) oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy budynkach zabytkowych oraz budynkach ukształtowanych zgodnie z zasadami lokalnej tradycji budowlanej:
a) zachować bryłę budynku oraz geometrię dachu i jego wysokość,
b) zachować / odtworzyć historyczne pokrycie dachu (dachówka ceramiczna koloru czerwonego / ceglanego lub łupek) oraz zabytkowe elementy architektonicznego ukształtowania budynku i detalu,
c) odtworzyć i przywrócić nieistniejące zabytkowe i zdegradowane elementy architektonicznego ukształtowania budynku, w tym elementy historycznego ukształtowania budynków, podlegające ochronie,
d) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie okien,
e) wprowadzić / przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcji ramiaków (wyklucza się podział międzyszybowy);
f) rozbudowa może obejmować maksymalnie 25% pow. zabudowy budynku;
g) rozwiązanie architektoniczne rozbudowy / przebudowy ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku, określonych poprzez elementy architektonicznego jego ukształtowania, które podlegają ochronie, z zachowaniem wzajemnych między nimi relacji, proporcji i zasad kompozycyjnych (rozmieszczenia na elewacji),
h) wymiary i podział okien i drzwi oraz ich rozmieszczenie dostosować do kompozycji elewacji,
i) wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
j) w ukształtowaniu elewacji wykluczyć niezgodne z historycznym ukształtowaniem budynku materiały wykończeniowe, w tym okładziny z tworzyw sztucznych;
3) na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące warunki kształtowania nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków niezabytkowych / budynków ukształtowanych niezgodnie z zasadami lokalnej tradycji budowlanej:
a) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych lub budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej / architektonicznej,
b) wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
c) rzut budynku wolnostojącego ukształtować jako prostokątny,
d) w rozwiązaniach architektonicznych stosować: wysoki stromy dwuspadowy dach, o symetrycznych układach połaci i kalenicy, ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami i  ceramicznym pokryciu dachu,
e) w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie: elementów wzbogacających bryłę dachu, takie jak lukarny i dodatkowe dachy ze szczytami - zwieńczające wysunięte w rzucie elementy budynku (ryzality ganki, przedsionki, strefy wejściowe), deskowanych szczytów (w drugiej kondygnacji) oraz elementów konstrukcji szachulcowej jak i elementów z kamienia lub z cegły klinkierowej, przeszklonych elewacji;
4) ustala się następujące warunki kształtowania obiektów o funkcjach pomocniczych:
a) stosować dach dwuspadowy symetryczny lub pulpitowy, o nachyleniu połaci w granicach 12 – 350,
b) dopuszcza się inne pokrycie niż dachówka pod warunkiem zastosowania matowego materiału zadaszenia, koloru czerwonego (w ciemnym odcieniu),
c) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekroczyć 25% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;
d) wyklucza się lokalizację garaży blaszanych.


Rozdział 7
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.

§23
1. Na terenach oznaczonych symbolem 1U, 2U, 3U, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 1R, 1ZL, EW, E, W nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
2. Na terenach oznaczonych symbolem MNU dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie związane z obsługą imprez / festynów i spotkań rekreacyjno – wypoczynkowych. Tymczasowe zagospodarowanie lokalizować na okres trwania imprez okolicznościowych, spotkań i festynów.
3. Na terenach, o których mowa w ust.2, dopuszcza się lokalizacje letnich ogródków gastronomicznych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie może obejmować obiekty małej architektury oraz obiekty przenośne o formach namiotowych.
5. Ustala się następujące zasady i parametry kształtowania obiektów małej architektury:
1) stosować konstrukcję i wykończenie drewniane;
2) rozwiązanie architektoniczne – jednorodne dla całego terenu – ukształtować w nawiązaniu do regionalnej tradycji budowlanej i związanymi z nią formami detalu i snycerki (np. konstrukcji ryglowej / szachulcowej);
3) zadaszenie – strome, spadek połaci dachu w granicach 25 – 450,
4) maksymalna wysokość: 3,5m.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§24
1. Zachować przepisy odrębne oraz przepisy niniejszej uchwały.
2. Granice scalania i podziału dostosować do ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczających.
3. Parametry działek budowlanych na terenach oznaczonych symbolem MNU, U i EW, określa §25.
4. Pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach wynikających z przepisów odrębnych oraz potrzeb techniczno-użytkowych.
5. Dopuszcza się zachowanie podziałów działek zabudowanych pod warunkiem, że ich granice zapewniają zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem ustalonym w planie.
6. Terenom działek rolniczych, z części których wydzielono tereny pod zabudowę, zapewnić dostęp do dróg publicznych.


§25
1. Ustala się następujące parametry podziału na działki na terenie MNU:
1) minimalna pow. dz.: 1000m2,
2) minimalna szer. dz.: 25m,
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 65 – 900.
2. Ustala się następujące parametry podziału na działki na terenie 3U:
1) minimalna pow. dz.: 800m2,
2) minimalna szer. dz.: 30m,
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 65 – 900.
3. Ustala się następujące parametry działek na terenie oznaczonym symbolem EW:
1) minimalna pow. dz.: 2500m2,
2) minimalna szer. dz.: 35.


 Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§26
1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg określa rysunek planu i uchwała.
2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających określono w rozdz. 10.
3. Przy budowie dróg należy uwzględnić zasady lokalizacji sieci / przewodów infrastruktury technicznej, wynikające z przepisów szczególnych i ustaleń planu.
4. W pasie drogowym dopuszcza się lokalizację:
1) nowych urządzeń, przewodów i sieci infrastruktury technicznej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz normach branżowych.
2) urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi oraz ochroną środowiska,
3) elementów wyposażenia przestrzeni publicznej.
5. Zasady lokalizacji obiektów, o których mowa w ust. 4, w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, określają przepisy odrębne.
6. Elementy komunikacji służące pieszym należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
7. Przy przebudowie dróg w maksymalnym stopniu zachować istniejącą zieleń wysoką, zlokalizowaną w obrębie linii rozgraniczających.

§27
1. Dla nowej zabudowy, w granicach działek budowlanych, należy zapewnić odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych / gospodarczych.
2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy ustalić w oparciu o następujące minimalne wskaźniki:
1) na potrzeby zabudowy mieszkaniowej – 1m.p./1 mieszkanie,
2) na potrzeby obiektów produkcyjnych – 1m.p./100m2 p.u.,
3) na potrzeby usług, w następującym zakresie:
a) biura – 1m.p./100m2 p.u.,
b) obiekty handlowe – 1m.p./50m2 p.u.,
c) usługi turystyczne – 1m.p./4 łóżka,
d) restauracje, kawiarnie – 1m.p./10 miejsc konsumpcyjnych,
e) usługi pozostałe – 1m.p./80 - m2 p.u.

§28
1. Następujące tereny i elementy zagospodarowania mogą służyć wytyczeniu ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych:
1) tereny dróg i ulic – oznaczone symbolem KD L, KD D, KDW oraz inne drogi wewnętrzne, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
2) tereny lasów – oznaczone symbolem ZL, z wykorzystaniem wewnętrznych dróg leśnych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
2. Schemat przebiegu ścieżek rowerowych oznaczono na rysunku planu.

§29
1. Ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w wodę funkcjonujący w oparciu o urządzenia wodociągowe, w tym gminne sieci wodociągowe, magistralne i rozdzielcze.
2. Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia ścieków.
3. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych komunalną siecią kanalizacyjną deszczową, przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych.
4. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie usuwania i utylizacji odpadów stałych:
1) Magazynowanie czasowe odpadów wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych,
2) składowanie, segregacja i utylizacja z wykorzystaniem terenów gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenach komunalnego wysypiska.
5. Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
6. Plan dopuszcza ogrzewanie obiektów zarówno za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, jak i instalacji zasilanych gazem lub energią elektryczną przy spełnieniu wymogów ochrony środowiska oraz wymogów ochrony zabytków.
7. Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
8. Dopuszcza się grupowe oraz indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków, na warunkach określonych w przepisach odrębnych, jak i indywidualne systemy zaopatrzenia w wodę.

§30
1. W obszarze planu dopuszcza lokalizację:
1) sieci i urządzeń związanych z funkcjonowaniem farmy wiatrowej, w tym sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz sterowania,
2) sieci przedsiębiorstw energetycznych – dystrybucyjnych i przesyłowych;
3) obiektów budowlanych, urządzeń i przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych, obsługujących istniejące i projektowane zainwestowanie.
2. Projektowaną przesyłową sieć wodociągową o 400, oznaczono na rysunku planu.
3. Zasilanie / podłączenie projektowanego zainwestowania do istniejących sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji winno nastąpić na warunkach określonych przez właściciela sieci.
4. Urządzenia i sieci telekomunikacji należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
5. Przebudowę linii elektroenergetycznych, w przypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami, przeprowadzić na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne.
6. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy.

§31
1. W obszarze planu oraz w jego otoczeniu znajduje się elektroenergetyczne linie dystrybucyjne i przesyłowe 110kV, 220kV i 400kV, wraz z pasami technologicznymi, na których obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
2. Przebieg linii elektroenergetycznych, oznaczenie ich parametrów i numerów oraz granice pasów technologicznych, oznaczono na rysunku planu.
3. W pasie technologicznym oznaczonym na rysunku planu ustala się następujące warunki zagospodarowania i użytkowania jego terenów:
1) lokalizację wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń oraz związany z nimi sposób zagospodarowania terenu należy uzgodnić z operatorem sieci,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, w tym wywołujących strefy zagrożenia wybuchem,
3) obowiązuje zakaz lokalizacji konstrukcji wysokich, zagrażających bezpieczeństwu sieci,
4) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i jego bezpośredniego sąsiedztwa należy zaopiniować z operatorem sieci,
5) nie należy sadzić roślinności wysokiej pod liniami i odległości mniejszej od osi, wynoszących:
1) po 20m od linii 400kV,
2) po 16,5m od linii 220kV/110kV;
4. Dopuszcza się możliwość eksploatacji i modernizacji istniejących elektroenergetycznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych wysokiego napięcia, oraz możliwości ich odbudowy, przebudowy i rozbudowy.
5. Minimalną wymaganą odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej o napięciu 400kV, 220kV i 100kV, określają przepisy szczególne.
 
 Rozdział 10
Ustalenia szczegółowe.
 
§32
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1EW – 54EW ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych,
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej, tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) maksymalna wysokość wieży (od podstawy do osi wirnika): 136m;
2) maksymalna średnica wirnika (pracy skrzydeł): 115m.

§33
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU – 50MNU ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
2) ustala się następujące parametry kształtowania nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość kalenicy: 13m;
b) maksymalna wysokość okapu: 7,5m;
c) kąt nachylenia połaci dachu: 35 - 450.

§34
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej – szkoła w Działoszynie;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) istniejący układ zabudowy do zachowania;
2) charakter zabudowy: wolnostojąca / zwarta;
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,45;
4) maksymalna wysokość okapu / elewacji lub gzymsu – nie przekraczająca wysokości okapu / elewacji lub gzymsu najwyższego budynku zlokalizowanego na terenie.

§35
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej – kościół pw św. Marii Magdaleny;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zachować historyczny układ przestrzenny (poszczególne historyczne elementy układu oraz zasady ich rozplanowania i kompozycji);
2) wprowadzić ciągi zieleni szpalerowej wzdłuż granic założenia oraz wzdłuż podstawowego układu dróg i elementów składających się na wartości kompozycji układu (osi, granic wnętrz);
3) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy;
4) zachować bryłę budynku oraz geometrię dachu i jego wysokość,
5) zachować / odtworzyć historyczne pokrycie dachu oraz zabytkowe elementy architektonicznego ukształtowania budynku i detalu.

§36
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
2) charakter zabudowy: wolnostojąca / zwarta;
3) maksymalna wysokość kalenicy: 13m;
4) maksymalna wysokość okapu lub elewacji / attyki: 7,5m;
5) kąt nachylenia połaci dachu: 30 - 450;
6) dopuszcza się dachy płaskie.

§37
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny produkcji i aktywności gospodarczej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,45
2) charakter zabudowy: wolnostojąca / zwarta;
3) maksymalna wysokość kalenicy: 13m
4) maksymalna wysokość okapu lub elewacji / attyki: 7,5m;
5) kąt nachylenia połaci dachu: 30 - 450;
6) dopuszcza się dachy płaskie.

§38
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2P, 3P, 4P i 5P ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny produkcji i aktywności gospodarczej;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,85
2) charakter zabudowy: wolnostojąca / zwarta;
3) maksymalna wysokość okapu lub elewacji / attyki: 20,5m.

§39
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny cmentarza;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) teren obejmuje cmentarz zabytkowy wpisany do rejestru zabytków (nr rej: 951/J z dnia 0.04.1989 r.);
2) wszelkie roboty budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie przy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami planu;
3) teren historycznej części cmentarza zagospodarować jako miejsce pocmentarne.

§40
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E - 4E ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury drogowej, tereny zieleni urządzonej, tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,85
2) charakter zabudowy: wolnostojąca / zwarta;
3) maksymalna wysokość okapu lub elewacji / attyki: 7m.

§41
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1W – 4W ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – wodociągi.
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej.

§42
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Ws ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych;
2) przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny rolnicze i lasy.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji zabudowy.

§43
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze,
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny lasów, tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stawy), dogi wewnętrzne.
2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne,
2) ustala się zakaz lokalizacji:
a) budynków, w tym zabudowy zagrodowej oraz zabudowy związanej z produkcją rolną,
b) barakowozów oraz obiektów kontenerowych i kiosków oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
c) turbin wiatrowych.

§44
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lasów;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny rolnicze, tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stawy, zbiorniki), dogi wewnętrzne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zakres i sposób zagospodarowania rekreacyjnego określa ustawa o lasach oraz Plan Urządzenia Lasu,
2) wyklucza się lokalizacji budynków i budowli, z wyjątkiem obiektów dopuszczonych w przepisach odrębnych.
§45
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1KD G (droga główna - G1/2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352), wprowadza się następujące ustalenia:
1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających: w granicach istniejącego pasa drogowego (w obecnych granicach władania), w przypadku przebudowy drogi, zgodnie z projektem technicznym;
2) linia zabudowy w odległości min. 10 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej w obszarze zabudowanym, a w obszarze niezabudowanym w odległości 20 m od krawędzi jezdni;
3) w pasie drogowym lokalizować wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu;
4) obsługę obszarów przyległych ustala się wyłącznie poprzez skrzyżowania i zjazdy;
5) lokalizacja nowych zjazdów może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.

§46
1. Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD L – droga lokalna 1/2 - droga powiatowa nr 2367D, wprowadza się następujące ustalenia:
1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających: w granicach istniejącego pasa drogowego (w obecnych granicach władania),
2) w pasie drogowym lokalizować wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu;
3) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej oraz chodnika;
4) zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne.

§47
1. Dla terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 3KD D – 16KD D droga dojazdowa - 1/2 lub 1/1 wprowadza się następujące ustalenia:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: w ciągach istniejących dróg - w granicach istniejącego pasa drogowego (w obecnych granicach władania), dróg projektowanych – minimalna 10m;
2) w pasie drogowym lokalizować wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu;
3) zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne.

§48
1. Dla terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDW – 25KDW - droga wewnętrzna - wprowadza się następujące ustalenia:
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających: 5m;
2) zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne.

 Rozdział 11
Przepisy końcowe.

§49
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§50
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§51
Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
 
Patryk Stefaniak