Zarządzenie Nr 132/11
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Mieście i Gminie Bogatynia
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w składzie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.