UCHWAŁA NR XXXII/297/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 24 lutego 2012 roku


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), oraz art.13 ust.1, art.28 ust.1, art.34 ust. 6 i 6 a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 roku, Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
                   
§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie gruntu oznaczonego nr ewid. 18/7 AM 5 obr. III  o pow. 28 m2, położonego przy ul. Krzywej w Bogatyni zabudowanego garażem pobudowanym ze środków własnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy tj. Pana Piotra Bulandy.

2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
                                                       
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
               
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                              
Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Patryk stefaniak