UCHWAŁA NR XXXII/299/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 24 lutego 2012 roku


w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001r.  142, poz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy i Miasta
w Bogatyni uchwala,co następuje:
                                                                        § 1

W załączniku do Uchwały nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku 
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata
2009-2013” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik nr 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013” jak w załączniku nr 1 do uchwały.

                                                                       § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

                                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Patryk Stefaniak