UCHWAŁA Nr XXXV/311/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz  art. 211, art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy  o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 10.000,00 zł

§ 2

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy  o kwotę  550.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 10.400,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 540.000,00 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy  o kwotę 169.232,44 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 90.400,00 zł
- wydatki majątkowe kwota  78.832,44 zł
z tego: rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 28.832,440 zł

§ 3

Dokonuje się zwiększenia przychodów ogółem o kwotę 371.167,56 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2012 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 168.788.332,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 184.157.837,95 zł
- deficyt budżetu kwota 15.369.505,95 zł
- przychody budżetowe w wysokości 23.161.446,95 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 7.791.941,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr XXIX/272/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2012 rok.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak