Uchwała Nr XXXV/312/12
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Bogatynia na lata 2012-2020 dokonuje się następujących zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1. Zwiększa się dochody budżetowe w 2012 roku ogółem o kwotę 10.000,00 zł
– dochody bieżące kwota  10.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w 2012 roku ogółem o kwotę 89.800,00 zł
– wydatki bieżące kwota 89.800,00 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetowe w 2012 roku ogółem o kwotę  470.967,56 zł
– wydatki  majątkowe kwota 470.967,56 zł

4. Zwiększa się przychody ogółem o kwotę  371.167,56,00 zł
- wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXIX/271/11  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2012-2020.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak