UCHWAŁA NR XXXV/314/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 28 marca 2012 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w zachodniej części obrębu wsi Działoszyn w gminie Bogatynia


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w zachodniej części obrębu wsi Działoszyn w gminie Bogatynia.

§2

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk stefaniak