UCHWAŁA NR XXXV/316/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 28 marca 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia gruntów rolnych położonych w Zatoniu na okres do dziesięciu lat w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiących własność gminy Bogatynia z przeznaczeniem na cele rolne.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta  Bogatynia uchwala,co następuje:


§ 1

1.Wyraża się zgodę na wydzierżawienie kompleksu Nr 1 w skład, którego wchodzą działki o nr ewid: 260/1, 253, 234,185, 186, 183, 157, 160, 162, 170, 191, 192, 193/1, 194, 195, 196, 197/1, 198, 200, 188/7, 188/8, 188/9, 188/39, 188/36, 188/38, 188/12, 188/13, 188/14, 148/5, 188/35, 145/2, 145/3, 149, 150, 151, 152/1, 98/5, 99/1, 96/2, 101/1, 95, 94, 93/1, 103, 104/1, 91/5, 92/3, 92/8, 92/7, 93/4, 93/5, 152/2, 152/3, 137, 136, 100, 132, 115/1, 131, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 140, 141, 142, 144/2, 144/1, 80/2, 80/3, 79/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87, 89, 90/1, 241, 311, 313, 314/1,  315/1, 316/1, 334, 335/4, 336/2, 336/7, 337/11, 148/4 AM 1 w Zatoniu w drodze przetargu nieograniczonego.
2.Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionych w § 1 stanowi załącznik                   
do niniejszej uchwały.
  
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak