UCHWAŁA NR XXXV/317/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 28 marca 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat na dzierżawę garażu o powierzchni użytkowej 15,40 m2 usytuowanego na gruncie o nr ewid. działki 3/11 AM 18 obr. II położonego przy ul. Fryderyka Chopina stanowiący własność Gminy Bogatynia, z Panem Tomaszem Pędrak.
2.Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
               
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                              


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak