UCHWAŁA  NR XXXV/318/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 28 marca 2012 roku


w sprawie zamiany nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala,co następuje:


§ 1

Przeznacza się do zamiany prawo własności nieruchomości położonej w Bogatyni, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, działka o numerze ewidencyjnym:
- 27/190 AM 14 obr. II o powierzchni 936 m2 ,
w zamian za:
prawo własności nieruchomości położonej w Bogatyni, działka o numerze ewidencyjnym:
- 6/16 AM 7 obr. III o powierzchni 1274 m2 stanowiącej własność Państwa Waldemara i Magdaleny Manjurka.

§ 2

Przeniesienie praw na ww. nieruchomości nastąpi na zasadach i warunkach określonych przepisami prawa .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Patryk Stefaniak