Niezbędny formularz: karta usług:

1. wniosek o dofinansowanie

2. zgłoszenie zawarcia umowy


Opis procedury:

Pracodawca zgłasza w urzędzie fakt zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem niezwłocznie po podpisaniu z nim umowy. Po ukończeniu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez ucznia egzaminu, pracodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika. Pracownik wydziału sporządza wniosek o dotację i przesyła go do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Burmistrz wydaje decyzję o przyznaniu dofinansowania, w ślad za którą po terminie przysługującym na odwołanie, na konto pracodawcy przekazywana jest dotacja.

 

Wymagane dokumenty:

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia:

- potwierdzająca posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę prowadzącą kształcenie,

- umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu i zdanie właściwego egzaminu,

 

Wysokość opłat, ze wskazaniem, gdzie i na jakie konto należy dokonać wpłaty: bez opłat

 

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

 

Forma załatwienia sprawy: decyzja, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria, Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1

 

Miejsce odebrania dokumentów:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ul. I.Daszyńskiego 13, pok. nr 8

tel. 075 77 25 232

 

Sprawę prowadzi/informacji udziela:

Beata Sulińska

Inspektor

tel. 75-77-25-232

e-mail: edukacja@bogatynia.pl

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).