UCHWAŁA NR XLII/361/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 22 czerwca 2012 roku


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru związanego z działalnością Elektrowni Turów


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą NR X/69/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością Elektrowni Turów oraz po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonego uchwałą nr LXIV/381/2010 Rady Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań miasta i gminy Bogatynia, Rada Gminy i Miasta Bogatynia ustala co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§1

1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością Elektrowni Turów.
2.Granice terenu objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3.Załącznikami do uchwały są:
1)załącznik nr 1 – rysunek planu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiący integralną część planu;
2)załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4.Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.

§2

Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów w planie nie ustala się:
1)zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
2)wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
3)granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
4)sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§3

1.Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:
5)planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością Elektrowni Turów;
6)rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
7)podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu; elementy te obejmują w szczególności: dojścia i dojazdy, place manewrowe i gospodarcze, miejsca postojowe i garaże; budynki administracyjne i obsługi terenu oraz sieci i urządzenia uzbrojenia terenu;
4)terenach zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
a)handlu detalicznego,
b)gastronomii,
c)usług turystyki (hotel),
d)działalności biurowej i administracji,
e)usług informatycznych i łączności,
f)działalności wystawienniczej i targowej,
g)projektowania i innych form pracy twórczej,
h)ochrony zdrowia (przychodnia);
5)uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej;
6)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku;
7)wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni zabudowy stałych obiektów budowlanych zlokalizowanych w obrębie terenu do powierzchni tego terenu;
8)wysokości elewacji obiektów budowlanych – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu obiektu budowlanego, mierzony w metrach od najniższego terenu przy obiekcie do poziomu górnej / najwyższej położonej jego części, łącznie z instalacjami i urządzeniami.

§4

1.Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)granica obszaru objętego planem;
2)linie rozgraniczające teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszące się do ich przeznaczeń oraz warunków zabudowy i zagospodarowania;
4)nieprzekraczalne linie zabudowy;
5)pasy technologiczne istniejących elektroenergetycznych linii przesyłowych o napięciu 400kV i 220kV.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania.
 
§5

1.Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz rysunek planu.
2.W planie wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:
1)tereny przemysłu energetycznego – Elektrownia Turów (1PP);
2)tereny zabudowy usługowej (2U);
3)tereny zieleni nieurządzonej (3Z);
4)tereny drogi dojazdowej (4KDD).
3.Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami literowymi i cyfrowymi.
4.Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe – przeważające na danym terenie.
5.Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające.

§6

1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PP ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny przemysłu energetycznego – Elektrownia Turów (z elementami infrastruktury technologicznej);
2)przeznaczenie uzupełniające terenu:
a)tereny infrastruktury technicznej i drogowej,
b)tereny zabudowy usługowej,
c)tereny zieleni urządzonej.

§7

1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy usługowej – zabudowa administracyjno-biurowa Elektrowni Turów;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu:
a)tereny infrastruktury technicznej i drogowej,
b)tereny zieleni urządzonej.

§8

1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3Z ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zieleni nieurządzonej;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny parkingu, tereny infrastruktury technicznej i drogowej.
 
§9

1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDD ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg publicznych – droga dojazdowa D1/2;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty infrastruktury technicznej - zieleń urządzona.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§10

1.Dopuszcza się zieleń szpalerową na obrzeżach wyznaczonego terenu oraz wzdłuż wyodrębniających się funkcjonalnie i przestrzennie obszarów Elektrowni Turów.
2.Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne.
3.Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę.
4.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami:
1)wyklucza się składowanie odpadów przemysłowych i komunalnych oraz ich odzysk i unieszkodliwianie;
2)dopuszcza się wyłącznie czasowe magazynowanie odpadów w miejscach zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
zasady odzysku, przeróbki i utylizacji odpadów regulują przepisy odrębne.

Rozdział 4.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§11

1.Położenie nieprzekraczalnej linii zabudowy określa rysunek planu.
2.Poza wyznaczonymi liniami zabudowy dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz infrastruktury technologicznej.
3.Dopuszcza się usytuowanie obiektów budowlanych w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub przy jej granicy.

Rozdział 5.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§12

1.Dla terenu 1PP ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: 0,70;
2)wskaźnik intensywności zabudowy terenu: 0,20 – 2,0;
3)minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu: 15%;
4)maksymalna wysokość elewacji obiektów budowlanych: 150m.
2.Dla terenu 2U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: 0,60;
2)wskaźnik intensywności zabudowy terenu: 0,5 – 4,0;
3)minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu: 20%;
4)maksymalna wysokość elewacji obiektów budowlanych: 30m.
3.Dla terenu 3Z ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: 0,10;
2)wskaźnik intensywności zabudowy terenu: 0,05 – 0,15;
3)minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu: 50%;
4)maksymalna wysokość elewacji obiektów budowlanych: 4m.

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§13

1.Granice scalania i podziału dostosować do ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczających.
2.Zachować przepisy odrębne oraz przepisy niniejszej uchwały.
3.Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziałów dla terenu oznaczonego symbolem PP:
1)minimalna powierzchnia działki: 300m2,
2)minimalna szerokość frontu działki: 8m,
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 450 do 900.
4.Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziałów dla terenu oznaczonego symbolem U:
1)minimalna powierzchnia działki: 120m2,
2)minimalna szerokość frontu działki: 6m,
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 650 do 900.
5.Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziałów dla terenu oznaczonego symbolem Z:
1)minimalna powierzchnia działki: 500m2,
2)minimalna szerokość frontu działki: 15m,
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 450 do 900.

Rozdział 7
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§14

1.Na rysunku planu oznaczono pasy technologiczne istniejących elektroenergetycznych blokowych linii przesyłowych o napięciu 220kV i 400kV.
2.Zasady zagospodarowania terenów w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, określone zostały w §17.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§15

1.Przebieg drogi dojazdowej 4KDD określa rysunek planu.
2.Szerokość drogi w liniach rozgraniczających: w granicach istniejącego pasa drogowego.
3.W pasie drogowym lokalizować wymagane przepisami elementy przekroju drogowego oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.

§16

1.Parametry wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc i placów postojowych, placów gospodarczych i manewrowych oraz dojść pieszych należy przyjmować o wielkościach odpowiadających potrzebom techniczno-funkcjonalnym, przy czym minimalne wielkości należy określić zgodnie z przepisami odrębnymi.
2.Minimalną liczbę miejsc postojowych na działkach budowlanych należy ustalić w oparciu o następujące wskaźniki dla poszczególnych funkcji:
1)tereny przemysłu energetycznego: 1m.p./5 stanowisk pracy;
2)tereny zabudowy usługowej: 1 mp/60m2 p.u.
3.Miejsca postojowe realizować w formie stanowisk parkingowych usytuowanych na terenie działki i w obiektach budowlanych;
4.W zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, wody deszczowej, dostawy energii elektrycznej i ciepła, ustala się:
1)zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci przedsiębiorstwa;
2)odprowadzanie ścieków do istniejących sieci przedsiębiorstwa;
3)odprowadzanie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej przedsiębiorstwa, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
4)dostawę energii elektrycznej i ciepła z istniejących sieci dystrybucyjnych i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego;
5)obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego.
5.Ustala się budowę nowej oraz rozbudowę i modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej pod potrzeby adaptowanej i nowej zabudowy elektrowni.
6.Urządzenia i sieci telekomunikacyjne należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§17

1.Istniejące elektroenergetyczne blokowe linie przesyłowe (jednotorowe i dwutorowe) o napięciu 220kV i 400kV, łączące Elektrownię Turów ze stacją systemową 400/220/110kV Mikułowa oraz ich pasy technologiczne, oznaczono na rysunku planu.
2.Ustala się następujące szerokości pasów technologicznych:
1)dla linii 220kV: 70m, tj. po 35m od osi linii w obu kierunkach,
2)dla linii 400kV: 90m, tj po 45m od osi linii w obu kierunkach.
3.W granicach terenów położonych w obrębie pasów technologicznych linii, o których mowa w ust.2, wyklucza się:
1)lokalizację obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz tworzenie hałd i nasypów;
2)sadzenie roślinności wysokiej w odległości mniejszej niż 20 metrów od osi linii.
4.Istniejące linie elektroenergetyczne mogą zostać odbudowane, rozbudowane i przebudowane po istniejącej trasie z niezbędną zmianą usytuowania poszczególnych obiektów i urządzeń.
5.Dopuszcza się zmianę przebiegu linii, o których mowa w ust. 1, oraz lokalizację dodatkowych linii.

Rozdział 9
Przepisy końcowe.

§18

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§20

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miata
Patryk Stefaniak