Niezbędny formularz: 

tak

 

Krótki opis procedury załatwienia sprawy:

I. Wniosek należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, pok. 5

II. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu lub otrzymania zwrotu kosztów dowozu do szkoły (ośrodka)/ przedszkola:

  • uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy prawo oświatowe, uczęszczający do szkoły podstawowej,
  • uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy o prawo oświatowe, uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
  • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, które realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych (zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy prawo oświatowe) oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna;

- 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

  • dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego (objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy prawo oświatowe), posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną - do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka - umożliwiającego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy prawo oświatowe, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy prawo oświatowe.

Warunkiem objęcia ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym transportem lub przyznanie zwrotu kosztów dowozu jest zamieszkiwanie na terenie gminy Bogatynia

III. Formy dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół/ przedszkoli:

  • bezpłatny transport  z domu do szkoły/przedszkola i z powrotem zorganizowany przez gminę, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu,
  • zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna z domu do szkoły/przedszkola i z powrotem zapewnionego przez rodzica własnym środkiem transportu lub środkami komunikacji publicznej.

Dowóz zapewniany jest do najbliższej szkoły/przedszkola. Przez najbliższą szkołę/ przedszkole rozumie się szkołę/przedszkole zapewniające uczniowi realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, położone najbliżej jego miejsca zamieszkania. Dowóz nie obejmuje zajęć innych niż obowiązkowe zajęcia szkolne organizowane i prowadzone przez szkołę/przedszkole, tzn. nie obejmuje zajęć nienależących do zadań szkoły/przedszkola, w których dziecko bierze udział np. na skutek decyzji rodzica (zajęcia rehabilitacyjne, itp.).

IV. Zasady organizacji przez gminę bezpłatnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół/ przedszkoli:

Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ przedszkola, w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu lekcji. Grupa uczniów uprawnionych do dowozu, uczęszczających do danej szkoły/przedszkola, dowożona jest na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej w tej szkole/ przedszkolu. Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to ich plan zajęć, zobowiązani są do korzystania z opieki w świetlicy szkolnej. Organizacja powrotu do domu uczniów uwzględnia zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów z danej szkoły/przedszkola. Uczniowie, czekający na powrót do domu, zobowiązani są do korzystania z opieki w świetlicy szkolnej.

V. Do obowiązków rodzica/opiekuna prawnego należy:

  • punktualne doprowadzenie dziecka do miejsca oczekiwania na środek transportu i odebranie go po powrocie ze szkoły/ przedszkola, zgodnie z ustalonym harmonogramem (przewoźnik nie przekaże dziecka osobie nieupoważnionej),
  • zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas oczekiwania na przyjazd środka transportu, którym odbywa się dowóz,
  • niezwłoczne telefoniczne poinformowanie osoby sprawującej opiekę ze strony przewoźnika, o nieobecności dziecka (w sytuacjach zaplanowanych - odpowiednio wcześniej, a w sytuacjach nagłych nie później niż 0,5 godziny przed planowanym wyjazdem dziecka do szkoły).

VI. Zasady zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły/przedszkola:

W celu dokonywania zwrotu kosztów dowozu rodzicom uczniów niepełnosprawnych, zapewniających dowóz własnym środkiem transportu lub środkami transportu publicznego, konieczne jest zawarcie pomiędzy Burmistrzem Miasta, a rodzicem umowy określającej zasady tego zwrotu.

Wypłata zwrotu kosztów za dowożenie ucznia środkami komunikacji publicznej następuje po przedłożeniu oświadczenia o liczbie dni obecności dziecka w szkole/ przedszkolu, w których odbywał się dowóz, potwierdzonego przez szkołę/ przedszkole, wraz z biletami, paragonami, itp. poświadczającymi koszt przejazdu. Zwrotowi podlega koszt przejazdu ucznia i opiekuna (po uwzględnieniu odpowiednich ulg).

Wypłata zwrotu kosztów za dowożenie ucznia własnym samochodem następuje po przedłożeniu oświadczenia o liczbie dni obecności dziecka w szkole/ przedszkolu, w których odbywał się dowóz, potwierdzonego przez szkołę/ przedszkole. W oświadczeniu należy również dokonać rozliczenia przejechanych kilometrów. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a szkołą/ przedszkolem, jest rozumiana jako odległość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca. Za dni nieobecności w szkole/ przedszkolu zwrot kosztów nie przysługuje. Szczegółowe zasady oraz wzory oświadczeń regulowane są w umowie.

W przypadku szczególnych potrzeb uczniów wymagających specyficznych form przejazdu i opieki w tym czasie dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów przejazdu w inny sposób na podstawie indywidualnego rozstrzygnięcia i odrębnego porozumienia z rodzicem.

 

Wymagane dokumenty:

Organizacja bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu następuje na wniosek rodzica /opiekuna prawnego ucznia. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

·         kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydanych przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

·         kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

·         kopia dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczeniowej samochodu, którym dziecko będzie dowożone – w przypadku zapewnienia przez rodzica dowozu dziecka własnym środkiem transportu.

 

Opłaty: bez opłat

 

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

 

Forma załatwienia sprawy: pisemna

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy

Kancelaria,

ul. Daszyńskiego 1, pok. nr 5

 

Miejsce odebrania dokumentów:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ul. Daszyńskiego 13, pok. nr 8

tel. 075 77 25 232

 

Sprawę prowadzi/informacji udziela:

Beata Sulińska

Inspektor 

tel. 75-77-25-232

e-mail: edukacja@bogatynia.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).