Uchwała Nr XLVI/859/12
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz  art. 94, art. 211,art.212, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/272/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia
29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia
na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.W § 3 wprowadza się ust 6 w brzmieniu ; Ustala się limit poręczeń
udzielonych w 2012 roku do wysokości 7.500.000,00 zł 
   
2.W § 10 wprowadza się ust 4 w brzmieniu; Upoważnia się Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia do udzielenia poręczenia w 2012 roku do
kwoty 7.500.000,00 zł

§ 2

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 500.000,00 zł,
- dochody majątkowe kwota 500.000,00 zł


2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 724.166,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- wydatki bieżące kwota 201.166,00 zł,
- wydatki majątkowe kwota 523.000,00 zł

3.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 224.166,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- wydatki bieżące kwota 82.666,00 zł
w tym rezerwa ogólna kwota 82.666,00 zł

- wydatki majątkowe kwota  141.500,00zł
z tego: rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.000,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2012 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 170.349.485,43 zł
- po stronie wydatków budżetowych 185.769.651,50 zł
- deficyt budżetu 15.420.166,07 zł
- przychody budżetowe w wysokości 23.212.107,07 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 7.791.941, 00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak