UCHWAŁA NR XLVI/861/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 31.08.2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/818/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 3 w Bogatyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art.58 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

W miejsce dotychczasowego załącznika do uchwały stanowiącego Statut Gimnazjum nr 3 w Bogatyni wprowadza się nowy załącznik w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale stanowiący Statut Gimnazjum nr 3 w Bogatyni.
 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak