UCHWAŁA NR XLVI/862/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 31 sierpnia 2012

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu
przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala,co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do dziesięciu lat na dzierżawę działki o nr ewid: 103/3 AM 1 o powierzchni 365 m2 w Porajowie z przeznaczeniem na cele rekreacyjne,stanowiącej własność Gminy Bogatynia z Panem Dariuszem Juszkiewicz.
2.Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak