UCHWAŁA NR XLVI/863/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 31 sierpnia 2012
        
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu
przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 10 lat na grunt o nr ewid. działki 133/3  AM 12 obr. II o pow. 120,00 m2, położony przy ul. Polnej w Bogatyni stanowiący własność Gminy Bogatynia, z Prywatną Nauką Jazdy „ELKA Bogatynia” Grażyną Gosk.
2.Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
              
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak