UCHWAŁA NR XLVII/865/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 1 października 2012 roku.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XX/181/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonego Uchwałą Nr LXIV/381/2010 Rady Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań miasta i gminy Bogatynia, Rada Gminy i Miasta Bogatynia ustala co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne.

§1

1.Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.
2.Granicę obszaru objętego zmianą planu oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3.Załącznikami do uchwały są:
1)załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący integralną część zmiany planu;
2)załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;
3)załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4.Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń zmiany planu.
 
§2

1.Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie:
1)przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)zasad ochrony środowiska i przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów;
6)szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
7)zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
8)sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.
9)stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę,o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.Ze względu na uwarunkowania, w zmianie planu nie ustala się:
1)wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
2)granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnie zagrożonych powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
3)szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

§3

1.Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)zmianie planu – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia;
2)rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
3)terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;
4)podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji zmiany planu powinno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane i wynikające z przepisów odrębnych, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu (dojścia i dojazdy, place manewrowe i gospodarcze, miejsca postojowe i garaże, miejsca wypoczynku i zieleni oraz sieci i urządzenia uzbrojenia terenu);
5)uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych uchwały;
6)terenach zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
a)handlu detalicznego i hurtowego (magazyny),
b)gastronomii,
c)usług turystyki i odnowy biologicznej,
d)obsługi komunikacji samochodowej (stacje paliw, stacje obsługi i sprzedaży samochodów i motocykli, parkingi),
e)działalności biurowej,
f)usług informatycznych i łączności,
g)wystawienniczej i targowej,
h)usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych, w tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy artykułów i sprzętu użytku osobistego i domowego,
i)produkcji drobnej związanej z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych -piekarnia, cukiernia,
j)sportu i rekreacji oraz kultury i rozrywki.
7)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może
być przekroczona przy sytuowaniu budynku; nie dotyczy ona wysuniętych do
2,0m poza obrys ściany elewacji budynku (występujących w sposób nie ciągły)
elementów jego architektonicznego ukształtowania
8)wysokości kalenicy – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu
budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy budynku do poziomu
kalenicy;
9)wysokości elewacji/ attyki – należy przez to rozumieć parametr pionowego
gabarytu obiektu budowlanego dachem płaskim, mierzony w metrach od
najniższego terenu przy obiekcie do poziomu górnej / najwyższej położonej jego
części elewacji / attyki;

§4

1.Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)granica obszaru objętego zmianą planu;
2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi;
4)linie zabudowy – nieprzekraczalne.
2.Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

ROZDZIAŁ II
Ustalenia planu.
 
§5

1.Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem U1 ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu:
a)tereny zabudowy usługowej;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu:
a)tereny produkcji, baz i składów,
b)tereny infrastruktury technicznej;
3)przeznaczenie uzupełniające może zajmować nie więcej niż 35% wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu.
2.Na terenie o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)budynki usytuować równolegle do układu dróg, wyznaczonych w otoczeniu terenów objętych zmianą planu;
2)w ukształtowaniu budynków dopuszcza się dachy płaskie;
3)otoczenia zabudowy oraz wnętrza zespołów budowlanych należy i zagospodarowywać zielenią urządzoną oraz zagospodarowaniem, właściwym dla funkcji działki i jej zabudowy;
4)dopuszcza się usytuowanie obiektów budowlanych w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub przy jej granicy.
3.Na terenie o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:
1)dopuszcza zieleń szpalerową na obrzeżach wyznaczonego terenu oraz wzdłuż wyodrębniających się funkcjonalnie i przestrzennie elementów zagospodarowania terenu;
2)dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych;
3)uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych oraz zapewnić ich ochronę;
4)dopuszcza się zarurowanie rowów melioracyjnych i cieków kolidujących z planowanym zagospodarowaniem, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
5)ustala się następujące zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami:
a)wyklucza się składowanie odpadów przemysłowych i komunalnych oraz ich odzysk i unieszkodliwianie;
b)dopuszcza się wyłącznie magazynowanie odpadów;
c)zasady zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów regulują przepisy odrębne.
4.Na terenie o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1)ochronie podlegają zabytki archeologiczne oraz odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych;
2)zasady ochrony zabytków archeologicznych i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz zgłoszenia i prowadzenia prac ziemnych określają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5.Na terenie o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1)usytuowanie linii zabudowy – nieprzekraczalnej – określa rysunek zmiany planu;
2)intensywność zabudowy działki: minimalna – 0,15, maksymalna – 1,0;
3)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,70;
4)minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki: 25%;
5)maksymalna wysokość elewacji / attyki lub okapu: 9m;
6)maksymalna wysokość kalenicy: 15m;
7)maksymalna szerokość elewacji frontowej: 85 m.
6.Na terenie o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1)granice scalania i podziału dostosować do ustalonych na rysunku zmiany planu linii rozgraniczających;
2)ustala się następujące parametry działek:
a)minimalna pow. dz.: 500m2,
b)minimalna szer. frontu działki: 9m,
c)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 75° – 90°.
7.Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1)zachowuje się istniejącą obsługę terenów z dróg publicznych, zlokalizowanych w otoczeniu terenu objętego zmianą planu;
2)dopuszcza się nowe zjazdy z dróg publicznych na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
3)parametry wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc i placów postojowych, placów gospodarczych i manewrowych i dojść pieszych należy przyjmować o wielkościach odpowiadających potrzebom techniczno-funkcjonalnym, przy czym minimalne wielkości należy określić zgodnie z przepisami odrębnymi;
4)w granicach działek budowlanych należy zapewnić stanowiska postojowe, w liczbie określonej w oparciu o następujące wskaźniki dla poszczególnych funkcji:
a)obiekty handlowe – 1m.p./ 50m2 p.u.,
b)obiekty gastronomii – 1m.p./8 miejsc konsumpcyjnych,
c)obiekty usługowe pozostałe – 1m.p./50m2 p.u.,
d)obiekty produkcyjne – 1m.p./5 stanowisk pracy;
5)miejsca postojowe realizować w formie stanowisk parkingowych usytuowanych na terenie działki lub w obiektach budowlanych, zlokalizowanych w jej obrębie;
6)w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, wody deszczowej, dostawy energii elektrycznej, gazu i ciepła, ustala się:
a)zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z istniejącej sieci komunalnej,
b)odprowadzanie wód deszczowych z terenu działki do kanalizacji deszczowej lub do pobliskiego cieku, na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
c)dostawę energii elektrycznej z istniejących sieci dystrybucyjnej i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo energetyczne,
d)ogrzewanie obiektów w oparciu o źródła indywidualne, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych,
e)obsługę telekomunikacyjną ze stacjonarnej i ruchomej sieci przedsiębiorstw telekomunikacyjnych;
7)ustala się magazynowanie odpadów w miejscach zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych;
8)dopuszcza się grupowe oraz indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz indywidualne systemy zaopatrzenia w wodę, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
9)urządzenia i sieci telekomunikacyjne należy lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi.
8.Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
9.Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
ROZDZIAŁ III
Przepisy końcowe.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§7

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak