UCHWAŁA NR L/894/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 12 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), w związku z uchwałą N V/32/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala,co następuje:

§1

Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia przyjętego uchwałą Nr LXIV/381/2010 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 15 lutego 2010r.

§2

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)tekst zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – załącznik nr 1;

2)Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – rysunek  w skali 1:20000 – załącznik nr 2;

3)Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – rysunek w skali 1:10000 - załącznik nr 3;

4)Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu zmiany studium – załącznik nr 4.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak