UCHWAŁA NR L/897/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 40 ust. l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162 póz. 1568  z późn. zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1.Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, nie będącym jej własnością, zwanych dalej DOTACJĄ.
2.Celem dotacji jest wspieranie działań właścicieli zabytków w zapewnieniu ochrony
i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, tworzących ramy przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku Miasta i Gminy Bogatynia

§ 2

1.Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót  budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2.Dotacja może być udzielona podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
3.Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, na podstawie aktualnego kosztorysu inwestorskiego.

§ 3

Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów wykonania prac konserwatorskich,restauratorskich i robót budowlanych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i zrealizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

1.Dotacja z budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w danym roku budżetowym może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na te prace lub roboty z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac konserwatorskich lub robót budowlanych, jeżeli:
1)zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga prac złożonych pod względem technologicznym
2)zabytek wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych w przypadku groźby unicestwienia lub degradacji.
3.Podstawą udzielenia dotacji w przypadkach określonym w pkt 2  jest odpowiednia dokumentacja zawierająca wymagania określone w tym pkt.

§ 5

1.Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
2.Wnioski o dotację należy składać do dnia 15 grudnia każdego roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.
3.Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z udokumentowanego zagrożenia zabytku.
4.W przypadku niewykorzystania całej kwoty w budżecie Miasta i Gminy Bogatynia zaplanowanej na dotacje w danym roku, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia może ogłosić drugi termin składania wniosków.
5.Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja.
6.Wnioski o dotacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.
7.Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr. 112 poz. 940 ze zmianami)
8.Oferta wykonania zadania powinna gwarantować jego wykonanie w sposób efektywny,   
oszczędny, terminowy i zgodny z przepisami prawa.

§ 6

1.Wniosek, o którym mowa w § 5 winien zawierać między innymi:
1)imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę,siedzibę i adres jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą
2)określenie zabytku oraz miejsca jego położenia
3)wykazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku
4)określenie zakresu prac lub robót, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania
5)określenie kwoty dotacji,o którą ubiega się wnioskodawca z “%” udziałem w stosunku
do wartości przedmiotu prac konserwatorsko-restauratorskich,
6)wykaz prac lub robót wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 3 lat,z podaniem poniesionych kosztów na ich przeprowadzenie
7)informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, w terminie o którym mowa w pkt. 6
8)informację o wysokości zaangażowanych środków własnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

2.Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy dołączyć:
1)decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków
2)decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielającą pozwolenia na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych
3)projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę przy zabytku nieruchomym
4)dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem
5)kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania
6)fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku
7)informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.
3.W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.                    z 2007r. Nr 59 poz. 404).
4.Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.
5.Wnioski złożone przez podmioty uprawnione podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez Komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
6.Komisja opiniuje wnioski uwzględniając kryteria:
a)dostępność dla ogółu społeczności lokalnej i turystów obiektu zabytkowego
b)promowanie kultury oraz historii Miasta i Gminy przez obiekt zabytkowy
c)stan zachowania obiektu zabytkowego.

§ 7

1.Rada Gminy i Miasta w Bogatyni ustala corocznie w budżecie miasta wysokość środków przeznaczonych na dotacje.
2.Projekty uchwał o udzieleniu dotacji wraz z uzasadnieniem Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Gminy i Miasta.
3.W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4 projekty uchwał o udzieleniu dotacji wraz z uzasadnieniem Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia przedkłada Radzie Gminy i  Miasta w Bogatyni.
4.Dotacji udziela Rada Gminy i Miasta w Bogatyni na podstawie przedstawionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia projektów uchwał.
5.W uchwale Rady Gminy i Miasta w Bogatyni określa się:
1)nazwę dotowanego
2)wykaz prac lub robót, na wykonanie których przyznaje się dotację
3)kwotę przyznanej dotacji.
6.Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji, wysokość dotacji zakres prac podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.
7.O udzieleniu dotacji powiadamia się podmiot, który złożył wniosek o dotację.
8.Przyznanie dotacji nie oznacza, że Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia oraz Rada Gminy i Miasta w Bogatyni przejmują odpowiedzialność za zobowiązania, wierzytelności oraz działalność podmiotu, którego zadanie uzyskało dotację.
9.Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia prowadzi pełną dokumentację dotyczącą dotacji.

§ 8

1.Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla określonego podmiotu na realizację zadania określonego we wniosku o udzielenie dotacji, stanowi podstawę do zawarcia umowy.
2.Umowa o przyznaniu dotacji określa w szczególności:
1)opis prac lub robót i termin ich wykonania
2)kwotę dotacji i tryb jej płatności
3)tryb kontroli wykonania
4)sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady i termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji
5)zobowiązanie się dotowanego do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym do udostępnienia niezbędnej dokumentacji
3.Otrzymanie dotacji odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej między stronami w           
oparciu o postanowienia art. 221 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych( Dz. U.
z 2009r.Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz §6 rozporządzenia Ministra Kultury
z dnia 6 czerwca 2005 w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,  
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.
U. z 2005r. Nr. 112 poz. 940 ze zmianami)
4.Niepodpisanie przez dotowanego umowy w ciągu jednego miesiąca od chwili uzyskania
pisemnego powiadomienia o udzielonej dotacji uznane będzie za odstąpienie od zawarcia
umowy.

§ 9

1.W celu rozliczenia dotacji składa się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdanie (częściowe lub końcowe) z wykonania prac lub robót.
2.Podstawą końcowego rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót przeprowadzony przy udziale przedstawicieli:
- Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
- Wnioskodawcy
- Wykonawcy

§ 10

1.W przypadku zmniejszenia całkowitego kosztu realizowanego zadania, określonego we wniosku o udzielenie dotacji, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość przyznanej dotacji.
2.Dotowany traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Miasta i Gminy Bogatynia    
przez kolejnych 5 lat w przypadku:
1)umieszczenia na dotowanej nieruchomości reklam lub innych nośników informacji bez uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
2)wykorzystania dotacji niezgodnie z umową
3)podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji o których mowa w § 6
4)nieterminowego lub nienależytego wykorzystania dotacji
5)przekazania części lub całości dotacji osobie trzeciej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 12

Do dotacji przyznanych i nierozliczonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 13

Traci moc Uchwała Rady Gminy i Miasta Bogatynia Nr XXX/260/05 z dnia 21 października 2005r. ze zmianami w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytku nie stanowiących własność Gminy i Miasta Bogatyni o udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak