UCHWAŁA Nr L/898/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
    
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21,poz. 113, Nr  217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. Nr 232, poz. 1378) zarządza się co następuje:
    
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Bogatynia:

1)od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni;
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od   1 ha powierzchni;
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni;
   
2) od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
   
3)od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVII/622/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok 2012.
    
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak