UCHWAŁA NR L/901/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 10 lat na dzierżawę części gruntu o nr ewid. działki 6/90 AM 19 obr. II o powierzchni 1 600,00  m2, położonego przy ul. Jana Matejki, stanowiący własność Gminy Bogatynia, z Panem Aleksandrem Krówka.
2.Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                              

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak