UCHWAŁA NR L/902/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni oraz w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XLIV/819/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 5c ust. 1, art. 17 ust. 4, art. 58 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996r, Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się z dniem 1 stycznia 2013 roku  siedzibę Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni, ul. Młodych Energetyków 20 na siedzibę w Bogatyni, ul. Młodych Energetyków 24 .

§ 2

W uchwale Nr XLIV/819/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni, ul. Młodych Energetyków 24.”

2.w załączniku nr 3 do przedmiotowej uchwały pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni,ul. Wyczółkowskiego 42a obejmuje następujące ulice: Tadeusza Kościuszki (nr od 60 do 134), os. 25-lecia PRL, II Armii Wojska Polskiego, Olgi Boznańskiej, Józefa Chełmońskiego, Fryderyka Chopina, gen. Henryka Dąbrowskiego, Dobra, Georgija Dymitrowa, Fabryczna, Juliana Fałata, Główna, Górna, Górska, Artura Grottgera, Jesienna, Mieczysława Karłowicza, Kolejowa, Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka, Krakowska, Krótka, Leśna, Letnia, Listopadowa, 3 Maja, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Nadrzeczna, Opolowska, Ignacego Paderewskiego, Pastwiskowa, Bolesława Prusa, Aleksandra Puszkina, Robotnicza, Ludomira Różyckiego, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Spokojna, Szpitalna, Jana Styki, Sudecka, Karola Szymanowskiego, Warszawska, Wąska, Henryka Wieniawskiego, Wiosenna, Leona Wyczółkowskiego, Jana Zamoyskiego, Zygmuntowska, marsz. Michała "Roli" Żymierskiego.

2. Obwód Publicznego Gimnazjum nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 42a obejmuje następujące ulice: Tadeusza Kościuszki (nr od 60 do 134), II Armii Wojska Polskiego, Olgi Boznańskiej, Józefa Chełmońskiego, gen. Henryka Dąbrowskiego, Dobra, Georgija Dymitrowa, Fabryczna, Juliana Fałata, Główna, Górna, Górska, Artura Grottgera, Jesienna, Mieczysława Karłowicza, Kolejowa, Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka, Krakowska, Krótka, Leśna, Letnia, Listopadowa, 3 Maja, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Nadrzeczna, Opolowska, Pastwiskowa, Bolesława Prusa, Aleksandra Puszkina, Robotnicza, Ludomira Różyckiego, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Spokojna, Jana Styki, Sudecka, Szpitalna, Karola Szymanowskiego, Warszawska, Wąska, Henryka Wieniawskiego, Wiosenna, Leona Wyczółkowskiego, Jana Zamoyskiego, Zygmuntowska, marsz. Michała "Roli" Żymierskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak